lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand vid historiska institutionen sedan höstterminen 2018, med en magisterexamen i historia vid Lunds universitet från 2017. Mina forskningsintressen rör främst Sverige och Europa under och efter efterkrigstiden, allra främst ur ett idé- och kunskapshistoriskt perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt rör framtidsstudiernas framväxt, institutionalisering och vidare utveckling i Sverige under 1970- och 80-talet, med fokus på Sekretariatet för framtidsstudier. Avhandlingen undersöker framtidsstudierna som en arena för tillväxtkritik, och framtidsforskarnas försök att formulera alternativ till å ena sidan den tidigare efterkrigstidens tillväxtparadigm, å andra sidan de dystopiska framtidsbilder som artikulerades i Romklubbens vida omdebatterade The Limits to Growth (1972) och inom delar av miljörörelsen. Vidare intresserar jag mig för framtidsstudiernas samhälleliga inflytande under perioden, och sekretariatets ambitioner att bedriva en öppen, medborgartillvänd verksamhet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Karl Haikola

Doktorand
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post karl.haikolahist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30