lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om oss

Välkommen till Avdelningen för Historia

Den värld vi lever i är resultatet av allt som skett fram till nu. Kunskaper i historia hjälper oss därför att förstå varför världen ser ut som den gör. Studier i historia ger också perspektiv och kunskap till att tänka kritiskt om vårt förflutna, oss själva och vår samtid.

Avdelningen för historia tillhör Institutionen för Historia vid Lunds universitet.  I historia erbjuder vi spännande kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Institutionen är en stor arbetsplats som varje år tar emot hundratals nyfikna studenter. Den är också en av landets ledande forskningsmiljöer i historia och hemvist för Nationella forskarskolan i historiska studier. Vår lärarstab har forskningskompetens inom samtliga tidsperioder och på en mångfald forskningsfält.

Vid institutionen finns, förutom ämnet historia, även en avdelning för Mänskliga rättigheter och från 1 januari 2019 Centrum för öst- och sydöstasienstudier.