Hemtentamen

Inlämningsuppgifter

Svaren på en inlämningsuppgift, såsom en hemtenta eller ett paper, ska visa att studenten har förstått kurslitteraturen. En lärare bedömer därför studenten utifrån struktur och relevans i texten lika mycket som själva innehållet. Dispositionen är viktig, svaret skall vara väl strukturerat och sammanhängande.

Att frågan som ställts besvaras eller diskuteras är lika viktigt som att idéerna är klart uttryckta och att språket är korrekt. Givetvis skall faktauppgifter vara korrekta, men det är presentationen som visar förmågan att tänka kritiskt, självständigt och kreativt.

Språkbehandlingen ska inte förringas. Är språket slarvigt försvåras tolkningen. Stavfel och grammatiska fel gör läsaren mer kritisk. Planera därför din uppgift så att du har tid att korrekturläsa. Låt även en vän läsa igenom din text innan läraren ser den.

Gör en enkel tidsplan utifrån uppgiften: vad ska du göra, när ska du göra detta, hur lång tid får detta ta?

 Utgå från följande när du gör din plan:

• Behöver du läsa in litteratur?
• Behöver du söka ytterligare information?
• Hur ska din disposition se ut?
• Granska texten utifrån innehåll och relevans, behövs du ytterligare inläsning?
• Granska texten utifrån struktur och formalia: finns alla referenser med; har jag citerat rätt; sitter alla rubriker på rätt ställe; har jag sidnummer..?

Se till att du har tid nog att skriva om din text flera gånger. Ingen skribent skriver en text från början till slut.

Den vetenskapliga genren består av

• Inledning, där du berättar vilken fråga ska besvaras
• Huvuddel, med argumentationen
• Avslutning, där du berätta vad du har gjort och summerar resultatet

Grunder för bedömning av examinerande hemuppgifter

Relevans: Studenten ska ha besvarat den centrala frågan. Frågan ska besvaras utifrån uppmaningen att jämföra, diskutera eller exemplifiera.

Bredd: Studenten skall ha beaktat ett rimligt antal olika områden, synvinklar och aspekter i sitt svar. Vad som är ”rimligt” beror på frågans karaktär och förutsätter ett helhetsperspektiv på frågan.

Djup: Studenten skall kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till frågan och välja ut det viktigaste. Svaret skall vara utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng.

Disposition: Svaret skall vara strukturerat, logiskt begripligt och sammanhängande. Långa referat och/eller citat bör inte förekomma. Undvik upprepningar.

Strategi: Frågorna är av den karaktären att det sällan finns något ”rätt” eller ”fel” svar. Därför kan det också finnas olika strategier att närma sig frågan. En del strategier är mer ändamålsenliga, självständiga och kreativa än andra för att tydliggöra huvudbudskapet i svaret på frågan.

Analytisk förmåga: Det värderas högt att du kan göra egna reflektioner och värderingar av litteraturen i förhållande till frågan.

Centrala facktermer: Bedömningen avser studentens förmåga att använda gängse facktermer i sitt svar på ett korrekt sätt.

Språket i övrigt: Texten bör vara välformulerad och korrekturläst. Även textens yttre form, typografi, har betydelse och påverkar läsbarheten, till exempel tydliga rubriker, styckeindelningar och skiljetecken.

Lättillgängliga anvisningar finns kring hur du hanterar akademisk text finns också Studiepraktikan, om att läsa och skriva i högre utbildningar av Elisabet Wilhelmsson (Stockholm, Liber 2007).

Goda råd om akademiskt skrivande

På följande sidor finner du goda råd från historielärare om hur man bäst skriver en hemtenta (eller salstenta):

 Efter tentan

När du får tillbaka din uppgift är det viktigt att ta till dig kritiken som läraren ger.

Säger din lärare att hon/han har svårt att förstå vad du menar? Har du problem med att hålla dig till ämnet? Är det svårt att få till en struktur? Är det tufft att komma igång med skrivandet? Brukar du ha problem att slutföra uppgiften?

Kontakta Studieverkstad med dina frågor och funderingar kring alla typer av inlämningsuppgifter:

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12