Person

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 01 56

Mobil 0073–248 88 06

Rum LUX:A320

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor och arbetar som lärare och forskare på historiska institutionen. I min forskning har jag framför allt ägnat mig åt nordisk katolsk kulturhistoria under 1800- och 1900-talet och medverkat i flera större forskningsprojekt som "Religionsbyten – individ, samfund, samhälle" och "Churches and European Integration". Jag har initierat och lett projekten "Den kvinnliga klosterrörelsen i Norden. En kvinnlig motkultur i det moderna samhället", vilket avslutades 2004, och "Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940", vars resultat presenterats i två antologier och ett flertal monografier. Jag har initierat ett nytt forskningsprojekt om antikatolicism respektive antiklerikalism och religionskritik i ett transnationellt perspektiv i det moderna samhället. I anknytning till min forskning har jag utarbetat flera temakurser som behandlar samspelet mellan religion, politik, genus och samhälle från medeltiden till 1900-talet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min avhandling studerade jag svensk-tyska handelsrelationer runt 1900, och jag har också analyserat hanteringen av självmord i tidigmodern tid i ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Men min forskning har framför allt handlat om den katolska kyrkan återetablering i Norden under 1800- och 1900-talet och om nordisk katolicism med fokus på (mot)kultur, identitet, genus och mission. Jag har på grundval av missionsrapporter från katolska präster och ordenssystrar undersökt den katolska missionen i Norden och analyserat katolska konversioner med utgångspunkt från konversionsskildringar av olika slag. Fram till den ekumeniska öppningen på 1960-talet var den katolska verksamheten i Norden inriktad på mission, och syftet var att bygga upp en katolsk miljö med kyrkor, föreningar, skolor och sjukhus. Majoriteten av de i Norden verksamma katolska prästerna och ordenssystrarna kom från det katolska Europa, medan de katolska församlingar som byggdes upp i deras regi främst bestod av nordiska konvertiter. Jag har i flera arbeten belyst de katolska ordenssystrarnas insatser i denna missionsverksamhet och hur kvinnors ordensliv kan ses som en alternativ kvinnlig emancipationsstrategi. Vidare har jag analyserat den moderna katolska traditionalismen, svenskhet, katolicism och europeisk integration samt katolska manlighetsdiskurser i Norden med avstamp i forskningsdebatterna kring kristendomens feminisering och konfessionalisering och med fokus på katolska ordensmän och präster.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (44 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (56 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har alltsedan 1990-talet deltagit i respektive lett en rad nationella och internationella forskningsprojekt och nätverkssamarbeten, och jag är en flitig konferensdeltagare och föredragshållare, även i sammanhang utanför universitetet. Under perioden 2005-2013 var jag ordförande i Historiska föreningen i Lund, och jag är medlem i en rad lärda sällskap, bl.a. Vetenskapssocieteten och Karl-Johanförbundet i Uppsala. Jag har suttit med i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper, postdok- och omfördelningspanel i flera omgångar och medverkar som granskare också för andra vetenskapsråd och stiftelser i Sverige och Norden.

Jag hade ledningsansvar för organiseringen av Svenska historikermötet i Lund 2008, och jag har organiserat en rad forskarmöten – från sessioner och workshops till internationella konferenser. Under årens lopp har jag haft många sakkunnig- och betygsnämndsuppdrag, och jag har varit fakultetsopponent både i Sverige, Belgien, Danmark, Norge och Tyskland. Jag är aktiv som handledare på alla nivåer och har som huvud- respektive biträdande handledare fört flera doktorander till disputation. Vidare är jag medlem i Forskarskolans i Lund ledningsgrupp och samarbetsrådsnämnd.

Jag har varit huvudhandledare för doktoranderna Johannes Ljungberg och Bonnie Clementsson som disputerade 2016 respektive 2017:

http://www.hist.lu.se/person/BonnieClementsson/

http://www.hist.lu.se/en/person/JohannesLjungberg

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 01 56

Mobil 0073–248 88 06

Rum LUX:A320

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02