Lärarutbildning

Lärarutbildning

Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Som historielärare är det viktigt att man har goda kunskaper i skriven och talad svenska, inlevelseförmåga och en förmåga att strukturera ett omfattande stoff. Historieämnet lämpar sig särskilt väl för dig som har ett genuint historieintresse och vill undervisa i ämnet. När man studerar historia inom ämneslärarutbildningen studerar man kronologisk historia, historisk teori och metod samt historiedidaktik. Du får lära dig att planera undervisningen och övning i att undervisa historia i en klassrumssituation. Du får också goda möjligheter att reflektera över skolämnet historia och din blivande yrkesroll.

Undervisningsformer skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men vanliga är föreläsningar, seminarier och muntliga gruppövningar. Examinationsformerna skifta också och kan vara både muntliga och skriftliga. Vanliga är skriftliga salstentamen, skriftliga hemuppgifter, seminarier och uppsatser.

Kursplaner och kurshemsidor för historia:Läs mer om Lunds universitets ämneslärarutbildning i historia
  • Våra ämnen - Historia (Institutionen för utbildningsvetenskap)
Hur många poäng du läser i ämnet beror på vilken utbildning du läser. Historia finns med som andraämne i ämneslärarutbildning vid Lunds universitet. Läs mer om utbildningen, förkunskapskrav och hur du anmäler dig:I dagsläget finns inte historia med som ämne i Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). All övrig information kring antagning och behörighet och ämneskombinationer finns på Institutionen för utbildningsvetenskap, som anordnar lärarutbildningen:

Studievägledning

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Vänd dig till studievägledare på Institutionen för utbildningsvetenskap

E-post: studievagledninguvet.luse
Inbokade besök i MNO-huset, Sölvegatan 16

Notera att aktuella lärarstudenter i historia bör kontakta Institutionen för utbildningsvetenskap vid frågor kring anmälan inför nästa termin, registreringsfrågor, samt för individuell programplanering.

framsida folder två studenter framför UB

Folder

Läs informationsfoldern Att bli historielärare

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-08-17