lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är sedan 2017 fil. dr. i historia, och verksam vid Lunds universitet som forskare och lärare.

I min forskning intresserar jag mig för skärningspunkter mellan politik, religion och kultur i Europa under perioden 1650–1900. Jag värdesätter långa tidsperspektiv och arbetar gärna med historiska synteser.

Teman som jag återkommer till i min forskning är dilemman kring tolerans och intolerans i olika tider, konflikter kring privatliv under framför allt den tidigmoderna epoken samt den nordiska fredens betydelse för Europa och världen under 1700-talet.

Mina forskningssamarbeten finns framför allt i Sverige, Tyskland och Danmark.

Forskning

Om forskningen

---

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Stipendiat vid Institut für Europäische Geschichte (IEG) i Mainz, 2016

Sommarskola vid Institut pour l'Histoire de la Réformation (IHR) vid Université de Genève 2013, 2014 och 2017

Mobilitetsstipendium vid Equipe REligion, Société Et Acculturation (RESEA), Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014

Erasmusstudent, Sorbonne-Paris 4, 2011

Seminarieassistent, Seminariet för religion och historia, Historiska institutionen, Lunds universitet 2014-15

Seminarieassistent, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet 2014-15

Mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds AB CWK Gleerups pris, 2018

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, 2010

Johannes Ljungberg

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30