Att färdigställa avhandlingen

"Körschema" för avhandlingar i historiska institutionens avhandlingsserie - följ detta och slutarbetet underlättas

HT-fakulteternas disputationsrutiner

Om ISSN nr

Förteckning över avhandlingar från Hist inst

Nedan följer ett körschema. I schemat ligger länkar till tryckeri och HT-fakulteterna samt några andra.Nedan följer, förhoppningsvis, allt du skulle vilja veta om hur du skall gå till väga för att förvandla ditt manuskript till en bok. Att producera en bok är en tämligen segdragen process. Du bör räkna med att det tar cirka fyra månader från det att du satt punkt. Avhandlingen skall föreligga i tryck fyra veckor före disputationsdagen för att du ö h t skall kunna disputera.

1. Redan ett till två år före disputationen är det dags att börja söka stipendier till tryckningen. Du är garanterad 30 000 kronor från fakulteten, men kommer att behöva ytterligare ett antal tusen om du vill ge ut boken på ett kommersiellt förlag. Tänk på att om du använder annat förlag eller tryckeri än Media-tryck så kommer overhead att dras från pengarna. På alla bidrag som ska administreras av Historiska institutionen läggs det på ett påslag. Vid ansökningar om medel från fonder där bidraget ska administreras av institutionen ska du därför också bifoga en blankett som heter Fullkostnadskalkyl som prefekten ska skriva under. För blankett och för att veta aktuellt påslag hör du med vår ekonom. Lämpligen bifogar du även fullkostnadskalkylen till en eventuell ansökan om extra medel för tryckkostnader.

2. För att kunna veta hur mycket din avhandling kommer att kosta måste du göra en omfångsberäkning. Du tar enklast reda på hur många tecken per sida du har i ditt manuskript genom att i Word-programmet gå in under VERKTYG, klicka på RÄKNA ORD (obs! inklusive fotnoter). Här får man även fram antalet tecken. Addera antalet tecken i hela ditt manus och dividera det tal du då får med 2 750. Då får du det antal sidor din avhandling kommer att omfatta. Denna beräkning ligger sedan till grund för offerten.

3. När disputationsdatum bestämts skall du omedelbart sätta dig i förbindelse med ditt tryckeri och boka tid för tryckning. Ta också kontakt med kansli HT i god tid. Spikning måste ske minst fyra veckor före disputationen. På kansli HT:s hemsida ligger ett dokument som heter Disputationsrutiner, som på ett kortfattat vis berättar om de administrativa rutinerna kring disputationen. Dokumentet hittar du under Doktorsdisputation. Här finns även blanketter för ansökan om tryckningsbidrag, anvisningar för opponent och blankett för förslag till opponent och betygsnämnd. Förslaget på opponent och betygsnämnd skall lämnas in av din huvudhandledare minst sex veckor i förväg till kansliet. Var ute i god tid, i synnerhet vid tider av semester.

4. Om du inte tänker sätta boken på egen hand, ta kontakt med en sättare. Vidare bör du redan på detta stadium ta kontakt med översättare (summary och abstract) om du inte gör detta själv. Det går emellertid också att sätta boken i Word och sedan omvandla denna Word-fil till en pdf-fil, som sedan skickas till tryckeriet. Avtala med ditt tryckeri hur du skall göra. Universitetet har sitt eget tryckeri - Media-tryck - som både är snabba och billiga. Givetvis kan du avtala med ett annat tryckeri om du finner det vara bättre.

5. Om du skall använda konstverk eller dylikt som illustrationer skall du söka tillstånd, alt. kontakt, med den person eller organisation som innehar bildrättigheterna. Normalt sett gäller den fria citaträtten även bilder men museer, filmbolag och andra kan vara kinkiga på denna punkt. Tillstånd kan du söka från BUS (08-54553380).

6. Under tiden du sätter texten bör du också börja rekvirera de stipendier du fått samt ditt tryckningsbidrag. Vidare skall du kontakta fakulteten för att få information om spikning, abstract och liknande. Du bör också fundera på vilken typ av omslag du skall ha och om du vill ha någon bild på omslaget. Omslagsbilden skall scannas och skickas till tryckeriet alternativt sättaren som ansvarar för utformningen av omslaget. (Alla omslag i serien ser med undantag av eventuella bilder likadana ut.)

7. Tänk på att din avhandling ingår i en serie, dvs alla avhandlingar som har getts ut vid Historiska institutionen i Lund. Sist i avhandlingen bör därför en lista över tidigare avhandlingar vid institutionen finnas med. Eftersom avhandlingen ingår i en serie skall den förses med ett ISSN-nummer (ISSN 1650-755x) förutom det obligatoriska ISBN-numret. Se vidare hur du skaffar ett ISBN.

8. Innan du skickar texten till tryckeriet skall du ha skrivit en abstract. Den skall skickas till tryckeriet tillsammans med texten om du avser att binda in abstracten i boken. Länk till mall för abstractbladet (ofta kallat dokumentbladet) finns i dokumentet Disputationsrutiner, som ligger på kansli HT:s hemsida.Det finns dock inte någon mall till dokumentbladets försida. Den får du skriva själv. På dokumentbladets framsida skall avhandlingsförfattarens namn, avhandlingstitel, disputationsdatum, opponent, datum och tid samt lokal stå. Du skall även publicera abstracten elektroniskt. När du kontaktar Kansli HT angående spikning av avhandlingen får du också information om detta.

9. Du skall också författa en baksidestext. Tänk på att texten inte skall vara alltför akademisk. Den skall innehålla ca 150 - 200 ord och ge en god och intresseväckande bild av bokens innehåll.

10. Innan du skickar iväg allt till tryckeriet bör du kolla allt som finns i denna kontrollmanual. Såvida inget annat är sagt, får du räkna med att varken tryckeri eller förlag läser korrektur. Det är således ditt ansvar att kontrollera paginering, rubriknivåer, kolumntitlar och allt som överhuvudtaget skulle kunna bli fel! Följ anvisningarna i kontrollmanualen noggrant.

Kontrollera en sak i taget (först rubriker sedan paginering etc.) och bocka efter hand av på listan. Be någon kamrat/kollega att läsa korrektur. Ju fler korrekturomgångar desto färre fel! Från tryckeriet får du en blåkopia, som du också skall kontrollera. Använd kontrollmanualen igen. Rättningar i blåkopian kostar mycket pengar!

11. När avhandlingen kommer från tryckeriet (helst mer än fyra veckor före disputationsdagen) skall den spikas. Spikningen skall göras såväl elektroniskt som manuellt. Följ instruktionerna på Kansli HTs hemsida; där finns utmärkta instruktioner om de administrativa rutinerna inför disputationen. Vid spikningen på kansli HT skall du lämna ett exemplar av avhandlingen med abstractblad och spikblad till HT-fakulteternas arkiv, kunna via upp bevis på betald terminsräkning, lämna 80 exemplar av avhandlingen för vidare distribution, ha en ifylld Agreement form för Dissertation Abstracts International. Du skall också skicka en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen på ungefär en halv sida till kansliets informatör. All information finns i instruktionerna på kansli HT:s hemsida..

12. Avhandlingen ska tryckas eller kopieras i minst 100 exemplar. Av dessa ska doktoranden senast fyra veckor före disputationen överlämna 10 exemplar till institutionen och 60 exemplar till Kansli HT. De övriga exemplaren disponeras av doktoranden. Utskick till institutioner och kollegor, skall du packa och skicka själv. Institutionen betalar frakt. Privata utskick till släkt och vänner får du betala själv. Minst 10 exemplar skall finnas tillgängliga vid disputationen.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-10-28