Person

kim.salomonhist.luse | 2015-01-29

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kim.salomonhist.luse

Telefon 046–222 79 55

Mobil 070–926 45 37

Rum LUX:C334

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 1996 är jag professor i historia och har undervisat på alla nivåer. Jag har haft olika administrativa uppdrag, bland annat ordförande för styrgruppen för mänskliga rättigheter och prefekt på Historiska institutionen. Nu är jag projektledare för att planera ett centrum för de historiefilosofiska institutionerna. Vidare har jag suttit i olika beredningsgrupper på STINT, SAREC och RJ och är ordförande i en beredningsgrupp i VR, sitter i VR:s ämnesråd, i Kulturrådets granskningsgrupp för fackböcker och är recensent i Svenska Dagbladet. I fokus för mitt forskningsintresse står internationell historia, samtidshistoria, kulturanalyser och historieteori. Doktorsavhandlingen handlade om gränskonflikter och jag har skrivit böcker om fredsrörelser, internationell flyktingpolitik, 1960-talets politiska värdeförändringar och kalla kriget. För närvarande är jag engagerad i ett projekt om digital historiekultur och skriver artiklar om historievetenskapens utgångspunkter och betydelse.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ett tema i min forskning är internationell historia. Boken ”Refugees in the Cold War” är ett exempel. I denna analyserar jag etablerandet av den internationella flyktingpolitiken åren efter andra världskriget.
Ett annat av mina forskningsområden är ideologi, politik och meningsbärande föreställningar som aktualiseras i min bok ”Rebeller i takt med tiden”, där 1960-talets politiska kultur står i fokus.
Ytterligare ett tema rör frågor om de vardagliga berättelsernas politiska betydelse som jag bland annat studerar i boken ”En femtiotalsberättelse”. I den analyseras populärkulturen utifrån kulturanalytiska perspektiv.
En stor del av min forskning under de senaste tio till femton åren är koncentrerad till större projekt, där jag är ansvarig eller medansvarig. Det är ämnesöverskridande projekt, där även sociologer, statsvetare och litteraturvetare medverkar. I ett projekt ”Toleransens gränser” utforskar vi frågor om underrättelseverksamhet och övervakning av svenska medborgare under 1900-talet. I ett annat, ”Sverige och den stabila freden”, analyseras den moderna fredens villkor med utgångspunkt från Sveriges nästan 200-åriga period av fred. I ett tredje projekt ”Kalla krigets berättelser” står vardagens berättelser om motsättningar mellan öst och väst i fokus. För närvarande är jag engagerad i ett projekt som rör historieforskningens utmaningar, ”Digital historieskrivning”. Ambitionen med detta projekt är att analysera olika typer av historieskrivning som föds på nätet.

Böcker (6 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (19 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (98 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (86 st)

Handledning vid Lunds universitet (13 st)

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kim.salomonhist.luse

Telefon 046–222 79 55

Mobil 070–926 45 37

Rum LUX:C334

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02