Person

Bonnie Clementsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bonnie.clementssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade våren 2016. Min avhandling handlade om föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940.

Mitt nuvarande projekt är en studie av det svenska 1800-talssamhället, sett utifrån svenska straffångars perspektiv. Huvudmaterialet utgörs av handskrivna levnadsbeskrivningar av 18 fångar på Carlstens fästning på Marstrand under 1840-talet samt domböcker och myndighetsprotokoll som på olika sätt kartlägger fångarnas liv.

För mig fungerar historia först och främst som ett avstamp att jämföra vår samtid emot. Med ett historiskt perspektiv blir likheter och skillnader mellan olika tidsepoker uppenbara och tydliggör hur starkt den samhälleliga kontexten präglar individers sätt att tänka och orientera sig i sin omgivning. Med historiska paralleller problematiseras samtiden och den kultur som omger oss idag och därför tror jag att historia, som ämne, är viktigt för att skapa tolerans mellan olika människor och mellan olika kulturer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade 29 april 2016. Mitt avhandlingsämne handlade om hur synen på, och definitionen av, incest förändrats under 300 år. Omkring sekelskiftet 1700 definierades inte endast relationer mellan medlemmar ur kärnfamiljen som incest, utan förbudet inbegrep t.ex. en mans relation med sin faster, moster eller sitt syskonbarn. Dessutom jämställde man släktskap via blodsband med släktskap via äktenskap. Med en sådan definition ansågs en mans relation med exempelvis sin (avlidna) hustrus syster som lika allvarlig som om han hade en relation med sin egen syster. Båda brotten betecknades som högmålsbrott och straffet var döden.

Under tidigmodern tid var de svenska lagarna bland de strängaste då det handlade om relationer i förbjudna led. Idag har Sverige en av de mest liberala lagstiftningarna i frågan. Syftet med min forskning var att undersöka vilka kulturella drivkrafter och värderingar som har motiverat denna förändring.

Bonnie Clementsson

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bonnie.clementssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02