Person

lars.berggrenhist.luse | 2020-12-02
Lars Berggren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.berggrenhist.luse

Telefon 046–222 79 64

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född i Malmö 1951 och utbildade mig tidigt till lärare. Jag undervisade i många år på Hermodsdalsskolan, en grundskola i Malmö. Därefter kom jag till gymnasieskolan Spyken i Lund. Under mina år som historielärare deltog jag i olika historiedidaktiska projekt, och jag började skriva min avhandling om Kockums varv i Malmö. Efter disputationen tjänstgjorde jag under en lång tid på Lärarhögskolan i Malmö (lärarutbildningen vid Malmö högskola). Samtidigt höll jag kontakten med Historiska institutionen i Lund, där jag så småningom fick en lektorsanställning. Under flera år var jag studierektor på institutionen, bland annat med ansvar för forskarutbildningen. År 2009 blev jag professor i historia med en del av tjänstgöringen förlagd till Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. Jag har under flera år suttit med i fakultetsstyrelsen och var fram till årsskiftet 2014/2015 prodekan på de humanistiska och teologiska fakulteterna med ansvar för grundutbildning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på 1800- och 1900-talens arbetar- och socialhistoria. Jag disputerade hösten 1991 på en avhandling om arbete och facklig organisering vid två Malmöverkstäder, bland dem Kockums mekaniska verkstad. Inom ett nordiskt projekt har jag forskat om hur företagsledare i några större företag orienterade sig i förhållande till staten, lokalsamhället och arbetsmarknaden samt hur olika managementstrategier utformades. Jag har också forskat en del kring arbetsmiljöproblem, yrkesspecifik dödlighet och arbetsvandringar. I ett aktuellt projekt undersöker jag hur problemen med industriernas utsläpp av kolrök diskuterades under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Under senare år har jag alltmer ägnat mig åt forskning kring musik och samhällsförändring. I en sådan mera kulturanalytisk forskningsansats blir det också viktigt att studera fenomen som ungdomskultur och kulturella uttryck i samband med migrationsprocesser och traumatiska händelser. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet har jag och ett par kolleger studerat främlingsfientliga strömningar och arbetarrörelsens förändrade ställning i Landskrona. Jag har också ägnat mig en del åt historiedidaktik och historieförmedling. Bland annat har jag deltagit i den nationella utvärderingen av historieämnet i grundskolan. Jag har även arbetat en del med muntlig historia, bland annat i forskningscirklar tillsammans med fackliga organisationer och människor från olika arbetsplatser.

Böcker (8 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (52 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i forskningsreferensgruppen vid Folklivsarkivet i Lund.
Ledamot i styrelsen för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Ledamot i styrelsen för Centrum för Arbetarhistoria.
Ledamot i forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).
Ledamot i styrgruppen för Nätverket Svenska Varv.

Ledamot i styrelsen för Arbetets Museum i Norrköping

Lars Berggren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.berggrenhist.luse

Telefon 046–222 79 64

Rum LUX:A322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02