lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vad kan en historiker?

Finns det arbete för historiker?

Ja.

Fast eftersom historia är ett teoretiskt ämne på universitetet, inte en yrkesutbildning, syns det inte alltid att den analytiker, arkivarie, bibliotekarie, handläggare, journalist, lärare, redaktör som du talar med har läst historia.

Arbetsmarknaden är bred, alltifrån arbete inom kultursektorn – till exempel på muséer eller på arkiv – till arbete som handläggare och utredare inom förvaltning, eller som kulturskribent eller folkbildare.

Om utbildningens användbarhet kan du läsa om i en rapport från Historiska institutionen.

Vad blir jag bra på?

Du kommer att lära dig mycket historia om du studerar hos oss. Historisk faktakunskap kan ju vara kul att ha och ett historiskt kunnande kan användas för att skilja den obildade från den bildade. Men den akademiska disciplinen historia är så mycket mer! Att kunna redogöra för en viss historisk utveckling, att kunna förklara händelser i historisk tid, och att kunna bedöma påståenden om historia – det är här din historiska kompetens kommer göra sig gällande.

En utbildning i historia ger breda kunskaper om politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar, och kompetens att känna igen vilka faktorer som har påverkat människors situation genom historien. Genom träning i källkritik ökar skickligheten att värdera och bedöma information.

Kunskap om historiska skeenden och en förståelse för hur historia används i olika sammanhang gör att studier i historia kan kombineras väl med andra ämnen som statsvetenskap, etnologi eller annat av intresse.

Ämneskompetenser

Historisk medvetenhet

Som student i historia är det svårt att undvika att se historiens betydelse i samhället. Du kommer att träna upp en historisk medvetenhet, och att se allt i ett historiskt perspektiv. Du kommer kunna identifiera likheter och skillnader i olika politiska, ekonomiska och kulturella fenomen i olika tider.

Studier i historia kan hjälpa oss att:

förstå nutiden

– du kommer att kunna identifiera förändringsprocesser i det förflutna,

fatta bättre beslut om framtiden

– du kommer att kunna identifiera förändringsprocesser och förutsäga tendenser utifrån hur folk har betett i det förflutna,

förstå andra människor

– du kommer att kunna mer om hur människor i andra tider och andra kulturer levde och tänkte,

förstå oss själva

– du kommer att kunna mer om hur människor i andra tider och andra kulturer levde, tänkte och betedde sig,

tänka kritiskt

– du kommer att vara synnerligen väl tränad i att bedöma sanningshalten i olika påståenden, och värdera olika utsagor,

Du kommer att nå en större förståelse för hur historia används i olika identitets- och legitimitetsskapande sammanhang – du kommer att kunna värdera bevis, bedöma källor och information, värdera och bedöma olika tolkningar och tänka ut alternativa tolkningar.

Du kommer dessutom att kunna utmana rådande värderingar, eftersom du kommer att veta att normer och värderingar har sett olika ut i olika tider. Du kan se och förklara förändring över tid.

Du kommer att se en historisk dimension och ha en historisk medvetenhet som andra saknar. Alla som studerar historia blir inte professionella historiker. Men alla torde kunna använda studier i historia i sitt yrkesliv.

Generella kompetenser

Genom dina studier i historia kommer du att få många generella färdigheter och kompetenser förutom de rena ämneskunskaperna. Gemensamt för alla som har studerat humanistiska ämnen är att man tränar sådant som informationshantering, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga, vana att förhålla sig till en tidsfaktor och mycket mer.

Har du studerat historia hoppas vi att du ha lärt dig mer om följande ting (i bokstavsordning):

Analys

Inför varje arbete måste studenterna analysera information, vetenskaplig litteratur och olika typer av historiska källor kritiskt.

Argumentation

Genom utbildningen tränar studenterna sig i att övertyga andra, genom att motivera sin egen ståndpunkt.

Att identifiera målgrupper

Genom att formulera texter för olika målgrupper, och presentera resultatet för specialister liksom icke-specialister, har historiestudenterna goda kunskaper i att anpassa sitt arbete mot rätt adressat.

Att skriva

Att träna på att skriva kortfattat och begripligt ingår i utbildningen. All uppsatsskrivning ger givetvis god träning i att skriva välformulerade längre texter.

Kreativitet

Uppsatsopponering tränar studenter i att se och ge konstruktiv kritik.

Kritisk tänkande

Att tänka kritiskt genom att pröva och ifrågasätta grunden för etablerade föreställningar genomsyrar utbildningen i historia.

Kulturmedvetenhet

Historiestudenten förstår – och tolkar – olika kulturer i tid och rum.

Källkritik

Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt för en historiestudent, och att värdera information tränas på alla delkurser på institutionen.

Metodiskt tänkande

Studenterna tränas i att identifiera – och hantera – metoder för att kartlägga historisk kunskap.

Organisation

Studenter skriver bland annat uppsatser. Då tränar man att planera, genomföra och dokumentera ett avgränsat projekt inom en realistisk tidsram.

Relevans

Studenter tränar sig i att samla in relevant material och finna det viktigaste i en stor mängd information.

Självdisciplin

Tack vare inlämningsuppgifter och uppsatsskrivande får studenter träning i att ta egna initiativ och att ha självdisciplin.

Självständighet

Under utbildningen – speciellt på uppsatskurserna – identifierar en historiestudent självständigt problem om förhållanden, händelseförlopp och processer, och formulerar frågor kring detta i historiska sammanhang.

Språk

Vi kräver att studenter kan tillgodogöra sig stora mängder litteratur på svenska och på engelska. Studenterna tränar dessutom sin svenska i tal och i skrift eftersom det i varje kurs skrivs och talas mycket.

Teoretiskt tänkande

Studenter tränas i att analysera teorier och tänka ut alternativa teorier.

Tolkning

Inlämningsuppgifter, andra skriftliga arbeten, och deltagande i seminarier kräver att studenten tolkar och sammanställer svar på frågor.

Hur når jag dit?

Ämnet historia kan läsas som fristående kurs och utgöra huvudämne i en kandidatexamen eller en magister- respektive masterexamen. Vi har ett treårigt kandidatprogram, med fokus på praktisk historia. Vi har en tvåårig mastersutbildning i ämnet historia, där studenten har möjlighet att göra praktik. Du kan studera historia inom ramen för lärarprogram eller som fristående kurs för att bli verksam inom läraryrket.

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på nyhetsredaktion, arkiv, museum, bibliotek, bokförlag samt inom turistnäringen, statlig förvaltning och internationella organisationer.

Logga in på sidan om studieplanering för att se exempel på bra ämneskombinationer. Se även olika examensmöjligheter i HT-fakulteternas aktuella utbildningskatalog.

Se även vår alumnisida, där f.d. studenter berättar om vad de arbetar med idag, för inspiration.

Arbetslivsforum

För mer tips om vad du kan tänka på när du söker jobb och hur du utformar ditt CV får du från studie- och karriärvägledare. Vid Lunds universitet finns ett Arbetslivsforum för studenter som läser humaniora och teologi. Här kan du få hjälp att identifiera dina intressen och ambitioner och tillfälle att diskutera karriär. Arbetslivskoordinator har öppen mottagning på SOL-Centrum och du kan boka tid för ett längre samtal. Dessutom finns ett karriärcenter för alla studenter på Lunds universitet, och en karriärportal för alla studenter.

Mer om karriär och humaniora

Vilka kunskaper och färdigheter får man via humaniora? Vilken roll spelar dessa på arbetsmarknaden? Dessa frågor lyfts fram i en rapport som Lunds universitet har med studenter med examen i humanistiska ämne

Läs mer om hur studenterna själva arbetar med för att höja humanioras status på arbetsmarknaden i det nationella projektet Athenas Kompetensguide.

Du kan också få inspiration till din plats som humanist på arbetsmarknaden, och i samhället i stort, genom Humtank. Detta är en tankesmedja för forskning och utbildning som tar ställning i humaniorafrågor. Humanistiska fakulteter på svenska universitet och högskolor står bakom tankesmedjan.

Studenter vid Lunds universitet kan läsa mer om vad studievägledarna och arbetslivskoordinatorn vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet tipsar studenter kring planering av studier och karriär: hur man kan kombinera ämnen, vilken examen man kan ta och vilka kompetenser studierna ger. Logga in med din Studentidentitet.