Tentamen

Olika examinationsformer tillämpas på institutionens kurser, t.ex. skriftlig salstentamen, muntlig tentamen och hemtentamen. Dessutom finns på de nätbaserade distanskurserna ytterligare tentamensformer. Se din kursplan för examinationen på din kurs.

När det gäller inlämningsuppgifter, seminarieövningar och hemtentor är det respektive lärare som ger dig instruktioner för hur examinationen ska gå till.

Salstentamen

Gäller t.o.m. hösttermin 2022 (--2023-01-15):

Till ordinarie salstentamenstillfälle behövs ingen anmälan. Inte heller behöver du anmäla dig till omtentamen om det gäller en salstentamen.

Uppsamlingstentamen på sommaren ska anmälas senast 1 augusti via e-post till utbildningsadministratören på adress: histhist.luse.

Meddela utbildningsadministratören ditt namn och vilken kurs det gäller så får du även tillgång till kursens Canvas-sida.

* * *

Gäller fr.o.m. vårtermin 2023 (2023-01-16--): 

Du måste anmäla dig till alla salstentamenstillfällen i förväg. Detta gäller ordinarie salstentamenstillfället, omtentamenstillfället, samt till uppsamlingstillfället under sommaren. Anmälan görs via Ladok.

Gå till www.student.ladok.se. Logga in. Välj "examinationstillfälle". Anmäl dig till salstentamen. 

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. 

Är du inte anmäld i tid kan du inte skriva tentan. 

Vid förlängd tid - gör anmälan via Ladok och kontakta dessutom studievägledningen.

Om anmälningstillfälle till tentamen inte finns på din kurs - kontakta studievägledningen.

* * *

Gamla salstentor på kronologiska delkurser finns uppe på institutionen, och längre ner på denna sida.

Tentamen ska vara rättad och betygssatt senast inom tre veckor från tentamenstillfället. Skrivningarna återfås vid schemalagda tentamensgenomgångar, och kan därefter hämtas ut hos läraren eller i receptionen på LUX. Ej uthämtade skrivningar arkiveras i ett år.

Observera att läraren kan examinera på stoff som behandlats i undervisningen men som inte återfinns i kurslitteraturen.

Vid samtliga tillfällen där du personligen skall infinna dig för att tentera är det viktigt att du:

  • visar giltig fotolegitimation,
  • endast använder skrivmaterial ("kladdpapper" etc.) som delas ut av vakterna – inga egna medtagna lappar eller papper - 
  • följer instruktioner kring hur du hanterar din anonymitetskod,
  • har mobiltelefon och annan teknisk utrustning avstängd och placerad på av skrivvakten anvisad plats.

OBSERVERA!

  • Är du försenad till en skrivning har du rätt att påbörja skrivningen upp till en timme efter provstart. Du får dock inte förlängd skrivningstid!
  • Du får inte lämna skrivsalen tidigare än en timme efter det att skrivningen börjat.
  • Du får inte använda hjälpmedel utan att speciella instruktioner om detta har givits.
  • Kom ihåg att det inte är tillåtet att delta i tentamen utan giltig legitimation!

Exempeltentor

Titta gärna på de tidigare kursernas tenta. Aktuella kurser på grundkurser i historia med kurskoder HISA24, HISA26, HISA34, HISA03, HISA04, HISA05, ÄHID01:

Hitta rätt tenta?

Här nedan återfinner du exempeltentor från de numera nedlagda grundkurserna HISA02, HISA13, HISA14, HISA15, HISA16, HISA17:

Fler ex-tentor finns på institutionen, lokaliserad i en pärm utanför utbildningsadministratörens rum.

Hitta rätt sal

Kartlänkar om salstentamen är utanför LUX-huset:

Gasque-salen – Kårhuset LTH, John Ericssons väg 3

MA Matteannexet - LTH, Sölvegatan 18-20
 
Sparta, Tunavägen 39:

Matematikhuset - LTH, Sölvegatan 18-20

Notera att tentamenslokalen kan vara någon annanstans än ovan angivna exempel. Det är ditt eget ansvar att i god tid ta reda på i vilken sal du ska skriva och var den ligger. 

Examenstillfällen

Vid examination via salskrivning finns minst två examinationstillfällen varje termin, samt tillfälle för uppsamlingstentamen under sommaren.

Vid examination av inlämningsuppgifter, hemskrivningar, grupparbeten och uppsatser finns ett ordinarie examinationsdatum på aktuellt kurstillfälle, och respektive lärare meddelar ev. omtentamen.

Som omregistrerad student kan du följa föreläsningar på din gamla kurs i mån av plats, men du kan alltid delta i examination en senare termin om du behöver detta.

Inlämningsuppgifter och hemtentamen

Undvik att kopiera hela eller delar av en text från nätet eller från böcker. Planera dina studier även för att undvika fusk, så du inte frestas att klippa och klistra på grund av tidsnöd. Det akademiska arbetssättet bygger ofta på att man hämtar idéer från andra – då är det viktigt att hantera tekniken för att berätta varifrån tankarna kommer. Ange författarnamn, titel, sidnummer, förlagsort och tryckår i en fotnot oavsett om du arbetar med direkta citat (med citationstecken) eller har arbetat om texten med dina egna ord.

Du kan inte använda samma hemtentamen på olika kurser.

Samtala gärna med dina kurskamrater, men den tentamen du lämnar in ska vara din egen.

Historiska institutionen vill att alla hemtentamina och uppsatser skall skickas till Urkund, se Akademisk hederlighet och Urkund på Historiska institutionen. Hör med din lärare om hur detta ska göras.

Få mer information om hur du undviker plagiat och fusk.

Tentamensanvisningar

Dessa anvisningar gäller hemtentamen, recensionsuppgifter, uppsatser och övriga examinerande skriftliga uppgifter, om inte läraren har gett dig andra instruktioner.

Formalia
Stilstorleken kan vara 12 punkter i typsnittet Times New Roman eller motsvarande. Notera att stilstorleken kan vara olika i olika typsnitt.

Radavståndet bör vara 1.5.

Om läraren instruerar dig att skriva 10 sidor kan du tänka på att en fullskriven A4-sida innehåller mellan 350 och 400 ord, eller ca 2 600 tecken (inklusive mellanslag).

Referenser till kurslitteraturen ska alltid finnas med i den löpande texten och görs förslagsvis enligt Oxfordsystemet.

Läs mer om hänvisning

Grunder för bedömning av examinerande uppgifter

Relevans: Studenten ska ha besvarat den centrala frågan. Frågan ska besvaras utifrån uppmaningen att jämföra, diskutera eller exemplifiera.

Bredd: Studenten skall ha beaktat ett rimligt antal olika områden, synvinklar och aspekter i sitt svar. Vad som är ”rimligt” beror på frågans karaktär och förutsätter ett helhetsperspektiv på frågan.

Djup: Studenten skall kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till frågan och välja ut det viktigaste. Svaret skall vara utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng.

Disposition: Svaret skall vara strukturerat, logiskt begripligt och sammanhängande. Långa referat och/eller citat bör inte förekomma. Undvik upprepningar.

Strategi: Frågorna är av den karaktären att det sällan finns något ”rätt” eller ”fel” svar. Därför kan det också finnas olika strategier att närma sig frågan. En del strategier är mer ändamålsenliga, självständiga och kreativa än andra för att tydliggöra huvudbudskapet i svaret på frågan.

Analytisk förmåga: Det värderas högt att du kan göra egna reflektioner och värderingar av litteraturen i förhållande till frågan.

Centrala facktermer: Bedömningen avser studentens förmåga att använda gängse facktermer i sitt svar på ett korrekt sätt.

Språket i övrigt: Texten bör vara välformulerad och korrekturläst. Även textens yttre form, typografi, har betydelse och påverkar läsbarheten, t ex tydliga rubriker, styckeindelningar och skiljetecken.

Det räcker inte med formalia

Vad gör en text akademisk? Hur blir man bra på att skriva vetenskap? Vad vill läraren egentligen att jag ska göra? Vad är en genomtänkt disposition, och vilka fraser kan jag använda för att få en bra struktur?

Underkänd tentamen

Tentamen som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas.

Fusk och plagiat är grund för underkännande och leder till disciplinåtgärder.

En underkänd tentamen är alltid underkänd i sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.

Student som inte lämnar in tentamen i tid eller blir underkänd bereds ytterligare tillfälle att göra hela provet i nära anslutning till kursen.

Betyg

Betyg registreras inte i LADOK förrän alla obligatoriska moment är genomförda (inkl. examinerande seminarium och ev. inlämningsuppgifter).

Betyg på prov meddelas studenten inom 15 arbetsdagar.

Studenter får tillbaka salstentor vid schemalagd tentamensgenomgång. Salstentor, liksom andra tentor, kan därefter återfinnas hos läraren alternativt från receptionen på LUX.

Ett betyg kan inte överklagas - men det går att begära att examinatorn (den rättande läraren) omprövar sitt beslut. Du måste kunna motivera vad du tycker är felbedömt i tentamen. En student som har underkänts på två prov kan få en annan examinator utsedd om detta är möjligt. Ansök om annan examinator i god tid före tentamen hos studierektorn. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student när det gäller examinationen i Rättighetslistan.

Plagiathandbok

Ladda ner plagiathandbok från Ouriginal med tips och råd till studenter.

studenter som tenterar

Ex-tentor

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-12-20