Konflikt och motstånd

Specialseminariet Konflikt och motstånd

Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, Contenious Politics Studies användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än så – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd. Förutom att ge möjlighet att presentera texter och utveckla vår enskilda forskning syftar seminariet till att samla ett större forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt.

För närvarande administreras seminariet av Magnus Olofsson (magnus.olofssonhist.luse) på Historiska institutionen i Lund. Sprid gärna information om seminariet. Om ni vill ha något utskick gjort så gör det genom Magnus (och inte ”svara alla”)! Om ni vet någon/några som är intresserade så skicka deras namn och e-postadresser till Magnus så lägger han in dem i sändlistan.
 

Konflikt och motstånd höstterminen 2020

Under höstterminen 2020 arrangerar vi tre seminarier. Samtliga äger rum via Zoom. Föranmälan krävs. Jag kommer att mejla ut en påminnelse om föranmälan samt text cirka en vecka före varje seminarium. Väl mött! /magnus

 

Mån 12/10, 13–15, Zoom, Magnus Gustafson

Äntligen stod kvinnan i talarstolen (artikelutkast och avhandlingskapitel)

Texten handlar om socialdemokraten Agda Östlunds första tal i riksdagen den 11 mars 1922. Den ingår i pågående avhandlingsprojekt med den preliminära titeln ”Äntligen stod kvinnan i talarstolen – Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagen”.

Magnus Gustafson är doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet

 

Mån 9/11, 13–15, Zoom, Malin Arvidsson

Nelly Thürings väg till riksdagen (bokkapitel)

Presentation av ett pågående biografiskt projekt om Nelly Thüring som år 1921 valdes in i riksdagen för SAP, utifrån inledningskapitlet och ett empiriskt avsnitt om relationen mellan det partipolitiska arbetet och hennes långvariga engagemang för teosofi, nykterhet och fred.

Malin Arvidsson är fil dr i historia och vikarierande lektor vid Avdelningen för Mänskliga rättigheter, Historiska institutionen i Lund

 

Måndag 14/12, 13–15, Zoom, Andrés Brink Pinto & Bolette Frydendahl Larsen

Fostran till frihet – reglering och självdisciplinering i Malmö 1860–1930 (forskningsansökan)

Malmö genomgick en snabb urbanisering under decennierna kring sekelskiftet 1900. Detta förde med sig en hastig utbyggnad av nya områden i staden präglade av överbefolkade små bostäder och fattigdom. Både kommunala myndigheter och civilsamhället agerade på olika sätt för att åtgärda vad som uppfattades som sociala problem i dessa områden och för att främja en mer produktiv livsstil. Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur myndigheter och civilsamhälle i Malmö hanterade den snabba urbaniseringen och dess konsekvenser och att med hjälp av denna undersökning diskutera och vidareutveckla Foucaults pastoralmaktbegrepp.

Andrés Brink Pinto är docent i historia och verksam vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Bolette Frydendahl Larsen är fil dr i historia och verksam vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

 

 

Kontaktinformation

Magnus Olofsson