lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

1995 disputerade jag i Lund på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Sedan dess har jag i olika omfattning varit knuten till institutionen som lärare på kurser inom bl.a. social-, arbetar-, stads- och miljöhistoria. Mycket av undervisningen har bedrivits inom ramen för min tjänst vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, där jag varit föreståndare sedan hösten 2000. Åren 2009-2013 var jag tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse i efterkrigstidens Landskrona. Höstterminen 2014 var jag visiting lecturer vid University of Washington. Nu arbetar jag dels i ett forskningsprojekt om de senaste decenniernas förändringar inom åkerinäringen och chaufförsyrket, dels med ett mindre projekt om svenska immigranter i amerikanska s.k.Hoovervilles under 1930-talet. 2018 antogs jag som docent i historia.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Hans Wallengren

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hans.wallengrenhist.luse

Telefon 046–222 03 64

Mobil 076–882 53 02

Rum LUX:A216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk