lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag blev fil.dr vid Stockholms universitet 1985 på en avhandling om förvaltning och samhälle på Island under 1700-talet. 1993 kom jag hit till Lund; professor 1999. Nu arbetar jag 30 procent och undervisar inte längre. Min forskning har framför allt rört det förindustriella samhället, dess politiska kultur, vanliga människors möjligheter att påverka och även vilka identitetsföreställningar som fanns. Det gäller inte bara svensk utan också övrig nordisk historia. Jag har bl.a. skrivit om inflytande och politisk kultur i Sverige i jämförelse med Danmark-Norge under 1700-talet, om lokalt självstyre på 1800-talet, om Kalmarunionens upplösning på 1500-talet och om identiteter i samband med Skånes övergång till Sverige på 1600-talet. Min senaste bok (2010) behandlar den europeiska statsbildningsprocessen från medeltiden till franska revolutionen. Jag är nu verksam i ett projekt med Liesbeth Geevers om europeiska furstedynastier och deras betydelse i statsbildningsprocessen 1500-1700.

Forskning

Om forskningen

Jag deltar i projektet "Dynastipolitik omvärderad: dynastier och statsbildning i
de habsburgska och oldenburgska monarkierna 1500-1700", där jag kommer att bidra med en studie av huset Oldenburg i Danmark 1536-1699.l

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (13 st)
Recensioner (16 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (28 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Harald Gustafsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post harald.gustafssonhist.luse

Telefon 046–222 79 66

Rum LUX:A324

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30