Person

Cecilia Riving

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare vid historiska institutionen och anställd som utbildningskoordinator vid Den nationella forskarskolan i historiska studier. Jag disputerade 2008 på avhandlingen "Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft". Efter disputationen har jag bland annat arbetat som kulturredaktör, tidskriftsredaktör och språkgranskare. Jag var redaktör för den historiska tidskriften Scandia under 2012–2013. 2013–2017 hade jag en post doc vid historiska institutionen och arbetade med ett projekt om terapeutiska möten inom behandling av psykisk ohälsa under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Projektets resultat kommer att publiceras i form av en monografi. Utöver min forskning om psykisk utsatthet är jag engagerad i frågor som rör kommunikation av historisk forskning i ett vidare sammanhang. Det finns, som jag ser det, ett stort behov av humanistiska perspektiv i dagens samhälle.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min aktuella forskning studerar jag behandling av psykisk ohälsa från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal, med fokus på mötet mellan behandlare och patient. Närmare bestämt undersöker jag hur behandlare inom olika discipliner förhöll sig till det personliga mötet med patienten. Hur skulle detta möte se ut, hur skulle behandlaren förhålla sig till patienten, vilken betydelse hade behandlarens egen person, i vilken mån kunde den mellanmänskliga relationen bidra till patientens tillfrisknande? Jag studerar vetenskapliga skrifter, handböcker och fallstudier från de discipliner som ägnade sig åt behandling av psykisk ohälsa: animal magnetism, hypnotism, allmänmedicin, psykiatri, neurologi och psykoterapi.

Syftet med att studera flera olika discipliner under en lång tidsperiod är att kunna få en bred bild av det terapeutiska landskapet och de tolkningskonflikter som rörde behandlarens roll, det korrekta bemötandet av patienter och, i slutänden, den terapeutiska betydelsen av det personliga mötet mellan behandlare och patient. Dessa frågor är fortfarande högst aktuella i dagens behandling av psykisk ohälsa.

Jag utgår från ett hermeneutiskt perspektiv inspirerat av Hans Georg Gadamers texter om det medicinska mötets hermeneutik och Fredrik Svenaeus diskussioner av hur begreppen hermeneutisk dialog, fronesis och empati kan kombineras och appliceras i en studie av medicinsk praktik och mötet mellan patient och behandlare.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (9 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Cecilia Riving

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02