lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Mitt nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige. Samvetet erbjuder en nyckel till förståelsen av människans inre liv, men illustrerar också den lärda världens möte med bredare befolkningslager. I det post-reformatoriska Europa blev begreppet samvete centralt, för den enskilde såväl som för den framväxande kyrkliga organisationen. I teori och praktik etablerades en infrastruktur för att hantera samvetsfrågorna. För den enskilde utvecklades andliga verktyg för att hantera det sårade, oroade eller ängsliga samvetet. Studien tar sin början kring sekelskiftet 1600 när den evangeliska lutherdomen antagits som rikets lära och undersöker den period som leder upp till konflikten med pietismen under 1700-talets första decennier.

Forskning

Om forskningen

Kronologiskt intresserar jag mig framförallt för tidigmodern tid och övergången till det moderna samhället. Perioden 1500-1800 står således i fokus.

Metodologisk inspiration hittar jag inom bland annat begreppshistoria, diskursanalys och kulturhistoriska perspektiv. Jag intresserar mig även för kunskapshistoria, kognitiv historia, fenomenologi och andra sätt att förstå och historisera tankar, kunskaper, känslor, upplevelser och erfarenheter.

Ämnesmässigt har jag framförallt intresserat mig för frågor som rör högt och lågt i tillvaron, den vardagliga existensen och dess begrepp, synen på människan och hennes känsloliv och de etiska implikationerna av detta.

De källor som jag arbetat med är såväl folkliga som lärda. I min avhandling använde jag mig av visor och berättelser i svenska skillingtryck, men även av de äldre psalmböckerna och biblarna, samt deras begreppsförklaringar.

Jag intresserar mig även för digital humaniora och har bland annat utvecklat en digital guide till UB:s specialsamlingar (http://www.guide_specialsamlingar.ub.lu.se/).

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (5 st)
Rapporter (2 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Seminarieledare, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, 2012-2014.

Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden, Område HT, 2007-2011.

Ordförande i Historiska institutionens doktorandråd, 2006-2009.

Doktorandrepresentant i Historiska institutionens styrelse, 2006-2009.

Arrangör av den internationella och tvärvetenskapliga seminarieserien "Språk, erfarenhet och historia" vid Historiska institutionen, ht 2007.

Handledning av studenter på C- och D-nivå.

Mentorskap/pedagogiskt stöd till studenter på C- och D-nivå.

Anna Nilsson Hammar

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Mobil 070–372 15 07

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30