Examination

Olika examinationer

Det finns många olika examinationsformer på universitetet. Salsskrivning, hemtenta, inlämningsuppgifter av olika slag, muntlig tenta, redovisning i grupp och inte minst uppsats är några av de tentamensformer du kommer träffa på. Varför har man examination? För att:

 • utveckla lärandet
 • testa lärandet
 • reflektera över lärande

Givetvis har man examinationer för att:

 • ge läraren (den s.k. examinatorn) underlag för betygssättning

De olika formerna har sina fördelar och nackdelar, och du måste också förbereda dig på olika sätt beroende på vilken form examinationen har.

Salstenta

Salsskrivningar är lätta för läraren att rätta och betygssätta. Studenten tränar sig i att sammanställa information under tidspress. Nackdelen är att fokus ofta blir att memorera fakta. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför salsskrivning (exemplet från ämnet historia):

Muntlig examination

Muntlig examination övar muntliga färdigheter. Denna form tar ofta mycket tid för läraren som betygsätter. Det kan också vara svårt att ge rättvisa betyg om det är en presentation i grupp. Gruppexamination övar upp samarbetsförmågan, men också här kan det upplevas som orättvist om gruppen har fripassagerare. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför muntlig presentation:

Känner du dig pressad att tala inför grupp? Studenthälsa har ibland Våga Tala-grupper i samverkan med Studieverkstaden:

Hemtenta och andra skriftliga inlämningsuppgifter

Hemskrivningen övar studenten i akademiskt skrivande och tränar god hänvisningssed. Det ger också träning i att arbeta med ett projekt inom begränsad tid. Ett plus är att själva tentan bidrar mer till lärandet. Nackdelen är att en del studenter faller för frestelsen att plagiera. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför inlämningsuppgifter (exempel från ämnet historia):

Uppsats

Inom alla humanistiska och teologiska utbildningar läggs stor vikt vid uppsatskurser på olika nivåer. Det är här studenter lär sig att identifiera problem om förhållanden, händelseförlopp eller processer, tränar sig i att formulera frågor kring detta. Här tränas också förmedling av forskningsuppgifter. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför uppsatser:

 • ​​​​​​​​​​​​​​Uppsats

Examen och lärandemål

Före tentan

Oavsett examinationsform måste du ställa dig några frågor inför varje tillfälle där du ska betygssättas:

 • Vad ska jag kunna?

 • Vad är viktigt och mindre viktigt?

 • Vilka kriterier används vid bedömning och betygssättning?

Läs lärandemålen i kursplanen!

Efter tentan


Efter tentan bör du reflektera över följande frågor:

 • Förstår du varför du har fått de betyg du har?
 • Ser du vad som är bra? Ser du vad som skulle kunna vara bättre?
 • Motsvaras ditt betyg av din arbetsinsats?
 • Är du nöjd med ditt betyg?

Efter varje examinationstillfälle bör du aktivt reflektera över din prestation, i relation till det betyg du fått på uppgiften.

Dessutom funderar du på vilken roll just denna deluppgift spelar i hela din utbildning.

Svara på följande frågor om ditt senaste akademiska arbete:

 • Förstår jag betygsättningen på den sista deluppgift jag gjorde?
 • Tycker jag att betyget återspeglar den feedback läraren gett mig?
 • Vilket betyg skulle jag själv ge min egen uppgift?
 • Ser jag vad som är bra i mitt arbete och vad som skulle kunna vara bättre?
 • Vad vill jag speciellt ha kommentarer på från min lärare?
 • Vad har jag lärt mig från kommentarerna?
 • Vad har jag lärt mig på deluppgiften?
 • Hur har arbetet med denna deluppgift utvecklat mina färdigheter och kunskaper?
 • Förstår jag hur deluppgiften relaterar till kursmålet?
 • Ska jag göra något annorlunda inför framtida uppgifter?
 • Kan jag bli effektivare (i min tidsplanering, i min inlärning etc)?
 • Vilka lärandemål ska jag ha inför framtida uppgifter?
 • Behöver jag kontakta läraren för feedback?
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12