lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow. Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har samtidigt ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok, Humboldts universitet, utkom 2016 (på engelska Humboldt and the Modern German University, 2018).

Jag tillträdde 2019 en femårig tjänst som Wallenberg Academy Fellow. Tillsammans med två andra forskare undersöker jag nu humanistisk kunskap i efterkrigstidens svenska och tyska samhällen.

I nära samarbete med ett antal kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund (se newhistoryofknowledge.com). År 2018 gav vi ut vår första gemensamma bok, Circulation of Knowledge. Flera verk är på gång.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Om forskningen

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow. Min forskning är främst inriktad mot kunskap, idéer, kultur och politik i det moderna Europas historia, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Sedan några år ägnar jag mig särskilt åt att utveckla kunskapshistoria som fält, men mina mer allmänna intressen omfattar universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhällsförändring.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i historia i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bland annat med Cliopriset och Nils Klim-priset. I omarbetat och översatt skick utkom den 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War (Berghahn Books).

År 2016 publicerades min bok Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis). En grund för den lades när jag som Pro Futura-forskare vistades vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin. Boken utkom i en engelsk utgåva 2018: Humboldt and the Modern German University: An Intellectual History (Lund University Press/Manchester University Press).

I januari 2019 tillträdde jag en femårig tjänst som Wallenberg Academy Fellow, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tillsammans med två postdoktorala forskare ska jag undersöka hur humanistisk kunskap omformades och förändrades när den cirkulerade i efterkrigstidens svenska och tyska samhällen.

I nära samarbete med ett flertal kollegor har jag de senaste åren skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö med Lund som bas men med förgreningar i Norden och i olika internationella nätverk (se https://newhistoryofknowledge.com). Vi kombinerar teoretiska diskussioner med empiriska undersökningar för att skapa förståelse för kunskapens plats i historien. Vår första gemensamma publikation, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge, utgavs 2018. För närvarande arbetar vi med två antologier och ett antal nya forskningsprojekt.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (28 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (43 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)
Tidningsartiklar (33 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Östling

Universitetslektor, stf prefekt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk