Person

Anna Nilsson Hammar

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Mobil 0–222 30 48

Rum LUX:A330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad i historia och verksam som forskare, lärare och utbildningskoordinator med särskilt ansvar för kandidatprogrammet i historia. Min forskning rör tidigmodern tid och frågor kring etik, moral och människans inre liv, men även kunskapscirkulation, religion och politik. Jag är biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Under flera år har jag även varit webbredaktör för Scandia: tidskrift för historisk forskning.

I min avhandling undersökte jag hur begreppet lycka omvandlades under perioden 1750-1850. Källmaterialet utgjordes i huvudsak av svenska skillingtryck. 2014 fick jag ett anslag från Vetenskapsrådet för en undersökning av samvetsfrågor och samvetskonflikter under tidigmodern tid. 2020 påbörjades ett projekt med fokus på tjänstefolks möjligheter och villkor i aristokratiska hushåll under 1600-talet, även detta finansierat av Vetenskapsrådet. Utöver detta har jag även intresserat mig för digital historia, kulturarv och digitaliseringsfrågor.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Kronologiskt intresserar jag mig framförallt för tidigmodern tid och övergången till det moderna samhället. Perioden 1500-1800 står således i fokus.

Metodologisk inspiration hittar jag inom bland annat begreppshistoria, diskursanalys och kulturhistoriska perspektiv. Jag intresserar mig även för kunskapshistoria, kognitiv historia, fenomenologi och andra sätt att förstå och historisera tankar, kunskaper, känslor, upplevelser och erfarenheter.

Ämnesmässigt har jag framförallt intresserat mig för frågor som rör högt och lågt i tillvaron, den vardagliga existensen och dess begrepp, synen på människan och hennes känsloliv och de etiska implikationerna av detta.

De källor som jag arbetat med är såväl folkliga som lärda. I min avhandling använde jag mig av visor och berättelser i svenska skillingtryck, men även av de äldre psalmböckerna och biblarna, samt deras begreppsförklaringar.

Jag intresserar mig även för digital humaniora och har bland annat utvecklat en digital guide till UB:s specialsamlingar (http://www.guide_specialsamlingar.ub.lu.se/).

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (2 st)

Övrigt (2 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Anna Nilsson Hammar

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Mobil 0–222 30 48

Rum LUX:A330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02