lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmodern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid, översättningspraktiker och kunskapscirkulation. Jag ingår i den kunskapshistoriska miljön vid Historiska institutionen i Lund.

Under perioden 2016-2019 arbetar jag med det VR-finansierade projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionskulturen runt Östersjön 1570-1620".

Sedan juni 2014 är jag verksam om utbildningskoordinator vid Nationella forskarskolan i historiska studier.

Forskning

Om forskningen

Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan ämnena historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmordern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid och översättningspraktiker.

Under perioden 2016-2019 arbetar jag med det VR-finansierat projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionakulturen runt Östersjön 1570-1620".

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (11 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Jag har undervisat på följande kurser:

* "Kunskap, konflikt och konfession. Tryckmediet i det tidigmoderna Europa" (7,5 hp, kandidatnivå) tillsammans med Anna Nilsson Hammar (vt 2019)

Jag är styrelsemedlem i Scandia.

Jag är medlem i:

* Verein für Reformationsgeschichte

* Barockakademien

* Skara stiftshistoriska sällskap

Kajsa Brilkman

Utbildningskoordinator
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.brilkmanhist.luse

Rum LUX:A416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30