Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, Contenious Politics Studies användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än så – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd. Förutom att ge möjlighet att presentera texter och utveckla vår enskilda forskning syftar seminariet till att samla ett större forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt.

För närvarande administreras seminariet av Magnus Olofsson (magnus.olofssonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund. Sprid gärna information om seminariet. Om ni vill ha något utskick gjort så gör det genom Magnus (och inte ”svara alla”)! Om ni vet någon/några som är intresserade så skicka deras namn och e-postadresser till Magnus så lägger han in dem i sändlistan.
 

Konflikt och motstånds program vårterminen 2022

Under våren arrangerar vi tre seminarier. Förhoppningen är att kunna hålla alla tre på plats i LUX, men med en stor pandemibrasklapp för att det kanske måste bli Zoom. Mer info kring detta liksom i förekommande fall texter går ut på vår mejllista cirka en vecka före varje seminarium.

Väl mött! /Magnus

 

Måndagen 2/5, 13.15-15:00, LUX:A332, Margit Bech Vilstrup

Kampen om arbejderne (bogpræsentation)

Partier på tværs af politiske spektrum erklærer sig i disse år som arbejderpartier. Men hvem er de arbejdere, de bejler til? Og hvordan har selve forestillingen om arbejderen ændret sig i takt med det moderne samfunds udvikling? De spørgsmål tages op i dette foredrag, hvor Margit Bech Vilstrup præsenterer hovedlinjerne i sin bog Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019.

Forfatteren viser hvordan politiske aktører siden midten af 1800-tallet har forsøgt at erobre arbejderbegrebet i ønsket om at mobilisere vælgere og legitimere politiske strategier. I denne proces har arbejderen i de seneste årtier delvist mistet den tidligere kobling til klasse og socialistiske fremtidsforestillinger. I stedet er det blevet et slagord, der bliver brugt af såvel røde som blå partier i forsøg på at indfange nye vælgergrupper og slå tonen an i debatten omkring arbejdsmarkedets og velfærdsstatens udvikling.

Margit Bech Vilstrup er Ph.d. i historie og museumsinspektør ved Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

 

Måndagen 30/5, 13.15-15:00, LUX:A331, Fredrik Egefur

Bombs matters! The Young Socialists and the Birth of the Swedish Social Democratic Hegemony (textseminarium)

År 1908 uteslöts Socialdemokraternas första ungdomsförbund, de s k Ungsocialisterna, från moderpartiet. Det här var ett drastiskt beslut som splittrade partiet och knappast ett vapen ledningen tog till lättvindigt. Ungsocialisternas introduktion av en, för svenska förhållanden, ny konfliktrepertoar, och inte minst deras roll som motaktör till den skötsamhetsdiskurs som den reformistiska arbetarrörelsen höll på att driva igenom, har lämnat få spår inom forskningen - utöver det attentat mot strejkbrytarfartyget Amalthea som genomfördes 1908. Att lyfta fram denna tidiga konkurrerande strömning inom den svenska socialdemokratin är dock viktigt, eftersom det lär oss mycket om vilka utmaningar som fanns till den spirande socialdemokratiska hegemonin som senare kom att prägla det svenska 1900-talet.

Fredrik Egefur är FD i historia och arkivföreståndare på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.

 

Måndagen 13/6, 15.15-17:00, LUX:A332, Mikael Ottosson

Paternalistic Work Regimes (textseminarium)

Paternalism, termed welfare capitalism in some contexts, is a term used in organizational theory and management studies, as well as academic disciplines such as anthropology, history, sociology, gender studies and economics. The purpose of this article is to highlight the historical and contemporary relevance of the concept. The ambition is to contribute to an ongoing discussion on the role that historical traditions have in modern, industrial, or post-industrial working life. In absence of a historical or longitudinal perspective, we run the risk of considering paternalism as a historical residual or as just a cultural or political anachronism.

Mikael Ottosson är universitetslektor vid historiska institutionen, Lunds universitet.

Om pandemin tillåter det blir det eftersits kl 17:30 den 13/6. Mer info kommer på vår mejllista när det börjar närma sig.

Kontaktinformation

Magnus Olofsson

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2022-01-26