Person

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 79 49

Mobil 073–248 88 06

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor och forskare vid historiska institutionen. I min forskning har jag framför allt ägnat mig åt nordisk katolsk kulturhistoria under 1800- och 1900-talet och medverkat i flera större forskningsprojekt som "Religionsbyten – individ, samfund, samhälle" och "Churches and European Integration". Jag har initierat och lett projekten "Den kvinnliga klosterrörelsen i Norden. En kvinnlig motkultur i det moderna samhället", vilket avslutades 2004, och "Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940", vars resultat presenterats i två antologier och ett flertal monografier, samt forskningsnätverk om antikatolicism respektive antiklerikalism och religionskritik i ett transnationellt perspektiv i det moderna samhället. I anknytning till min forskning har jag utarbetat flera temakurser som behandlar samspelet mellan religion, politik, genus och samhälle från medeltiden till 1900-talet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har alltsedan 1990-talet deltagit i respektive lett en rad nationella och internationella forskningsprojekt och nätverkssamarbeten, och jag är en flitig konferensdeltagare och har vid många tillfällen varit inbjuden föredragshållare, även utanför universitetet. Under perioden 2005-2013 var jag ordförande i Historiska föreningen i Lund, och jag är medlem i en rad lärda sällskap, bl.a. Vetenskapssocieteten i Lund och Karl-Johanförbundet i Uppsala. Jag har suttit med i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper, postdok- och omfördelningspanel i flera omgångar och medverkar som granskare också för andra forskningsråd- och stiftelser i Sverige och Norden. Vidare har jag under många år varit engagerad som medlem i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier vid Lunds universitet.

Jag har organiserat respektive en rad konferenser av olika slag - från sessioner och workshops till internationella konferenser. Under årens lopp har jag haft många sakkunnig- och betygsnämndsuppdrag, och jag har varit fakultetsopponent både i Sverige, Belgien, Danmark, Norge och Tyskland. Jag är aktiv som handledare på alla nivåer inom universitetet och har som huvud- respektive biträdande handledare fört flera doktorander till disputation.

Yvonne Maria Werner

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post yvonne_maria.wernerhist.luse

Telefon 046–222 79 49

Mobil 073–248 88 06

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02