Kandidatprogram i historia

Att förklara och förstå det förflutna är viktigt för en historiker. Inom kandidatprogrammet i historia skaffar du dig redskap att tolka det förflutna och se historiens betydelse i vår samtid. Genom programmet får du goda ämneskunskaper i historia. Du får dessutom användbara kompetenser i projektledning, akademiskt skrivande och kunskap om historievetenskapliga metoder och teorier. Programmet passar dig som vill ha en filosofie kandidatexamen i historia. 

Programmet i korthet

Programmets längd: 3 år
Högskolepoäng: 180 högskolepoäng
Programstart: Varje hösttermin
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)
Examen: Filosofie kandidatexamen i historia
Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på engelska kan förekomma)
Anmälan: Senast omkring den 15 april via www.antagning.se. Anmälningskod: LU-80802. Mer om behörighet, urval och tidigare antagningspoäng finner du här.

Kandidatprogram i historia

Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik. Under den femte terminen har du möjlighet att studera utomlands eller profilera din utbildning.

Genom kurser i projektledning, verksamhetsförlagd utbildning, och projektarbeten får du en tidig kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken.

I programmet läser du också kronologiska översiktskurser som ger en bred allmänbildning i historia. Du studerar olika samhällen och kulturer över tid och hur människors livsvillkor, tankar och världsbilder sett ut. Du studerar också källmaterial från olika tidsperioder och vetenskapliga texter som ger fördjupad förståelse för historiska tolkningsproblem eller historikerns hantverk.

Utöver en historisk bildning ligger programmets fokus på praktisk historieanvändning. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare.

Aktuell information

Historia som vetenskap, 7,5 hp

Forntid till medeltid 7,5 hp

Tidigmodern tid 7,5 hp

Modern tid 7,5 hp

Seminarier om Historikern och arbetsmarknaden

Aktuell termin:

Hösttermin 2024 Grundkurs i historia HISA34

Anmälan till kursen sker genom anmälan till programmet inför hösttermin 2024 (anmälningskod LU-80802) senast 15 april på antagning.se.

Mer information:

Tematisk fördjupningskurs 7,5 hp
Akademiskt skrivande 7,5 hp
Metodkurs 7,5 hp
B-uppsats 7,5
Seminarier om Historikern som forskare

Aktuell termin:

Vårtermin 2024: Historia Fortsättningskurs HISA35

Termin 2 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 oktober, kontakta programkoordinatorn för mer information.

Mer information:

Projektledning för historiker, 7,5 hp

Tillämpad historiedidaktik eller Praktikkurs, 7,5 hp

Projektarbete 15 hp

Aktuell termin:

Hösttermin 2024 Projektledning och projektarbete för historiker HISA38

Termin 3 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 april, kontakta programkoordinatorn för mer information.

Mer information:

1. Kulturarv, 30 hp: Historisk arkeologi eller Etnologi eller Konsthistoria och visuella studier

2. Omvärldsanalys, 30 hp: Freds- och konfliktvetenskap eller Samhällsgeografi

3. Historia och politik, 30 hp: Statsvetenskap eller Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap och Islamologi

Termin 4 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 oktober, kontakta programkoordinatorn för mer information.

Mer information:

Denna termin väljer du antingen utlandsstudier eller valfria kurser i Sverige via Antagning.se. Tänk gärna på kurser som kan hjälpa dig att inhämta särskilda kunskaper som behövs för examensarbetet. Kontakta programkoordinatorn om du behöver råd om vad du ska välja.

Termin 5 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på Antagning.se före 15 april. Utlandsstudier söks senast 5 mars (restplatser) / 15 november (notera att studier utanför Europa ansöks minst ett år innan).

Mer information.

Teori och metodkurs 7,5 hp
Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Aktuell termin: Vårtermin 2024 Kandidatkurs i Historia HISK37

Termin 6 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 oktober, kontakta programkoordinatorn för mer information.

Mer information:

En mer ingående beskrivning av de olika terminerna finns under Programstruktur.

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med programkoordinatorn Historiska institutionen:

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologicentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Efter utbildningen

Efter avslutat kandidatprogram ska du ansöka om en filosofie kandidatexamen i ämnet historia. Detta ger dig behörighet att söka in till det tvååriga Masterprogram i historiska studier som vi ger i samarbete med ämnet idé- och lärdomshistoria vartannat år. Där ingår ämnet historia som huvudområde i en magister- eller en masterexamen.

Därefter är du behörig att söka in till en fyraårig forskarutbildning för att få en doktorsexamen i historia. Du kan alltså studera historia riktigt länge om du önskar.

Historiker arbetar inom arkiv, turism- och museivärlden, där en ämnesspecifik kompetens används. De finns även inom statlig eller kommunal förvaltning, eller inom media och andra branscher där de generella kompetenserna väger tyngre.

Kandidatprogrammet är en bra grund för vidare studier på masterprogram som både leder vidare till yrken som arkivarie, museolog, redaktör, vetenskapsjournalist eller utredare och som möjliggör fortsatta studier på forskarnivå.

Om studier i historia

Vill du inte läsa historia inom ett kandidatprogram går det att få en kandidatexamen via fristående kurser (till och med kandidatkursen, 1–90 hp). Vill du läsa historia för att bli lärare kan du istället för kandidatprogrammet studera historia inom ramen för ett lärarprogram, eller bli verksam som lärare via fristående kurser. Läs mer om detta kursutbud:

höstlöv på UBs fasad

Programkoordinator

Anna Nilsson Hammar

Studievägledare

Anna Wallette

Telefon: 046-222 79 62
E-post: studievagledarehist.luse 

Programansvarig

Mikael Ottosson

Kandidatprogram i historia

Nästa anmälningsperiod för programmet öppnar 15 mars 2024. Sista anmälningsdag 15 april.

Anmälan nästa termin inom program

Anmälan till alla kurser inom Kandidatprogrammet i historia sker via antagning.se (15 april/15 oktober)

Se särskilda anmälningsanvisningar för programstudenter (lu.se)

Podd om programmet

Historiska Studentföreningen KLIOs podcast "Viva Voce" första avsnitt handlar om Kandidatprogrammet vid Lunds universitet. 

Att läsa historia

Studenten Elsa intervjuas om Kandidatprogrammet i historia i podcasten Att studera...

Framsida folder närbild höstlöv på UBs fasad

Folder

Läs informationsfolder om Kandidatprogram i historia

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-29