Person

emma.hilbornhist.luse | 2014-06-17

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.hilbornhist.luse

Telefon 046–222 79 52

Rum LUX:A415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

f. 1983, fil. dr.
I min forskning intresserar jag mig huvudsakligen för kulturella föreställning och praktiker i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

I april 2014 disputerade jag i historia vid Lunds universitet med avhandlingen Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press. Därefter har jag arbetat på ett mindre projekt för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet om hur cykling presenterades för en kvinnlig publik i de svenska damtidningarna Idun och Svensk damtidning, samt de danska Damernes Blad och Hjemmet under perioden 1890–1925. För närvarande genomför jag en studie av hur socialdemokraten Pär Axelsson interagerade med politiska, kulturella och litterära föreställningar kring förra sekelskiftet. Studien är finansierad av Ebbe Kocks stiftelse. Med finansiering från Erik Philip-Sörensens stiftelse påbörjas i juni 2016 en studie av hur vegetariska livsmedel presenterades i svenska damtidningar 1890-1930.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min forskning intresserar jag mig huvudsakligen för kulturella föreställning och praktiker i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Mitt nuvarande projekt, Bantningens feminisering. En komparativ studie av mat och restriktivt ätande ca 1890–1930, finansieras av Vetenskapsrådet och behandlar uppkomsten av en kvinnlig bantningskultur i Skandinavien, Tyskland och Storbritannien mellan åren 1890 och 1930. Syftet är att undersöka hur den kulturella värderingen av vissa livsmedel kom att påverka hur de ansågs interagera med den kvinnliga kroppen och karaktären, samt hur detta avgjorde deras plats i den moderna kosthållningen. För att förstå de historiskt skiftande uppfattningarna av kropp och ätande, kommer projektet att inspireras av olika forskningstraditioner, främst genusvetenskap och ”food studies”. Tidigare forskning kring bantning har oftast inspirerats av Foucaults teorier och därför främst fokuserat olika skönhetsideal. Det huvudsakliga källmaterialet består av populärmedicinska verk om dieter, kost och näring, samt damtidningar från de olika geografiska undersökningsområdena. Metoden är komparativ och syftar till att fokusera en gemensam bantningskultur i Västeuropa. Valet av källmaterial gör det dessutom möjligt att spåra förändringar i hur mat och dieter behandlades i skiftet mellan den traditionellt manliga medicinska sfären, till ett tydligt feminint område som slog an en intim ton och ofta tog upp mer vardagliga problem.

Västvärldens nuvarande upptagenhet av vikt och utseende, det intensiva intresset för fysisk träning och sökandet efter den mest hälsosamma dieten, vilar i grunden på en typ av föreställningar som spreds med hjälp av populära dieter och bantningsprogram redan under slutet av 1800-talet. Att dagens forskning helt förkastar de moderna bantningskurerna som möjliga lösningar på överviktsrelaterade folkhälsoproblem, måste inte resultera i att de skrivs ut ur kulturhistoriska analyser. Tvärtom borde dieternas påvisade ineffektivitet leda till ett förnyat intresse för hur dessa har kommit att genomsyra kulturen kring mat och ätande trots att de sällan resulterat i den utlovade, långvariga viktminskningen. Uppenbarligen har bantningskulturen kunnat lansera livskraftiga teman med förgreningar långt bortom sitt föregivna syfte.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Förord (2 st)

Recensioner (10 st)

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.hilbornhist.luse

Telefon 046–222 79 52

Rum LUX:A415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02