”I boken utmanar jag bilden av kyrkan som hård, moralisk och dömande”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 27 mars 2024
Hanne Sanders med bok

I boken ”En värld med Gud” visar historieprofessorn Hanne Sanders på kyrkans betydelse och inflytande i det tidigmoderna Sverige med fokus på Lunds stift och kyrkans arbete med exempelvis familjefrågor. - Jag har velat belysa både religionens betydelse i människors liv men också ge en ny syn på Skåne då Skåne blev svenskt, säger Hanne Sanders.

Ett av bokens huvudfokus kretsar kring hur kyrkan under den här tidsperioden arbetade med familjefrågor och olika familjerelaterade ärenden. I och med reformationen gavs nya möjligheter till skilsmässa – exempelvis om mannen försvunnit ut i krig, och hustrun ville gifta sig på nytt.

-   I de källor jag använt mig av ser jag hur viktig kyrkans roll var och hur prästerna på olika sätt arbetar med förlikning och försoning mellan makar. Bilden och idén om en kyrka som är hård, moralisk och dömande – som kanske ofta är den bild som finns  -  där har jag snarare sett en mer lyssnande och inkännande sådan. Likaså är den inte heller kvinnoförnekande utan fokuserar på just försoning och samtal, exempelvis efter en otrohet, säger Sanders.

-    Jag tänker särskilt på ett trolovningsärende där Joachim nekade till att ha lovat Greta äktenskap. Han fick understöd av sin kaptenlöjtnant, och när Joachim slutade sin tjänst hos officeraren ändrade han sig och gifte sig med Greta, som då hade fött hans barn – till kyrkans stora glädje. Män från militären var ofta mest fördömande mot kvinnor.

-    Det får oss att förstå hur samhällsviktig kyrkan var och inte bara för den enskilda människans tro, och äktenskapsberättelserna jag tar upp i boken belyser just detta.

Att fokus ligger på just Lunds stift är dessutom  intressant ur andra synvinklar, menar Sanders – i tidigare historieforskning om när Skåne 1658 blev svenskt (och därmed också Lunds stift) har fokus ofta legat på nationalism och försvenskning av skåningarna.  I boken har Sanders snarare velat visa på en annan syn på övergången från danskt till svenskt i en luthersk världsbild.

-    När Skåne blir svenskt blir Skåne först en provins, som har rätt att bevara danska lagar på olika fält bland annat inom kyrkan. Danska präster ska utbildas på ett universitet och det blir därför viktigt att Lunds stift får ett universitet. Lund blir ett viktigt nav i den dynamik som skaptes under provinstiden till 1681. Den här tiden är avgörande och viktig på många sätt och den kan inte minst förklara Lunds universitets uppkomst, säger Sanders.

Var det något under bokens framväxt som förvånade dig i det material du använt dig av?
-    Det förvånade mig kanske inte, men det gladde mig att jag på så många ställen i det skånska samhället kunde visa religionens och kyrkans betydelse. Det har jag gjort bland annat genom att se hur den tidens olikhetssamhälle var ett resultat av hustavlan i Luthers lilla katekes.