Masterprogram i historiska studier

Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en filosofie masterexamen i historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier.

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen med historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande.
     
Programmet startar varannan hösttermin. Anmälan på antagning.se i den nationella omgången, 2023 är sista ansökningsdag 17 april.

Programmet i korthet

Programmets längd: 2 år för master (1 år för magister)

Högskolepoäng: 120 högskolepoäng (60 hp för magister)

Programstart: Varannan hösttermin (2021, 2023, 2025) - med en extraordinär antagningsomgång 2022

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Urval: baseras på betyg på kandidatuppsats samt personligt brev (som laddas upp på antagning.se 15 april, se mer info under Anmälningsanvisningar till program nedan)

Examen: Filosofie masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria (filosofie magisterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria

Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på engelska kan förekomma)

Anmälan: Senast den 15 april via www.antagning.se. Mer om behörighet, urval och tidigare antagningspoäng finner du här.

 

Anmälan: Senast runt den 15 april via www.antagning.se. Anmälningskod: LU-.

Urval baseras på betyg på din kandidatuppsats samt ett personligt brev.

I brevet ska du förklara varför du vill läsa Masterprogrammet i Historiska studier.

Du kan gärna nämna något om din utbildningsbakgrund, dina erfarenheter av arbetslivet, fritidsaktiviteter och liknande, men det viktigaste avsnittet är där du berättar varför du vill gå den här utbildningen, och om du är mest intresserad av inriktningen historia eller idé- och lärdomshistoria. Du ska i brevet dessutom sammanfatta din kandidatuppsats. Detta ska du göra för att illustrera vilka forskningsintressen som du har haft hittills. Om du har flera examensarbeten på kandidatnivå eller högre kan du välja det du anser vara mest relevant. Är du inte färdig med din kandidatuppsats kan du istället göra en preliminär sammanfattning av den.

Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Brevet ska inte omfatta mer än 800 ord.

Ladda även upp din uppsats på www.antagning.se när den väl är examinerad. Är din kandidatuppsats inte inom huvudområde historia eller idé- och lärdomshistoria måste ditt examensarbete laddas upp för att förkunskapskraven om den historiska inriktningen ska kunna styrkas.

Den ämnesinriktning du väljer påverkar inte dina möjligheter att bli antagen. Val av inriktning görs efter att utbildningen har börjat.

Som antagen programstudent behöver du inte söka kurser på antagning.se mellan terminerna – med undantag för den tredje terminen. Du anmäler istället direkt till programansvarig (15 oktober / 15 april) vilken eller vilka kurser som kommer att vara aktuella för dig nästa termin. Inför terminsstart utförs en behörighetskontroll av institutionen, därefter kan du registrera dig på vald kurs när terminen startar. Förkunskapskraven finner du i respektive kursplan.

Till termin 1 har du sökt till programmet via antagning.se. Inriktningen historia eller idéhistoria (kurs 4 under första terminen) anmäls till programansvarig 15 oktober.

Till termin 2 anmäler du kurser inom programmet om 30 hp direkt till programansvarig, senast den 15 oktober. Se Aktuell information nedan vilka kurser som finns inom respektive inriktning. Väljer du praktikkursen bör programansvarig informeras vilken praktikplats som är aktuell. Notera att du även gör ansökan om utbytesstudier under termin 3 under denna termin, se nedan.

Till termin 3 söker du kurser om 30 hp via www.antagning.se (15 april). Tänk gärna på kurser som kan hjälpa dig att skriva ditt examensarbete. Kontakta programansvarig om du behöver råd om vad du ska välja. Notera att utbytesstudier söks på höstterminen året innan. Ansök senast 15 november under din första termin om du vill studera utomlands. Det är höstens ansökningsomgång som är den stora ansökningsperioden. Då söker du universitet både inom och utanför Europa. Den 5 mars ansöker du om restplatser som inte kunde tillsättas under höstens utlysning. Se HT’s Internationella kontorets hemsida).

Till termin 4 anmäler du kurser om 30 hp direkt till programansvarig senast den 15 oktober. Se Aktuell information nedan vilka kurser som finns inom respektive inriktning, samt deras förkunskapskrav.

Aktuell information

Inriktning Historia:

Information inför termin 2

Kurs 1. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1 "Försörjning och egendom 1600-2000" (HISS30), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 2. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2 "Kroppens historia" (HISS20), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 3. Historiska studier: Digital historia (HISS41), 7,5 hp (läses på engelska tillsammans med programstudenter HAFME). Anmälan sker till programansvarig.

eller

Kurs 3. Historiska studier: Praktik (HISS04), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 4. Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 "Kunskapshistoria" (HISS28), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

eller

Kurs 3 och 4. Historia: Examensarbete magisteruppsats (HISS31), 15 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Information inför termin 4

Kurs 1. Historia: Examensarbete masteruppsats (HISS33), 30 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Allmän information inriktning Historia:

Du anmäler dig till den/de kurser du vill läsa till programansvarig innan 15 oktober. Kontakta programansvarig om du behöver råd om vad du ska välja. Anmälan via institutionen har inget svarskrav.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till studievägledare (studievagledarehist.luse) på särskild blankett. Blanketten hittas på Historiska institutionens webbplats under Utbildning > Studentinformation > Studera historia – från A till Ö.

Inriktning Idéhistoria:

Information inför termin 2

Kurs 1. Idé- och lärdomshistoria: Begreppshistoria (ILHS14), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 2. Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 1 "Historiebruk, nationalism och identitet" (ILHS18), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Kurs 3. Historiska studier: Digital historia (HISS41), 7,5 hp (läses på engelska tillsammans med programstudenter HAFME). Anmälan sker till programansvarig.

eller

Kurs 3. Historiska studier: Praktik (HISS04), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig. 

Kurs 4. Idé- och lärdomshistoria: Tematisk påbyggnadskurs 2 "Svensk idé- och lärdomshistoria" (ILHS17), 7,5 hp. Anmälan sker till programansvarig.

eller

Kurs 3 och 4. Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete magisteruppsats (ILHM07), 15 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Information inför termin 4

Kurs 1. Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete – masterkurs (ILHM05), 30 hp. Anmälan sker till programansvarig.

Allmän information inriktning Idéhistoria:

Du anmäler dig till den/de kurser du vill läsa till programansvarig innan 15 oktober). Kontakta programansvarig om du behöver råd om vad du ska välja. Anmälan via institutionen har inget svarskrav.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till Institutionen för Kulturvetenskap.

Inriktning Historia:

Information inför termin 3

Profiltermin söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 april. Restplatser för utlandsstudier söks senast 5 mars.

Observera att du inom programmet endast kan antas till 30 hp per termin via antagning.se. Vill du söka fler kurser ska dessa sökas som fristående kurser. 

Observera vidare att kurserna du väljer till termin 3 kan ligga på grundnivå, men minst 75% av kurserna i din magister/masterexamen måste ligga på avancerad nivå.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till studievägledare (studievagledarehist.luse) på särskild blankett.

Inriktning Idéhstoria:

Information inför termin 3

Profiltermin söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 april. Restplatser för utlandsstudier söks senast 5 mars.

Observera att du inom programmet endast kan antas till 30 hp per termin via antagning.se. Vill du söka fler kurser ska dessa sökas som fristående kurser. 

Observera vidare att kurserna du väljer till termin 3 kan ligga på grundnivå, men minst 75% av kurserna i din magister/masterexamen måste ligga på avancerad nivå.

Eventuella studieuppehåll ska anmälas till studievägledare (henrik.brissmankultur.luse) på särskild blankett.

Presentation

Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet Historiska studier rätt val. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

I programmet får du fördjupade ämneskunskaper, möjlighet att göra praktik eller att arbeta praktiskt med digital historia, och att skriva examensarbete. Du väljer inriktning historia eller idé- och lärdomshistoria under första terminen.

Studierna

Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier, hemtentamen, presentationer och uppsatsventileringar.

Praktik och praktiska moment

I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer ordnar studenten på egen hand, med hjälp av programansvariga.

Som alternativ erbjuds en kurs i digital historia om 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning eller utlandsstudier

Under tredje terminen fördjupar du dina kunskaper inför uppsatsarbetet genom att komplettera med ett annat ämne, eller genom att söka utbytesstudier utomlands.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria finns vid Institutionen för kulturvetenskaper, som samlar olika ämnen under ett tak vilket möjliggör samarbeten över disciplingränser.

Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper finns på LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Efter utbildningen

Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildningen i historia eller idé och lärdomshistoria.

Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

Masterexamen (2 år)

 • Introduktionskurs
 • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
 • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
 • Historiografisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)

 • Tematisk påbyggnadskurs 1
 • Tematisk påbyggnadskurs 2
 • Praktik/Digital historia
 • Tematisk påbyggnadskurs 3

 • Begreppshistoria
 • Tematisk påbyggnadskurs 1
 • Praktik/Digital historia
 • Tematisk påbyggnadskurs 2

 • Fri termin/profiltermin. I samråd med programkoordinatorn väljer du kurser som passar in i din utbildning.

 • Examensarbete, 30 högskolepoäng, i historia eller idé- och lärdomshistoria.

Magisterexamen (1 år)

 • Introduktionskurs
 • Teorier och metoder inom historievetenskaperna
 • Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
 • Historiografisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria)

 • Tematisk påbyggnadskurs

 • Tematisk påbyggnadskurs/Praktik/Digital historia
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

 • Begreppshistoria
 • Tematisk påbyggnadskurs 1/Praktik/Digital historia
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng

Ytterligare information

För er som går inriktning Historia:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Historiska institutionen, Martin Dackling.

För er som går inriktning Idé- och lärdomshistoria:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Institutionen för kulturvetenskaper, David Dunér.

Samarbete

Masterprogram i historiska studier

Nästa anmälningsperiod för programmet öppnar ca. 15 mars 2025. 

Detalj akademisk symbol spira

Folder

Vår informationsfolder om Masterprogrammet i historiska studier

Läs om Saras utbytesstudier

Läs om Måns utbytesstudier

Masterutbildningen i historia

... den enda mastern i ämnet som får omdömet "mycket hög kvalité" av UKÄ.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-13