Kurser

Gemensamma kurser

För doktorander delaktiga i forskarskolan är kurserna Historiska problem(7,5 hp) och Teorikursen (7,5 hp) obligatoriska. Kursen Historiska problem ges under höstterminen varje år och syftar till ge kunskap om vilka frågor som ställs i historisk forskning vid de olika lärosätena i samarbetet. Kursens olika moment hålls vid de fem lärosätena, för att ge doktoranderna möjlighet att lära känna de olika miljöerna. Kursen Historisk teori ges under vårterminen varje år. Den vänder sig till doktorander som befinner sig i inledningsskedet av forskar­utbild­ningen. Målet är att deltagarna dels ska utöka sina historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflexion över det egna avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. Detta sker genom att delta­gar­na tar del av aktuella historievetenskapliga forskningsdebatter, diskuterar nya teoretiska strömningar samt studerar klassiker på fältet.

Valbara kurser och utvidgade läskurser

Inom ramen för forskarskolesamarbetet ges valbara kurser. Dessa kurser erbjuds i första hand doktorander knutna till forskarskolesamarbetet, men kan därutöver i mån av plats läsas av andra doktorander med historisk inriktning. De senaste valbara kurserna som gavs var Att se ytans djup (vt 2017) och Kunskapshistoria (ht 2017). Därutöver erbjuds utvidgade läskurser, som ett sätt att öka kvaliteten på individuella läskurser. Kursen ska omfatta 7.5 hp. Under en dag samlas en lärare samt minst fyra doktorander från minst två av Forskarskolans samarbetshögskolor för ett examinerande seminarium. Ansökan skickas till den biträdande studierektorn. Kursen ska godkännas av Forskarskolans verksamhetsledare. Information om kursen ska gå ut till hela forskarskolenätverket senast en månad innan planerad kursstart. Doktoranderna är välkomna att ta initiativ till en utvidgad läskurs.

Resor i samband med kurser

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare i forskarskolesamarbetet i samband med kurser som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort där doktoranden har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, kontakta Ariadne Eleni Fioretos. För doktorander som inte ingår i forskarskolan förväntas heminstitutionen bekosta resa i samband med kurser medan forskarskolan betalar uppehälle och undervisning. Undantaget är doktorander antagna i Lund för vilka forskarskolan även betalar resa.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för kursadministration är forskarskolans biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-04-26