lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är anställd som postdoc-forskare inom det kunskapshistoriska projektet Humaniora i rörelse, som leds av Johan Östling. Inom projektet undersöks humanioras samhälleliga cirkulation i Sverige och Västtyskland under efterkrigstiden. Mitt bidrag till projektet är tudelat; jag undersöker dels kunskapscirkulationen inom den svenska och västtyska bokcaférörelsen under 1960-och 1970-talen, dels hur humaniora som ämnesområde populariserades som en del av den så kallade pocketboksrevolutionen under samma period.

Jag disputerade i bokhistoria vid Lunds universitet 2018 med en avhandling om Bo Cavefors bokförlag och svensk bokmarknad under 1960- och 1970-talen.

Till mina forskningsintressen hör kunskapshistoria, bokhistoria och mediehistoria, med betoning på alternativa tryck- och mediekulturer under efterkrigstiden.

Forskning

Om forskningen

Kunskapshistoria, bok- och mediehistoria, förlagshistoria, "1968", svensk bokmarknad, alternativ tryckkultur, pocketböcker

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Jag arbetar sedan 2018 som vikarierande universitetslektor i förlagskunskap på Stockholms universitet.

Ragni Svensson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ragni.svenssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30