Programstruktur

Termin 1

Grundkurs i historia

 • Historia som vetenskap, 7,5 hp
 • Forntid till medeltid 7,5 hp
 • Tidigmodern tid 7,5 hp
 • Modern tid 7,5 hp
 • Seminarier om Historikern och arbetsmarknaden

Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studierna handlar både om vad historia är som vetenskap, och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv. Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I de tre följande översiktskurserna får du läsa källmaterial från olika tidsperioder och får inblick i hur historieskrivning går till.

Termin 2

Fortsättningskurs i historia

 • Tematisk fördjupningskurs 7,5 hp
 • Akademiskt skrivande 7,5 hp
 • Metodkurs 7,5 hp
 • B-uppsats 7,5
 • Seminarier om Historikern som forskare

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på det akademiska skrivandet. Den tematiska fördjupningskursen varierar från termin till termin. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär du dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats. 

Termin 3

Projektledning och projektarbete för historiker

 • Projektledning för historiker, 7,5 hp
 • Tillämpad historiedidaktik eller Praktikkurs, 7,5 hp
 • Projektarbete 15 hp

Terminen är inriktad på praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter relaterade till projektledning och projektarbete. I delkursen Projektledning för historiker får du teoretiska och metodologiska kunskaper i hur man leder ett projekt. Den andra delkursen består av en historiedidaktisk kurs om olika former av för historieförmedling, alternativt gör du praktik ute på en arbetsplats. Du ordnar själv en passande praktikplats på exempelvis arkiv, museer, förlag, turistbyrå, politisk tankesmedja, eller förvaltning. I den avslutande kursen Projektarbete får du använda dig av dina teoretiska kunskaper från den första delkursen, för att i grupp utarbeta ett konkret projekt med historisk inriktning i en tänkt eller verklig professionell miljö.

Termin 4

Valbar fördjupning

1. Kulturarv, 30 hp
Historisk arkeologi eller Etnologi ellerKonsthistoria och visuella studier
eller
2. Omvärldsanalys, 30 hp
Freds- och konfliktvetenskap eller Samhällsgeografi
eller
3. Historia och politik, 30 hp
Statsvetenskap eller Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap och Islamologi

Den valbara terminen har vi förtur till platser inom närliggande ämnen vid Lunds universitet. Där väljer du om du vill koncentrera dig på kulturarv, omvärldsanalys, eller historia som politik.

Grundkursen i historisk arkeologi ger ett perspektiv på föremål och materiell kultur, och du får en introduktion till kulturlandskapsforskning, byggnadsarkeologi och hur man arbetar med fyndanalyser. Grundkursen i etnologi förmedlar kunskap om hur kulturbegrepp och kulturvetenskapliga perspektiv kan användas för att belysa dagens samhällsfrågor och hur man studerar och rekonstruerar historiska miljöer. Du kanske tycker Grundkursen i konsthistoria och visuella studier om västerlandets arkitektur- och designhistoria passar din profil.

Är du mer intresserad av omvärldsanalys kan Grundkursen i samhällsgeografi, Grundkursen i Freds- och konfliktvetenskap eller Grundkursen i Statsvetenskap med inriktning mot samtidshistoria och internationell politik vara spåret för dig. Samhällsgeografi handlar om människans samspel med sin omvärld, hur hon organiserar och utnyttjar jordens resurser i ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv. Freds- och konfliktvetenskap har flervetenskapliga perspektiv på krig, konflikthantering och fredsbyggande (här måste du ha områdesbehörighet 6/A6). Ett tredje spår är religionernas roll, och deras funktion, i en samhällsanalys. Där koncentrerar du dig på Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap i kombination med Islamologi, för att kunna analysera hur religionen kan användas för att sanktionera ståndpunkter, och specifikt om olika vetenskapliga perspektiv på islamstudiet.

Andra ämnen kan också vara aktuell. Detta talar studenterna med programkoordinatorn om. 

Termin 5

Utlandsstudier eller profiltermin
Denna termin väljer du antingen utlandsstudier eller att inhämta särskilda kunskaper som behövs för examensarbetet i Sverige. Denna termin väljer du själv, men du kan inhämta information vid informationsträffar och planera i samråd med programkoordinator.

Termin 6

Kandidatkurs i historia

 • Teori och metodkurs 7,5 hp
 • Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Denna termin forskar du på allvar. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i teorier och metoder som används av historiker. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter i en tematisk kurs. Detta tema varierar från termin till termin. Under terminen försvarar du ditt examensarbete på ett seminarium.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-29