Tentamen

Olika examinationsformer tillämpas på institutionens kurser, t.ex. skriftlig salstentamen och hemtentamen eller muntlig redovisning och samtal i seminarieform. Dessutom finns på de nätbaserade distanskurserna ytterligare tentamensformer. Se din kursplan för examinationen på din kurs.

När det gäller inlämningsuppgifter, seminarieövningar och hemtentor är det främst respektive lärare som ger dig instruktioner för hur examinationen ska gå till.

Salstentamen

Anmälan

Gäller fr.o.m. vårtermin 2023: 

Du måste anmäla dig till alla salstentamenstillfällen i förväg. Detta gäller ordinarie salstentamenstillfället, omtentamenstillfället, samt till uppsamlingstillfället under sommaren. Anmälan görs via Ladok.

Gå till www.student.ladok.se. Logga in. Välj "examinationstillfälle". Anmäl dig till salstentamen. 

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. 

Är du inte anmäld i tid kan du inte skriva tentan anonymt.  

Vid förlängd tid - gör anmälan via Ladok och kontakta dessutom studievägledaren på adress studievagledarehist.luse två veckor innan salstentan.

Om anmälningstillfälle till tentamen inte finns på din kurs - kontakta utbildningsadministratören i god tid. Behöver du registreras om på en kurs ska du meddela utbildningsadministratören på adress histhist.luse. Berätta ditt namn och vilken kurs det gäller. När du är registrerad kan du anmäla dig till salstentamen, och du får då även tillgång till kursens Canvas-sida.

Skrivningsregler

Observera att läraren kan examinera på stoff som behandlats i undervisningen men som inte återfinns i kurslitteraturen.

Vid samtliga tillfällen där du personligen skall infinna dig för att tentera är det viktigt att du:

  • visar giltig fotolegitimation,
  • endast använder skrivmaterial ("kladdpapper" etc.) som delas ut av vakterna – inga egna medtagna lappar eller papper - 
  • följer instruktioner kring hur du hanterar din anonymitetskod noga,
  • har mobiltelefon och annan teknisk utrustning avstängd och placerad på av skrivvakten anvisad plats.

OBSERVERA!

  • Är du försenad till en skrivning har du rätt att påbörja skrivningen en timme efter provstart. Du får dock inte förlängd skrivningstid!
  • Du får inte lämna skrivsalen tidigare än en timme efter det att skrivningen börjat.
  • Du får inte använda hjälpmedel utan att speciella instruktioner om detta har givits.
  • Kom ihåg att det inte är tillåtet att delta i tentamen utan giltig legitimation!

Tentamen ska vara rättad och betygssatt senast inom tre veckor från tentamenstillfället. Skrivningarna återfås vid schemalagda tentamensgenomgångar, och kan därefter hämtas ut hos läraren eller i receptionen på LUX. Ej uthämtade skrivningar arkiveras i två år.

Exempeltentor

Gamla salstentor på kronologiska delkurser samlas på denna sida. Titta gärna på de tidigare kursernas tenta.

Aktuella kurser på grundkurser i historia med kurskoder HISA24, HISA34 och ÄHID01 (och HISA03, HISA04, HISA05 och HISA26):

Här nedan återfinner du fler exempeltentor från de numera nedlagda grundkurserna HISA02, HISA13, HISA14, HISA15, HISA16, HISA17:

Hitta rätt sal

Kartlänkar om salstentamen är utanför LUX-huset:

Notera att tentamenslokalen kan vara någon annanstans än ovan angivna exempel. Det är ditt eget ansvar att i god tid ta reda på i vilken sal du ska skriva och var den ligger. 

Att skriva salstenta i historia

Hur lyckas man med salstentan? Hur förbereder man sig, och vilka strategi är bra att ha inför essäfrågor?

Hemtentamen

Undvik att kopiera hela eller delar av en text från nätet eller från böcker i din inlämningsuppgift eller hemtenta. Planera dina studier även för att undvika fusk, så du inte frestas att klippa och klistra på grund av tidsnöd. Det akademiska arbetssättet bygger ofta på att man hämtar idéer från andra – då är det viktigt att hantera tekniken för att berätta varifrån tankarna kommer. Ange författarnamn, titel, sidnummer, förlagsort och tryckår i en fotnot oavsett om du arbetar med direkta citat (med citationstecken) eller har arbetat om texten med dina egna ord.

Du kan inte använda samma hemtentamen på olika kurser.

Samtala gärna med dina kurskamrater, men den tentamen du lämnar in ska vara din egen.

Historiska institutionen vill att alla hemtentamina och uppsatser skall skickas till textmatchningsverktyget Ouriginal, se Akademisk hederlighet på Historiska institutionen. Hör med din lärare om hur detta ska göras.

Mer information om hur du undviker plagiat och fusk i din hemtenta:

Hur mycket får du samarbeta med andra, och får du använda Chat GPT på Historiska institutionen? Läs mer:

Lär dig mer om vetenskapliga skrivande, akademisk hederlighet och referenshantering via biblioteken vid Lunds universitet:

Fler råd, tips och användbara länkar och resurser om att skriva och referera finns på HT-bibliotekens hemsida:

Det räcker inte med formalia

Vad gör en text akademisk? Hur blir man bra på att skriva vetenskap? Vad vill läraren egentligen att jag ska göra? Vad är en genomtänkt disposition, och vilka fraser kan jag använda för att få en bra struktur? Hitta fler tips kring hemtenta och inlämningsuppgifter, liksom grunder för bedömning som lärare i historia gör:

Tentamensanvisningar

Dessa anvisningar gäller hemtentamen, recensionsuppgifter, uppsatser och övriga examinerande skriftliga uppgifter, om inte läraren har gett dig andra instruktioner.

Formalia
Stilstorleken kan vara 12 punkter i typsnittet Times New Roman eller motsvarande. Notera att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt.

Radavståndet bör vara 1.5.

Om läraren instruerar dig att skriva 10 sidor kan du tänka på att en fullskriven A4-sida innehåller mellan 350 och 400 ord, eller ca 2 600 tecken (inklusive mellanslag).

Referenser till kurslitteraturen ska alltid finnas med i den löpande texten och görs förslagsvis enligt Oxfordsystemet.

Fler resurser, bl.a. om hänvisning, som är användbara inom ämnet historia återfinns i bibliotekets ämnesguide: 

Underkänd tentamen

Tentamen som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas.

Fusk och plagiat är grund för underkännande och leder till disciplinåtgärder.

En underkänd tentamen är alltid underkänd i sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.

Student som inte lämnar in tentamen i tid eller blir underkänd bereds ytterligare tillfälle att göra hela provet i nära anslutning till kursen.

Examenstillfällen

Vid examination via salskrivning finns minst två examinationstillfällen varje termin, samt tillfälle för uppsamlingstentamen under sommaren.

Vid examination av inlämningsuppgifter, hemskrivningar, grupparbeten och uppsatser finns ett ordinarie examinationsdatum på aktuellt kurstillfälle, och respektive lärare meddelar datum för omtentamen.

För komplettering av seminarium med obligatorisk närvaro, hör med aktuell lärare.

Som omregistrerad student kan du följa föreläsningar på din gamla kurs i mån av plats, men du kan alltid delta i examination en senare termin om du behöver detta.

Betyg

Betyg registreras inte i LADOK förrän alla obligatoriska moment är genomförda (inkl. examinerande seminarium och ev. inlämningsuppgifter).

Betyg på prov meddelas studenten inom 15 arbetsdagar.

Studenter får tillbaka salstentor vid schemalagd tentamensgenomgång. Salstentor kan därefter återfinnas i receptionen på LUX, alternativt hos läraren. Andra tentor, såsom hemtentor, återfås från läraren.

Ett betyg kan inte överklagas - men det går att begära att examinatorn (den rättande läraren) omprövar sitt beslut. Du måste kunna motivera vad du tycker är felbedömt i tentamen. En student som har underkänts på två prov kan få en annan examinator utsedd om detta är möjligt. Ansök om annan examinator i god tid före tentamen hos studierektorn. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student när det gäller examinationen i Rättighetslistan.

Plagiathandbok

Ladda ner plagiathandbok från Ouriginal med tips och råd till studenter.

studenter som tenterar

Ex-tentor (alla salstentor)

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12