lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

 

Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, neoliberalism användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än dessa begrepp – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd.

 

Förutom att ge möjlighet att presentera texter och utveckla vår enskilda forskning syftar seminariet till att samla oss som forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan begrepp som arbetarhistoria, genushistoria, radikala rörelser, protester, motstånd, neoliberalism etc. användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än dessa begrepp – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd.

 

För närvarande administreras seminariet av Mikael Ottosson (mikael.ottossonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund. Sprid gärna information om seminariet. Om ni vill ha något utskick gjort så gör det genom Mikael (och inte ”svara alla”)! Om ni vet någon/några som är intresserade så skicka deras namn och e-postadresser till Mikael så lägger han in dem i sändlistan.

 

Seminarieprogram hösten 2019

Under höstterminen 2019 har vi tre inbokade seminarier:

 

Mån 9/9 13-15, Lagerbring 331, Magnus Gustafsson

Striden om hemmet – retoriska strategier i valrörelsen 1921

Detta paper handlar om valrörelseretorik i tidningspressen, närmare bestämt om rumsliga motiv, eller rumsliga metaforer, och dess retoriska funktion kopplat till klass och kön. Tanken är att detta ska bli ett kapitel i Magnus kommande avhandling, med den preliminära titeln ”Socialist och arbetarkvinna tar ordet. Exemplet Agda Östlund – den retoriska karriären från ungdomslogen till riksdagen”. 

Magnus är doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.

 

Tis 29/10, 13-15, Lagerbring, 331, Andrés Brink Pinto och Malin Arvidsson

Offentliga toaletter för kvinnors rätt till staden 

 

Syftet med detta paper är att visa hur lokala politiska interventioner i stadsplanering spelat en viktig roll för kvinnors rätt till staden. I flera olika städer framförde kvinnliga stadsfullmäktige krav på offentliga toaletter – en till synes banal och vardaglig företeelse som dock gav ökade möjligheter att röra sig i stadsmiljön. För att uppfylla syftet kommer vi undersöka hur två socialdemokratiska politiker, Anna Stenberg och Nelly Thüring, agerade politiskt inom det socialdemokratiska partiet samt i stadsfullmäktige för att få stöd för byggande och drift av offentliga toaletter för kvinnor i Malmö och Göteborg.

 

Andrés bedriver för närvarande två projekt, ett om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell homosexualitet” decennierna efter 1944 (när homosexualitet avkriminaliserades i Sverige) och ett om offentliga toaletter för kvinnor kopplat till rätten till det urbana rummet. Tidigare har han forskat om urbanhistoria och sociala rörelser. Malin skriver i ett pågående biografiskt projekt om Nelly Thüring, som 1922 blev en av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna. 

 

Tis 17/12, 13-15, Lagerbring 331, Martin Ericsson och Stefan Nyzell

Bort med strejkbrytarna! Kollektivt våld på mellankrigstidens svenska arbetsmarknad

 

I efterhand är det bara Ådalen 1931 som vi (oftast) minns. Men faktum är att hela perioden mellan första och andra världskriget var full av konfrontationer mellan strejkande arbetare, strejkbrytare, polis och militär. Dessa konfrontationer har dock aldrig studerats systematiskt. Det vill Martin Ericsson och Stefan Nyzell ändra på, och presenterar här ett utkast till en forskningsansökan om ämnet. Idéer och kommentarer mottas tacksamt!

 

Martin är docent i historia vid Lunds universitet med specialinriktning på kollektiva konfrontationer, rasbiologins historia samt forskning om rösträtt och medborgarskap. Stefan är docent i historia vid Malmö universitet med specialinriktning på kollektivt våld, polishistoria och historiskt återskapande / re-enactment.

 

 

Väl mött!

Kontaktinformation