Föreläsningar

Under FALF 2023 Arbetets gränser ges tre keynote-föreläsningar.

14 juni 2023

Sociala relationer i arbetslivet

Om gränsdragningar och ansvarsgörande

 

FD Malin Espersson är sociolog och verksam som lektor vid Institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning intresserar Malin sig för förändring, jämställdhet och arbetsvillkor. Hennes avhandling Mer eller mindre byråkratisk: En studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten (2010) förärades Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö som delades ut i samband med den årliga FALF-konferensen 2011.

För närvarande arbetar Malin med projektet Hållbara arbetsvillkor i den kreativa sektorn: Spelutvecklares arbetssituation i dataspelsbranschen. Syftet med studien, som finansieras av Forte, är att öka kunskapen om den svenska dataspelsbranschens arbetsvillkor och arbetskultur. I år påbörjar Malin också Flexitprojektet Jämställdhetsintegrering - från en byråkratisk process till ett "görande" som skapar reella skillnader. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och drivs i samarbete med Lunds kommun med syftet att undersöka vad som krävs för att skapa en effektiv och genomgripande förändring som driver jämställdhetsarbetet framåt. Lunds kommun efterfrågar kunskap om hur själva "görandet" kan bli funktionellt och skapa verkliga skillnader och projeket ska bidra till att utveckla mer konkreta former och metoder som hjälper kommunen att uppnå jämställdhetsmålen.

 

Publikationer i urval: 

Espersson, M., Bergmasth, M., Andersson Cederholm, E., (forthcoming) Passion With A Price? Responsibility for Content and Conditions of Creative Work in the Digital Games Industry, In: Andersson Cederholm, E., Lindqvist, K., Warkander, P. and de Wit Sandström, I., Creative Work: Conditions, Contexts and Practices. London: Routledge. 

Espersson, M., Lidén, A., Westrup, U. (kommande) Urholkade sociala relationer i distansarbete under covid-19-pandemin, I: Arbetsmarknad och arbetsliv.

Espersson, M., Bergmasth, M., Andersson Cederholm, E. (2022) Kreativitet och ekonomi: värden och dilemman i dataspelsbranschen, I: Arbetsmarknad och arbetsliv 28, 3-4, s. 8-27. 

Espersson, M. (2014) Isärkoppling som strategi. Om spänningen mellan meritokrati och likabehandlingsarbete vid ett svenskt lärosäte, I: Sandell, K. (red.) Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin. Göteborg och Stockholm: Makadam.  

 

15 juni 2023

Till er tjänst?
En arbetsgeografisk betraktelse över det gigifierade servicearbetets gränser och gränslöshet

 
FD Kristina Zampoukos är docent och lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Hennes forskning sker i brytpunkten mellan feministisk geografi, arbetsgeografi samt befolkningsgeografi (särskilt migration) och kretsar i huvudsak kring frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Hon har studerat deltidsarbete och deltidsarbetslöshet inom vård och omsorg i Sverige, arbetsvillkor och arbetskraftsrörlighet inom hotell- och restaurangbranschen, samt temporär och cirkulär arbetskraftsmigration från Sverige till Norge. Kristinas nuvarande forskning handlar om trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen, samt om gig-ekonomin och tillvaron som gig-arbetare. 

Publikationer i urval: 

Zampoukos, K. (2022) Precarious jobs, precarious people in times of a pandemic: the impact on tourism workers and spaces of work. In: Handbook of Tourism Impacts. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 183-195.

Zampoukos, K. (2021) The hospitable body at work - A research agenda. In Gender, Work & Organization, 28(5), pp. 1726-1740.

Zampuokos, K. (2021) Thinking through intersectionality at work: A feminist-and-labour geographer's approach. In: Sjöstedt, A., Giritli Nygren, K., Fotaki, M. Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization. New York, NY: Routledge. 

Zampoukos, K., Knutsen, H.M., Kiil, M.B., Olofsdotter, G. (2018) Mobile with an agency: Negotiating the spatiotemporalities of the temp migrant worker. In: Geoforum, 93, pp. 40-47

16 juni 2023

Äldre arbetstagare i arbetsrättens gränsland. 
Om samspel mellan anställningsskydd, diskrimineringsskydd och kollektivavtal i Sverige och EU 

Mia Rönnmar är professor i civilrätt, med inriktning mot arbetsrätt och arbetsmarknadsrelationer, vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon var fakultetens dekan under perioden 2015-2020, och var som President för den internationella och tvärvetenskapliga organisationen ILERA (The International Labour and Employment Relations Association) huvudansvarig för organisering av ILERAS:s 19:e världskongress som hölls i Lund i juni 2021 på ämnet Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations. Mia Rönnmar har omfattande erfarenhet av internationellt och komparativt forskningssamarbete och har varit gästforskare vid ledande internationella universitet, exempelvis the European University Institute, the London School of Economics och Sydney University. Hon koordinerar forskningsmiljön the Norma Research Programme, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid den Juridiska fakulteten och ett forskningscentrum knutet till the Labour Law Research Network. Fokus ligger på den rättsliga regleringen av vardagsliv och social integration på nationell, EU och internationell nivå liksom på arbetsmarknad, social välfärd, åldrande befolkning och familj. Mia Rönnmar har utfört expertuppdrag för internationella organisationer, inklusive ILO och Europeiska kommissionen, myndigheter och arbetsmarknadens parter. Hennes aktuella forskning fokuserar på äldre arbetstagare och samspelet mellan anställningsskydd, diskrimineringsskydd och kollektivavtalsreglering respektive europeiska jämförande studier av care workers (arbetstagare i vård och omsorg), och deras arbetsvillkor och arbetssituation.  

Publikationer i urval: 
Rönnmar, M. & Iossa, A. (2022) CODEBAR. Comparisons on Decentralised Bargaining: Towards New Relations between Trade Unions and Works Councils? Swedish Country Report. 
Rönnmar, M. (2019) Autonomous Collective Bargaining in Sweden under Pressure. In: López López, J. (eds.) Collective Bargaining and Collective Action. Labour Agency and Governance in the 21st Century. Oxford: Hart. 
Rönnmar, M. (2019) Fundamental Rights and Swedish Labour Law. In: Bellace, J.R. & ter Haar, B. (eds.) Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law. Cheltenham. Edward Elgar.  
Numhauser-Henning, A. & Rönnmar, M. (2015) Age Discrimination and Labour Law. Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond. Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International. 
 

 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-03-22