lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, neoliberalism användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än dessa begrepp – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd.

Förutom att ge oss möjlighet att diskutera våra texter och därigenom utveckla vår enskilda forskning syftar seminariet till att samla oss som forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt.

För närvarande administreras seminariet av Mikael Ottosson (mikael.ottossonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund.

Seminarieprogram våren 2019

Under vårterminen 2019 har vi tre inbokade seminarier:

Måndag 4/2, 13-15, Lux A:331 (Lagerbring)    

Björn Vindemarker
”Stridsropet genom nationerna går: Arbetarrörelsens relation till kampsången 1860-1830”
        

Tisdag 2/4, 15-17, Lux A:331 (Lagerbring)    

Lars Berggren: ”På gränsen mellan slaveri och fritt arbete? Om arbetsläger vid Missisippi under 1930-talet”


Måndag 13/5, 13-15, Lux A:331 (Lagerbring)    

Mikael Ottosson: ”Arbetets moraliska ekonomi”

Kontaktinformation

Mikael Ottosson