lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är disputerad i historia och verksam som forskare, lärare och utbildningskoordinator med särskilt ansvar för kandidatprogrammet i historia. Min forskning rör tidigmodern tid och frågor kring etik, moral och människans inre liv, men även kunskapscirkulation, religion och politik. Jag leder tillsammans med Johan Östling och David Larsson Heidenblad det Kunskapshistoriska seminariet och ansvarar för History of Knowledge @ Lund. Under flera år har jag även varit webbredaktör för Scandia: tidskrift för historisk forskning.

I min avhandling undersökte jag hur begreppet lycka omvandlades under perioden 1750-1850. Källmaterialet utgjordes i huvudsak av svenska skillingtryck. 2014 fick jag ett anslag från Vetenskapsrådet för en undersökning av samvetsfrågor och samvetskonflikter under tidigmodern tid. Resultaten kommer inom kort att publiceras som en monografi på engelska. Utöver detta har jag även intresserat mig för digital historia, kulturarv och digitaliseringsfrågor.

Forskning

Om forskningen

Kronologiskt intresserar jag mig framförallt för tidigmodern tid och övergången till det moderna samhället. Perioden 1500-1800 står således i fokus.

Metodologisk inspiration hittar jag inom bland annat begreppshistoria, diskursanalys och kulturhistoriska perspektiv. Jag intresserar mig även för kunskapshistoria, kognitiv historia, fenomenologi och andra sätt att förstå och historisera tankar, kunskaper, känslor, upplevelser och erfarenheter.

Ämnesmässigt har jag framförallt intresserat mig för frågor som rör högt och lågt i tillvaron, den vardagliga existensen och dess begrepp, synen på människan och hennes känsloliv och de etiska implikationerna av detta.

De källor som jag arbetat med är såväl folkliga som lärda. I min avhandling använde jag mig av visor och berättelser i svenska skillingtryck, men även av de äldre psalmböckerna och biblarna, samt deras begreppsförklaringar.

Jag intresserar mig även för digital humaniora och har bland annat utvecklat en digital guide till UB:s specialsamlingar (http://www.guide_specialsamlingar.ub.lu.se/).

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (2 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Anna Nilsson Hammar

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Mobil 0–222 30 48

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30