Forskningsinspiration

”Medeltidsforskning kan göras av många: historiker, arkeologer, religions- språk- och konstvetare, kulturgeografer”

Du vill fördjupa dig och forska, men kanske är osäker på hur du kommer vidare? Ta del av vad våra nuvarande doktorander gör! Magnus Borg är doktorand i historia och berättar här om medeltidsforskning, ämnesinriktningar, människan i fokus och hur du kan leda in just dina specialintressen in i medeltidsforskningen. 

Magnus Borg fokuserar i sitt avhandlingsprojekt på hur de medeltida invånarna i Rom upplevde de lämningar från antiken som de såg omkring sig, och intresserar sig särskilt för människan och människans behov av att skapa förståeliga sammanhang och narrativ. 

–  Reseskildringar från Rom under 11- och 1200-talen återger många berättelser och praktiker som hade skapats runt resterna av den antika staden, berättelser som ger en spännande inblick i den medeltida föreställningsvärlden och i den tidens syn på Rom som en mångfacetterad vagga för det västeuropeiska samhället. Dessa folkliga berättelser nedvärderades under renässansen som i stället anknöt direkt till antiken men de är, menar jag, helt centrala för att förstå hur den medeltida människan gjorde sin värld begriplig, säger Magnus Borg.

Men vad är då medeltidsforskning, och vad kan det vara? 

–   Medeltidsforskning är ett brett fält med den enda egentliga gemensamma nämnaren att utöka vår kunskap om och förståelse av medeltiden, den period i Europa som ungefärligt sträcker sig mellan åren 500-1500. Det är också mycket vanligt att medeltidsforskare sträcker sig utanför sitt eget ämne: En historiker kan öka sin kunskap om en händelse genom att studera arkeologin på platsen som en skriftlig källa beskriver, eller genom den samtida konsten som kan visa oss vad som ansågs viktigt att lyfta fram.

–  Ämnen kan spänna mellan det mycket konkreta - exempelvis framställningen av hjälmar under 1200-talet och vilka metallprocesser som användes - över studier av händelser (vad kom slaget vid Lena 1208 att betyda?) och epoker (hur utvecklades jordbruket under Sverige under mellan 1350 och 1450?) och det mer abstrakta som synen på kunskap som positiv eller negativ, eller på vilka sätt en specifik samhällsgrupp bekönades. 

Vilka ämnen skulle jag kunna få in i medeltidsforskningen? 

–  Det går att studera ekonomi, stadsplanering, militära strategier, djupa strukturer och processer och plötsliga avbrott, eller vad som skiljer och förenar olika perioder. Förutsättningen för all denna forskning är att vi har någon typ av samtida källa och det är oftast det som styr det slutliga arbetet.

Vad finns det för trender och outforskade teman inom medeltidsforskningen? 

–  För tillfället talas mycket om materialitet, det vill säga hur den medeltida människan förhöll sig till påverkades av och påverkade föremålen i sin omvärld, naturliga och tillverkade. Det finns också ett nytt och spännande utökat samarbete med naturvetenskaperna där data till exempel från klimatforskningen ger kunskap som både belyser och ifrågasätter de traditionella skrivna källorna. 

Jag är intresserad av att forska vidare, men osäker på vad jag vill fokusera kring. Hur kan jag tänka kring ämnet?

–  Eftersom medeltidsämnet är så stort är det ofta givande att du tar med dig funderingar som du redan har. Är du till exempel intresserad av partipolitik kan du forska om huruvida det uppstod liknande strukturer vid någon tidpunkt. Sysslar du mycket med populärlitteratur kan du fördjupa dig i om och hur sådana berättelser kunde spridas när få kunde läsa och inga tryckta böcker fanns. Det fanns stora skillnader mellan det medeltida samhället och vårt, men människan förblir i grunden densamma och de flesta av våra funderingar och frågor var aktuella även då.


Tips på vägen 
•    Gå på seminarier! Efter pandemin har många seminarier blivit webbaserade vilket ökar utbudet enormt. Kulturinstituten  - exempelvis i Rom - har seminarier varje vecka om olika medeltidsämnen och det finns flera grupper på Facebook som annonserar om seminarier och konferenser. 
•    Läs forskningslitteratur! I stort sett all forskning lyfter, förutom att vara intressant i sig, vilka ämnen eller aspekter som är underforskade. Var inte rädd för att läsa verk som du inte alls håller med - att gå i polemik mot tidigare forskning är ett utmärkt sätt att komma igång med egna tankar.
•    Vad intresserar dig i din egen vardag? Hitta en medeltidsforskare som skriver om det ämnet och börja läsa. Och var inte rädd för att delta på LU:s forskningsseminarier eller diskutera med dina lärare!

Kontakta Magnus Borg om du vill bolla idéer och samtala om medeltidsforskning med en nuvarande doktorand!
magnus.borghist.luse
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-06-29