Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, Contenious Politics Studies användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än så – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd. Förutom att ge möjlighet att presentera texter och utveckla vår enskilda forskning syftar seminariet till att samla ett större forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt.

För närvarande administreras seminariet av Magnus Olofsson (magnus.olofssonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund. Sprid gärna information om seminariet. Om ni vill ha något utskick gjort så gör det genom Magnus (och inte ”svara alla”)! Om ni vet någon/några som är intresserade så skicka deras namn och e-postadresser till Magnus så lägger han in dem i sändlistan.

Konflikt och motstånd vårterminen 2020

Under vårterminen 2020 arrangerar vi tre seminarier.

Sprid gärna ordet om både dem och den här mejllistan! Väl mött!

 

Tis 10/3, 10-12, LUX A:331(Lagerbring),Robert Nilsson Mohammadi

Textseminarium: Black Panther Party i Skandinavien

This paper explores Scandinavia as an arena for the BPP. Based on a witness seminar, the paper analyzes entanglements between activism in the USA and in Scandinavia, bringing attention to productive co-dependencies across both national borders and categories of difference. It thereby challenges the scholarly construction of the Scandinavian “1968”, which is steeped in methodological nationalism.

Robert Nilsson Mohammadi är Fil.dr i historia och verksam vid Institutet för studier i Malmös historia samt vid Barn, utbildning, samhälle vid Malmö universitet.

 

Tis 28/4, 10-12, LUX A:331(Lagerbring),Margit Bech Vilstrup INSTÄLLT

Bokpresentation: Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750–2019

Partier på tværs af det politiske spektrum erklærer sig i disse år som arbejderpartier. Men hvem er de arbejdere, de bejler til? Og hvordan har selve forestillingen om arbejderen ændret sig i takt med det moderne samfunds udvikling? De spørgsmål tages op i dette foredrag, hvor fokus ligger på en diskussion af, hvordan politiske aktører i forskellige historiske kontekster har forsøgt at erobre arbejderbegrebet i ønsket om at mobilisere vælgere og legitimere politiske strategier.

Margit Bech Vilstrup er ph.d. i historie og samlingschef ved Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

 

Tis 12/5, 13-15, LUX A:331(Lagerbring), René Karpantschof INSTÄLLT

Bokpresentation: De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848–1920

Bogen er en narrativ historisk fremstilling (creative nonfiction) af Danmarks moderne gennembrudstid herunder fremkomsten af moderne kollektive aktører som socialister, liberale og konservative samt relationen mellem politik nedefra (underifrån) og systemforandring på statslig niveau. Bogens historieteori er en nondeterministic (open-ended) marxistisk struktur-aktør approach, og det giver både plads til socioøkonomiske forhold og til drama og detaljerede beskrivelser af begivenheder (events) og deres konsekvenser.

René Karpantschof er Doktor i sociologi og Master i historie, og siden 2015 uafhængig fagbogsforfatter (independent writer).


Kontaktinformation

Magnus Olofsson