lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är sedan 1 september 2012 anställd som doktorand i historia vid Lunds universitet. Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.

Forskning

Om forskningen

Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.Analysen bygger främst på Klas-Göran Karlssons terminologi kvantitet, kvalitet och relevans, eller fakta, tolkning och medvetande, och tre pedagogiska inritkningar om lärande lärande; fenomenografi, konstruktivism och det sociokulturella perspektivet. En av slutsatserna är att ett kvalificerat historiemedvetande, som ett mätbart tecken på att den studerande har blivit bättre i historia, kan liknas vid de tre pedagogiska inriktningarnas syn på progression i lärande som ett förändrat sätt att förstå världen och sig själv på.

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (13 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Helén Persson

Lärare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30