17

maj

Förmoderna seminariet: Margaretha Nordquist (SU)

17 maj 2024 14:00 till 16:00 Seminarium

"Kvinnor som genealoger i 1500-talets Sverige” (på engelska - med eftersits)

På seminariet presenterar Margaretha sitt forskningsprojekt ”Kvinnor som genealoger. Minne, släktskap och identitetsformering i Sverige och Danmark, ca 1400–1750” med fokus på exempel från 1500-talet. Släktböcker och genealogiska skildringar skrivna av aristokratiska kvinnor under senmedeltid och tidigmodern tid vittnar om den betydelse som dessa kvinnor tillskrev familjen och det förflutna. Familjen framträder som ett kollektiv – men den genealogiska föreställningsvärlden implicerar även ett jag – en individ i tid och rum. I familjen som minneskultur länkas egna livserfarenheter, släkten och den större politiska historien ofta samman och aktualiserar frågor om den aristokratiska familjen och dess kvinnor som aktörer i ett gränsland mellan publikt och personligt.

Om händelsen:

17 maj 2024 14:00 till 16:00

Plats:
Blå rummet (LUX:A332)

Kontakt:
elisabeth.geevershist.luse

Spara händelsen till din kalender