Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

Sedan länge har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning om konflikter och motstånd i det förflutna. Denna forskning har tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. Det har handlat om upplopp och kravaller, sociala rörelser och politisk radikalism, fackföreningar och antifascister, män och kvinnor, klasskamp och jämlikhetssträvanden. En del av forskningen har gått under baneret Contentious Politics Studies.

Syftet med specialseminariet är dels att ge medlemmarna möjlighet att presentera texter eller ansökningar, dels att samla en grupp forskare intresserade av konflikter och motstånd i det förflutna. Ett enskilt seminarium handlar typiskt om ett artikelutkast, en forskningsansökan eller en bokpresentation.

Seminarieledare är Magnus Olofsson (magnus.olofssonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund.

Information om seminariets verksamhet finns på Historiska institutionens kalendarium. Det finns också en mejllista där påminnelser och eventuella texter mejlas ut inför varje seminarium. Den som vill vara med på mejllistan kan mejla Magnus.
 

 

Konflikt och motstånds program vårterminen 2024

Under våren arrangerar vi fem seminarier, varav två i samarbete med Högre seminariet på Historiska institutionen i Lund. Jag skickar ut påminnelser och i förekommande fall texter på vår mejllista cirka en vecka före varje seminarium.
En traditionsenlig eftersits kommer att äga rum efter seminariet den 4/6, mer info kommer på vår mejllista med tiden.
Väl mött! /Magnus


Måndagen 19/2, 13:15-15:00, LUX:332 (Blå rummet), Fredrik Egefur
Ungsocialisternas praktik. Fyra sydsvenska aktioner och dess efterspel 1905–1908 (artikelutkast)

 

Artikeln syftar till att undersöka efterspelen till fyra ungsocialistiska aktioner som ägde rum i södra Sverige mellan 1905 och 1908. Ett centralt inslag i ungsocialismen var misstron mot en reformistisk, parlamentarisk politisk kamp och tron på en ”handlingens propaganda”. De fyra aktionerna – Gula faran 1905, Helsingborgdemonstrationerna 1906, postrånet i Staffanstorp 1907 samt Amaltheadådet 1908 – kopplas i kapitlet till teoribildningen Contentious Politic Studies. Centralt här är att rörelsens handlingsrepertoar bröt mot en etablerad linje inom den svenska arbetarrörelsen och kan sägas ha inneburit ett, för svenska förhållanden, unikt politiskt tillvägagångssätt. Texten knyter också an till diskussionen om skötsamhet och egensinne, ett omdebatterat begreppspar inom svensk arbetarhistoriaforskning under 1980- och 90-talet, på ett nytänkande sätt.
Fredrik Egefur är forskare på Historiska institutionen vid Lunds universitet och arkivföreståndare på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.


Tisdagen 12/3, 13:15-15:00, LUX:A332 (Blå rummet), Ingar Kaldal
Skogens menn – minner og myter om hoggere og fløtere (bokpresentation)

 

Ingar Kaldal har skrevet boka Skogens menn - minner og myter om hoggere og fløtere (Aschehoug forlag, 2022). Den er et forsøk på å sammenfatte og popularisere studier utført i flere faser (mellom andre prosjekter), om arbeid og hverdagsliv i skogsmiljøer. Mye av materialet er hentet fra norsk-svenske skogsbygder i Trysil og Värmland, men også fra reiser i andre land. Formålet er ikke å skrive historien om skogsarbeidets tekniske utvikling (selv om mye er med også om det), men å analysere kulturelle sider ved skogslivet.

Sentrale begreper i analysen er minner og myter. Minnene brukes delvis til å beskrive arbeidet og hverdagslivet, men også som uttrykk for mytologiseringer hvor kulturelle koder er blitt formet, befestet og forandret – i historiske prosesser. Myter tolkes her ikke først og fremst usanne fortellinger, men som ekte uttrykk for hvordan det er blitt tenkt blant annet om skogen som natur; mennene som maskuline; som tøffe og mykhjertet; forholdet til praktisk og teoretisk kunnskap; fellesskap og individualitet; om hvordan frihet, arbeidsære og identiteter møtte nye utfordringer med nedbemanning i skogen og fraflytting fra 1960-tallet; og til slutt om skogsarbeidet som tema i offentligheten. 


Ingar Kaldal är professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.
Detta seminarium är ett samarbete med Högre seminariet. Her kan boka kjøpes i Sverige, til rabattert pris: www.adlibris.com/se/bok/skogens-menn-minner-og-myter-om-hoggere-og-flotere-9788203394034.


Torsdagen 2/5, 13:15-15:00, LUX: 332 (Blå rummet), Martina Hjertman
Från hamnstad till kvinnliga sjömän. Om tidningsarkeologi och spåren efter försvunna byggda miljöer och människor i marginalen (avhandlings/projektpresentation)

 

Denna presentation utgår ifrån den historiska arkeologen Martina Hjertmans avhandlingsprojekt med fokus på förstaden Majorna, samt ett kommande forskningsprojekt om nordiska kvinnor som arbetat till sjöss, förklädda som män. Båda projekten utnyttjar digitiserade tidningar för att nå kunskap om sociala praktiker, materialiteter, diskursiva representationer samt byggda miljöer under det långa 1800-talet som idag är bortglömda eller utplånade.
Presentationen tar upp några aspekter ur avhandlingens syfte, metod och resultat, med fokus på seminariets tematik om konflikt, motstånd och arbete. Med fokus på osynligt arbete och försörjning, redogörs härefter för syften, material och metod för nästföljande projekt, där de förklädda kvinnliga sjömännen kommer att studeras och analyseras som en social praktik samt diskursiv representation.
Martina Hjertman är fil.dr. och verksam som forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Detta seminarium är ett samarbete med Högre seminariet.


Tisdagen 4/6, 15:15-17:00, SOL:A129b. Shelton Stromquist
Claiming the City. A Global History of Workers’ Fight for Municipal Socialism (open lecture/book presentation)

In the late nineteenth century, urban workers fought to make their cities livable and democratic through municipal socialist politics, challenging the class power of urban elites as well as the centralizing tendencies of national social-democratic movements. In his latest book, Claiming the City: A Global History of Workers’ Fight for Municipal Socialism (Verso Books, 2023), Shelton Stromquist offers a world-spanning account of the rise of municipal socialism, drawing on stories of local activists and their social-democratic movements in cities like Malmö, Stuttgart, Vienna, Milwaukee, and many others.
Shelton Stromquist is a historian specializing in labor and social history and a labor and civil rights activist. He is Emeritus Professor of History at the University of Iowa.

Observera tid och plats!
Efter föreläsningen blir det eftersits, information kommer på seminariets mejllista med tiden.

 

 

Kontaktinformation

Magnus Olofsson

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-04-25