lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är fil. dr i historia och forskare. Min forskning är inriktad mot tidigmodern tid och politisk historia, främst utifrån olika kulturhistoriska perspektiv. Jag har undervisat i tidigmodern politisk historia vid Historiska institutionen, och i freds- och konfliktforskning vid Statsvetenskapliga institutionen, båda vid Lunds universitet. 2016-18 var jag redaktionssekreterare för Scandia.Tidskrift för historisk forskning.

Fram till 18 november 2019 är jag föräldraledig.

Forskning

Om forskningen

Jag är fil. dr i historia och forskare, huvudsakligen inriktad mot tidigmodern tid (ca 1500–1800) och politisk historia utifrån olika kulturhistoriska perspektiv. 2016-2018 var jag redaktionssekreterare för Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Jag har undervisat i tidigmodern politisk historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet, och i freds- och konfliktforskning vid Statsvetenskapliga institutionen vid samma lärosäte.

Mina huvudsakliga forskningsområden rör:

Förhållandet mellan förmodern människosyn, samhällssyn och politik, och på vilka sätt den diskursiva striden om medborgerlighet och dygd strukturerade förmodern politik i Sverige och i Europa. Dessa frågor stod i fokus för min doktorsavhandling, Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken (2016), i vilken jag särskilt framhöll betydelsen av lutherska och republikanska erfarenheter i det frihetstida Sverige (1719–1772).

Frihetstidens riksdagspolitik, partipolitik och politiska kultur utgör ett annat framträdande forskningsintresse. Jag är särskilt intresserad av det dåtida svenska samhällets begynnande demokratisering och partipolitikens särskilt roll i detta, däribland hur den partipolitiska konfliktdimensionen bidrog till att politisera nya samhällsfrågor, involvera nya grupper i den rikspolitiska beslutsprocessen, liksom förändra olika riksdagspolitiska metoder och strategier. Dessa frågor utgjorde ett annat viktigt fokus i Politikens drivfjäder, och jag har återvänt till dem också fortsatt.

Internationell politik och internationella relationer i det tidigmoderna Europa, särskilt relationen mellan småstat och stormakt. Läsåret 2016–2017 var jag tillsammans med Svante Norrhem (Lunds universitet) och Erik Thomson (University of Manitoba) verksam i ett forskningsprojekt om den svensk-franska allians- och subsidierelationen under 1600- och 1700-talet, finansierat av Crafoordska stiftelsen. Projektet resulterade bl.a. i artikeln “The Problems with Receiving Subsidies: Sweden and the Lesser Powers in the Long Eighteenth Century”, i antologin Economies of Allegiance: Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789 (kommande 2019). Under 2018–2019 är jag verksam i projektet ”Offentlig diplomati och utländska informations- och påverkanskampanjer i frihetstidens Sverige”. Frågan om hur de europeiska staterna sökte påverka varandra politiskt står fortsatt i centrum. I detta projekt riktas dock fokus mot den politiska offentligheten, och hur utrikes aktörer sökte påverka politisk opinion och beslutsprocess i det frihetstida Sverige med hjälp av olika informations- och påverkanskampanjer. Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse, samt av Åke Wibergs stiftelse, Stiftelsen Tornspiran och Karl Staafs minnesfond.

Kunskapshistoriska och mediehistoriska frågeställningar, särskilt med fokus på samhällelig kunskapscirkulation, handskriven politisk litteratur och politisk opinionsbildning, kunskap och offentlighet i 1700- och 1800-talets Sverige. Jag har bl.a. skrivit kapitlet “Political Knowledge in Public Circulation: The Case of Subsidies in Eighteenth-Century Sweden” i antologin Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (2018). Perioden 2018–2022 är jag verksam i projektet ”Missväxtkatastrofer: Samhällelig kunskap i cirkulation och förändring, Sverige 1695–1870”. I fokus står de missväxtkatastrofer som återkommande drabbade det äldre samhället, och mer specifikt de kunskaper om detta natur- och samhällsfenomen som cirkulerade i det dåtida Sverige, i övergången mellan förmodern och modern tid. I teoretiskt och metodologiskt hänseende har projektet till syfte att vidareutveckla det nya forskningsfältet kunskapshistoria, och det är knutet till det kunskapshistoriska seminariet vid Historiska institutionen under ledning av Johan Östling. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, samt av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning och Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Erik Bodensten

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik.bodenstenhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30