lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia. Inom internationell samtidshistoria är mina forskningsintressen trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat uppmärksamhet åt frågor om utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse rör folkmord och terror, både realhistoriskt och i eftervärldens kulturella bearbetningar. Jag har forskat om kommunistiska regimers brottshistoria, folkmordet på armenierna och förintelsen. Mitt tredje intresse rör tolkning, representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. Det övergripande perspektivet är nutidshistoriskt, vilket innebär att historia för mig inte är en fast kunskapsmassa utan ett dynamiskt redskap för individers och samhällens orientering och meningsskapande i och över tid, med särskild inriktning på problem och konflikter i den värld vi lever i.

Forskning

Om forskningen

För närvarande leder jag ett större, sex personer starkt forskningsprojekt om de historiska lärdioomarna av kommunismens och nazismens historia, utifrån ett genealogiskt perspektiv. Tre ptrojekt har just förts i hamn: ett om 1900-talets trettioåriga krig och dess lärdomar, ett om problem i universitetens historieundervisning, och ett tredje om historiska jubileer. Jag har skriver en mindre bok om folkmord som en förlagsbeställning. Ett långsiktigt projekt, färdigt 2022 och med mig som redaktör, skall resultera i ett flerbandsverk om global historia. Ytterligare ett pågående arbete på längre sikt är ett ensamprojekt att skriva Rysslands genealogiska historia. I fokus står den historia som olika ryska grupperingar orienterat sig efter och skapat mening av under postsovjetisk tid, med utgångspunkten att det existerar stora skillnader mellan hur detta skett under Boris Jeltsins och Vladimir Putins regeringsperioder.

Publikationer

Böcker (15 st)
Redaktörskap (17 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (68 st)
Förord (2 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (40 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (20 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2020

Klas-Göran Karlsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post klas-goran.karlssonhist.luse

Telefon 046–222 79 50

Rum LUX:A314

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30