Person

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 01 56

Mobil 0073–248 88 06

Rum LUX:A320

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor och arbetar som lärare och forskare på historiska institutionen. I min forskning har jag framför allt ägnat mig åt nordisk katolsk kulturhistoria under 1800- och 1900-talet och medverkat i flera större forskningsprojekt som "Religionsbyten – individ, samfund, samhälle" och "Churches and European Integration". Jag har initierat och lett projekten "Den kvinnliga klosterrörelsen i Norden. En kvinnlig motkultur i det moderna samhället", vilket avslutades 2004, och "Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940", vars resultat presenterats i två antologier och ett flertal monografier. Jag har initierat ett nytt forskningsprojekt om antikatolicism respektive antiklerikalism och religionskritik i ett transnationellt perspektiv i det moderna samhället. I anknytning till min forskning har jag utarbetat flera temakurser som behandlar samspelet mellan religion, politik, genus och samhälle från medeltiden till 1900-talet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (10 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (43 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (51 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har alltsedan 1990-talet deltagit i respektive lett en rad nationella och internationella forskningsprojekt och nätverkssamarbeten, och jag är en flitig konferensdeltagare och föredragshållare, även i sammanhang utanför universitetet. Under perioden 2005-2013 var jag ordförande i Historiska föreningen i Lund, och jag är medlem i en rad lärda sällskap, bl.a. Vetenskapssocieteten och Karl-Johanförbundet i Uppsala. Jag har suttit med i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper, postdok- och omfördelningspanel i flera omgångar och medverkar som granskare också för andra vetenskapsråd och stiftelser i Sverige och Norden.

Jag hade ledningsansvar för organiseringen av Svenska historikermötet i Lund 2008, och jag har organiserat en rad forskarmöten – från sessioner och workshops till internationella konferenser. Under årens lopp har jag haft många sakkunnig- och betygsnämndsuppdrag, och jag har varit fakultetsopponent både i Sverige, Belgien, Danmark, Norge och Tyskland. Jag är aktiv som handledare på alla nivåer och har som huvud- respektive biträdande handledare fört flera doktorander till disputation. Vidare är jag medlem i Forskarskolans i Lund ledningsgrupp och samarbetsrådsnämnd.

Jag har varit huvudhandledare för doktoranderna Johannes Ljungberg och Bonnie Clementsson som disputerade 2016 respektive 2017:

http://www.hist.lu.se/person/BonnieClementsson/

http://www.hist.lu.se/en/person/JohannesLjungberg

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 01 56

Mobil 0073–248 88 06

Rum LUX:A320

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30