lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag blev fil.dr vid Stockholms universitet 1985 på en avhandling om förvaltning och samhälle på Island under 1700-talet. 1993 kom jag hit till Lund; professor 1999. Nu arbetar jag 30 procent och undervisar inte längre. Min forskning har framför allt rört det förindustriella samhället, dess politiska kultur, vanliga människors möjligheter att påverka och även vilka identitetsföreställningar som fanns. Det gäller inte bara svensk utan också övrig nordisk historia. Jag har bl.a. skrivit om inflytande och politisk kultur i Sverige i jämförelse med Danmark-Norge under 1700-talet, om lokalt självstyre på 1800-talet, om Kalmarunionens upplösning på 1500-talet och om identiteter i samband med Skånes övergång till Sverige på 1600-talet. Min senaste bok (2010) behandlar den europeiska statsbildningsprocessen från medeltiden till franska revolutionen. Jag är nu verksam i ett projekt med Liesbeth Geevers om europeiska furstedynastier och deras betydelse i statsbildningsprocessen 1500-1700.

Forskning

Om forskningen

Jag deltar i projektet "Dynastipolitik omvärderad: dynastier och statsbildning i
de habsburgska och oldenburgska monarkierna 1500-1700", där jag kommer att bidra med en studie av huset Oldenburg i Danmark 1536-1699.l

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (11 st)
 • Gustafsson, H. (2016). Sverige som partner 1309-1905 : ett perspektiv. Historisk Tidskrift, 136. Svenska historiska föreningen.
 • Gustafsson, H. (2014). Att förhandla det förflutna : historiebilden i Halldór Laxness Islands klocka och dess samtida reception. Scandia, 80, 11-38. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2013). Historia på frukostbordet. Historiebruk i två nordiska dagstidningar 1987 och 2012. Historisk Tidskrift, 133, 197-225. Svenska historiska föreningen.
 • Gustafsson, H. (2011). Islands kristnande - en kritisk undersökning. Scandia, 77, 18-37. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2009). Över Östergötlands lavafält. Identiteter hos tre isländska Sverigeresenärer. Scandia, 75, 11-37. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2008). Skånelandskapen i den svenska konglomeratstaten. Ett europeiskt perspektiv. Årsbok, 2008, 11-35. Lunds universitetshistoriska sällskap.
 • Gustafsson, H. (2008). Skånes statsbyte 1658. Vad har det att säga om Sverige och Europa?. ALE, 2008, 1-5. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
 • Gustafsson, H. (2006). A state that failed? On the Union of Kalmar, especially its dissolution. Scandinavian Journal of History, 31, 205-220. Routledge.
 • Gustafsson, H. (2006). Den gamla staten på nya äventyr. Synpunkter på nyare statsbildningsforskning. Scandia, 72 (2006). Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2005). Det nya Norden - före och efter Napoleon. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri.
 • Gustafsson, H. (2002). The Eighth Argument. Identity, Ethnicity and Political Culture in Sixteenth-Century Scandinavia. Scandinavian Journal of History, 27, 91-113. Routledge.
Bokkapitel (11 st)
Recensioner (13 st)
 • Gustafsson, H. (2015). Rasmus Glenthøj, 1864. Sønner af de Slagne (recension). Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2015, 164-166. Historielärarnas förening.
 • Gustafsson, H. (2013). Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og "Almuens Formand". Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 219-220. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Gustafsson, H. (2013). Född 1953. Folkhemsbarn i forskarfokus (recension). Scandia, 79, 165-166. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2013). Steinar Imsen (red.), Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the middle ages (recension). Historisk Tidskrift, 133, 726-729. Svenska historiska föreningen.
 • Gustafsson, H. (2013). The Historical Essays of Otto Hintze (review). Scandia, 79, 146-147. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2012). Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645, Olof Holm (Ed.) (review of). Scandinavian Journal of History, 37, 679-680. Routledge.
 • Gustafsson, H. (2012). James L. Larson, Reforming the North (review of). European History Quarterly1985-01-01+01:00, 42, 359-360. SAGE Publications Inc..
 • Gustafsson, H. (2012). Nya perspektiv på stormaktstiden. Historisk Tidskrift, 2012:1. Svenska historiska föreningen.
 • Gustafsson, H. (2011). Til venstre hånd – danske kongers elskerinder. Scandia, 77, 169-170. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2010). 1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Scandia, 76, 172-173. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2009). From Indian Summer to nordic winter. Scandinavian collaboration, Scandinavianism and union resolution. Scandia, 75, 133-135. Stiftelsen Scandia.
 • Gustafsson, H. (2008). Book review. Scandinavian Journal of History, 33, 315-316. Routledge.
 • Gustafsson, H. (2002). Bondetro och kyrkooro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. American Historical Review, 107, 1645-1646. The American Historical Association.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
 • Gustafsson, H. (2014). Norge från stark unionspartner till underlydande rike. Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 2, 43-54. Det kongelige Bibliotek.
 • Gustafsson, H. (2012). Om stater nu och förr - särskilt Danmark under tidigmodern tid. Noter, 28-33. Historielärerforeningen for gymnasiet og HF.
 • Gustafsson, H. (2008). Att göra svenskar av skåningar. Norden nu, 11-13. Foreningen Norden i Danmark.
 • Gustafsson, H. (2008). Da Østdanmark blev til Sydsverige. Siden Saxo, 1, 4-13. Statens arkiver.
Tidningsartiklar (16 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)
 • Brilkman, K. (2013). Undersåten som förstod : den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Artos & Norma. Doktorsavhandling.
 • Larsson Heidenblad, D. (2012). Vårt eget fel : moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Agerings bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Robertsdottir, H. (2008). Wool and Society : Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland. Centrum för Danmarksstudier, 21. Makadam förlag. Doktorsavhandling.
 • Persson, F. (2008). Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000. Sekel Bokförlag. Doktorsavhandling.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Harald Gustafsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post harald.gustafssonhist.luse

Telefon 046–222 79 66

Rum LUX:A324

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30