Stipendier för utbyten inom Norden

Stipendium för forskningsvistelse vid någon av de institutioner som ingår i Forskarskolan

(in English below)

Forskarskolan utlyser varje vår fem stipendier för två veckors forskningsvistelse vid någon av de institutioner som ingår i Forskarskolan. Dessa stipendier vänder sig till doktorander som INTE är en del av Forskarskolan. Utbytet ersätter (tillsammans med det andra stipendiet för vistelse vid ett nordiskt lärosäte) det tidigare skrivbordsbytet.

Stipendiet vänder sig till doktorander inom historiska studier vid nordiska lärosäten. Historiska studier innefattar ämnena historia, antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi, bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier, musikvetenskap samt mänskliga
rättigheter. Den historiska dimensionen i avhandlingsarbetet ska klart framgå av ansökan. Syftet med stipendiet är att främja utbyte mellan olika forskningsmiljöer med historisk inriktning i Sverige och Norden och öka doktorandernas möjligheter att skapa egna nätverk. Doktoranden tar själv kontakt med vald institution och bestämmer tid för utbytet (lista med institutioner där utbyte kan göras finns längre ned i utlysningstexten). Utbytet ska ske under höstterminen. Doktoranden får vid den besökta institutionen ett skrivbord med allt vad det innebär av internetuppkoppling, kopieringsmöjligheter etc. Institutionens uppgift är att integrera gästen i det dagliga arbetet och doktoranden ska beredas möjlighet att muntligt eller skriftlig presentera sitt avhandlingsprojekt för en större grupp. 

Forskarskolan betalar resa och boende för upp till två veckor. Respektive heminstitution står för bokning av resa och boende. Heminstitutionen kan fakturera Forskarskolan upp till 20.000 SEK för resa och boende (mot kvitto) efter avslutat utbyte. Inget traktamente ingår. Eventuella högre kostnader betalas av doktorandens heminstitution. Ansökan görs på blankett och ska innehålla information om sökande, år för antagning till forskarutbildningen, kort presentation av avhandlingsämne, vilken institution och tidsperiod utbytet gäller, motivering till varför utbytet främjar arbetet med avhandlingen samt intyg från ekonomisk ansvarig / prefekt att man kommer boka resa och boende för doktoranden. Den historiska dimensionen av avhandlingsarbetet ska klart framgå av ansökan. Avdelningar och institutioner som man kan söka till är:

  • Avdelningen för historia samt avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, Lunds universitet
  • Avdelningarna för bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
  • Institutionen för arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, Lunds universitet
  • Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet samt ämnet idéhistoria vid Göteborgs universitet
  • Ämnena historia och historiedidaktik vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
  • Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
  • Ämnet historia vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

Ansökningar granskas av Forskarskolans ledningsgrupp som också beslutar om tilldelning av stipendier. Kriterier för Forskarskolans bedömning av sökande är följande:
(1) I första hand ska ansökans vetenskapliga kvalité bedömas, framför allt avseende hur väl det motiveras varför utbytet främjar arbetet med den egna avhandlingen. Ansökningar där det klart framgår vilka forskare doktoranden vill möta och där det finns inplanerad tid för aktiviteter så som seminarier, träffar och nätverksmöten eller liknande bedöms som starkare.
(2) I andra hand ska ledningsgruppen eftersträva en jämn fördelning av gästdoktorander mellan institutionerna.
(3) I tredje hand ska ledningsgruppen ge förtur till doktorand som har kommit längre i sitt avhandlingsarbete.


Ansökan sker på denna blankett senast den 1 april 2024. Blanketten skickas till utbildningskoordinator Kajsa Weber. Svar på ansökan kan väntas i april. Efter avslutad vistelse förväntas doktoranden fylla i en kortfattad rapport om utbytet, särskild blankett finns på hemsidan. Rapporten ska skickas till Kajsa Weber.

Varmt välkommen med din ansökan!

Scholarship for a research stay at one of the institutions included in the National Graduate School of Historical Studies

Every spring, the Graduate School announces five scholarships for a two-week research stay at one of the institutions of the National Graduate School of Historical Studies. These scholarships are aimed at doctoral students who are NOT part of the Graduate School. The exchange replaces (together with the other scholarship for a stay at a Nordic university) the previous desk exchange program.

The scholarship is aimed at doctoral students in historical studies at Nordic universities. Historical studies include history, ancient history, archaeology, historical archaeology, book history, ethnology, history of ideas, art history and visual studies, musicology and human rights. The historical dimension of the thesis must be clearly stated in the application. The purpose of the scholarship is to promote exchange between different research environments with a historical focus in Sweden and the Nordic countries and to increase the opportunities for doctoral students to create their own networks. The doctoral student contacts the chosen institution and decides on the time of the exchange (a list of institutions where exchanges can be made can be found further down in this call). The exchange must take place during the autumn semester. The doctoral student should be given a desk at the visited institution together with other office facilities. The institution's task is to integrate the guest into the daily work and the doctoral student must be given the opportunity to present, orally or in writing, his or her work.

The Graduate School pays for travel and accommodation for up to two weeks. Each home institution is responsible for booking travel and accommodation. The home institution can invoice the Graduate School for up to SEK 20,000 for travel and accommodation (against receipt) after the exchange has been completed. Any higher costs are paid by the doctoral student's home institution. The application is made on a form and must contain information about the applicant, the year of admission to the doctoral program, a brief presentation of the subject of the thesis, which department and time period the exchange applies to, justification for why the exchange promotes the work on the thesis and a certificate from the financial manager / head of department that travel and accommodation will be booked for the doctoral student. The historical dimension of the thesis work must be clearly stated in the application. Departments and institutions that you can apply to are:

- The Division of History and the Division of Human Rights at the Department of History, Lund University.

- The Divisions of Book History, Ethnology, History of Ideas, Art History and Visual Studies, and Musicology at the Department of Cultural Sciences, Lund University.

- Department of Archaeology and Ancient History, Lund University.

- Department of Historical Studies, University of Gothenburg and the subject History of Ideas at the University of Gothenburg.

- The Division of History and History Didactics at the Department of Society, Culture and Identity, Malmö University.

- Department of History and Contemporary Studies, Södertörn University.

- The Subject of History at the Department of Cultural Sciences, Linnaeus University.

Applications are reviewed by the Graduate School's management team, which also decides on the awarding of scholarships. The criteria for the Graduate School's assessment of applicants are as follows:

(1) First and foremost, the scientific quality of the application shall be assessed, especially with regard to how well it is justified why the exchange promotes the work on the applicant's own thesis. Applications where it is clearly stated which researchers the doctoral student wants to meet and where there is planned time for activities such as seminars, meetings and network meetings or similar are assessed as stronger.

(2) Secondly, the management team shall endeavour to achieve an even distribution of visiting doctoral students between the departments.

(3) Thirdly, the management team shall give priority to doctoral students at their end of their doctoral studies.

Applications must be submitted on this form by 1 April 2024 to Kajsa Weber at kajsa.weberhist.luse. (Ask Kajsa to recive the form.) Reviews will be finished during April. After completing the stay, the doctoral student is expected to complete a brief report on the exchange, a special form is available on the website. The report should be sent to Kajsa Weber.

Welcome with your application!

Forskarskolans stipendier för två veckors utbyte i Sverige eller övriga Norden

Nationella forskarskolan i historiska studier utlyser varje år stipendier för två veckors forskningsvistelse vid valfritt lärosäte i Sverige eller övriga Norden. Utbytet ersätter det tidigare nordiska skrivbordsbytet. Alla doktorander som ingår forskarskolans nätverk kan söka.

Syftet är att främja utbyte mellan olika forskningsmiljöer med historisk inriktning i Sverige och Norden och öka doktorandernas möjligheter att skapa egna nätverk. Doktoranden tar själv kontakt med vald institution och bestämmer tid för utbytet. Det är också möjligt att söka utbyte till något av forskarskolans lärosäten. Utbytet ska ske under vårterminen.

Doktoranden får vid den besökta institutionen ett skrivbord med allt vad det innebär av internetuppkoppling, kopieringsmöjligheter etc. Institutionens uppgift är att integrera gästen i det dagliga arbetet och doktoranden ska beredas möjlighet att muntligt eller skriftlig presentera sitt avhandlingsprojekt för en större grupp. Efter genomfört besök skickar doktoranden in en kort rapport till Kajsa Weber.

Forskarskolan betalar resa och boende för upp till två veckor. Respektive heminstitution står för bokning av resa och boende. Heminstitutionen kan fakturera forskarskolan upp till 20.000 SEK för resa och boende (mot kvitto) efter avslutat utbyte. Inget traktamente utgår. Eventuella högre kostnader betalas av doktorandens heminstitution.

Ansökan görs på nedan länkade blankett och ska innehålla information om sökande, vilken institution och tidsperiod utbytet gäller, motivering till varför utbytet främjar arbetet med avhandlingen, namn och mejladress till kontaktperson vid vald institution (företrädelsevis studierektor för forskarutbildning eller liknande) samt intyg från ekonomisk ansvarig / prefekt att man kommer boka resa och boende för doktoranden. 

Ansökningar granskas av forskarskolans ledningsgrupp som också beslutar om tilldelning av stipendier. Kriterier för forskarskolans bedömning av sökande är följande: 

  1. I första hand ska ansökans vetenskapliga kvalité bedömas, framför allt avseende hur väl det motiveras varför utbytet främjar arbetet med den egna avhandlingen. Ansökningar där det klart framgår vilka forskare doktoranden vill möta och där det finns inplanerad tid för aktiviteter så som seminarier, träffar och nätverksmöten eller liknande bedöms som starkare. 
  2. I andra hand ska doktorander med hög aktivitet inom forskarskolan prioriteras. 
  3. I tredje hand ska ledningsgruppen ge förtur till doktorand som har kommit längre i sitt avhandlingsarbete. 

Utlysningen 2023 är nu stängd.

Vid eventuella frågor om stipendierna kontakta Kajsa Weber.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för stipendierna är forskarskolans utbildningskoordinatorKajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-03-06