Person

johan.ostlinghist.luse | 2021-06-29
Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow – och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok, Humboldts universitet, utkom 2016 (på engelska 2018).

I nära samarbete med kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund. Vi har bl.a. gett ut Circulation of Knowledge, Forms of Knowledge och Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia.

Inom ramen för min tjänst som Wallenberg Academy Fellow undersöker jag, tillsammans med två andra forskare, humaniora i efterkrigstidens offentlighet. Vi slutför just nu en större monografi.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow – och sedan 2020 föreståndare för det nyinrättade Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet.

Min forskning är främst inriktad mot kunskap, idéer, kultur och politik i det moderna Europas historia, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Sedan några år ägnar jag mig särskilt åt att utveckla kunskapshistoria som fält, men mina mer allmänna intressen omfattar universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhällsförändring.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i historia i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bland annat med Cliopriset och Nils Klim-priset. I omarbetat och översatt skick utkom den 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War (Berghahn Books).

År 2016 publicerades min bok Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis). En grund för den lades när jag som Pro Futura-forskare vistades vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin. Boken utkom i en engelsk utgåva 2018: Humboldt and the Modern German University: An Intellectual History (Lund University Press/Manchester University Press).

I nära samarbete med ett flertal kollegor har jag de senaste åren skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö med Lund som bas men med förgreningar i Norden och i olika internationella nätverk (se https://newhistoryofknowledge.com). Vi kombinerar teoretiska diskussioner med empiriska undersökningar för att skapa förståelse för kunskapens plats i historien. Vår första gemensamma publikation, Circulation of Knowledge, utgavs 2018 och 2020 kom vår andra bok, Forms of Knowledge. För närvarande arbetar vi med flera nya projekt.

År 2019 tillträdde jag en tjänst som Wallenberg Academy Fellow, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tillsammans med två postdoktorala forskare undersöker jag humaniora i efterkrigstidens svenska och tyska offentligheter.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (34 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (48 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)

Tidningsartiklar (35 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Uppdrag vid Lunds universitet

Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–.

Vice ordförande i universitetskollegiet, 2021–.

Ledamot i forskningsnämnden, HT-fakulteterna, 2021–.

Ledamot i styrelsen för Centrum för europaforskning, 2021–.

Lärarrepresentant i rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor vid Lunds universitet, 2019–2020.

Lärarrepresentant i universitetskollegiet för HT-fakulteterna, 2018–.

Ledamot i institutionsstyrelsen, Historiska institutionen, 2018–.

Ställföreträdande prefekt, Historiska institutionen, 2016–2019.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, 2016.

Övriga vetenskapliga uppdrag

Redaktör för History of Intellectual Culture: International Yearbook of Knowledge and Society (utgiven av De Gruyter), 2021–.

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets gästprofessorsprogram (Kerstin Hesselgren- resp. Olof Palme-professuren), 2021–.

Medlem i bedömningspanelen för historievetenskap, Norges forskningsråd, 2021.

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Global Epistemics”, Rowman & Littlefield International, 2019–.

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Studies in the History of Knowledge”, Amsterdam University Press, 2020–.

Associate member, Centre for Global Knowledge Studies (gloknos), CRASSH, University of Cambridge, 2018–.

Samverkan med mera

Medlem i tidskriften Respons redaktionsråd (2012–) och styrelse (2014–2019).

Ledare för kommunikationsprojektet "Konsten att förmedla kunskap: Under strecket 100 år", 2017–2018.

Ordförande i Clioprisets jury, 2013–2017.

Ledare för ”Kunskapens nya rörelser” (på uppdrag av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien), 2015–2017.

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02