Kurser

Obligatoriska kurser

För doktorander delaktiga i forskarskolan är kurserna Projekt och praktiker (7,5 hp) och Historisk teori (7,5 hp) obligatoriska.


Kursen Projekt och praktiker (tidigare Historiska problem) ges under höstterminen varje år och syftar till ge kunskap om pågående forskningspraktik vid de olika lärosätena i samarbetet. Kursens olika moment hålls vid de fem lärosätena, för att ge doktoranderna möjlighet att lära känna de olika miljöerna. Kursen vänder sig bara till doktorander inom forskarskolan. Se här för kursplan.

 

Kursen Historisk teori ges under vårterminen varje år (kursplan). Den vänder sig till doktorander i inledningsskedet av forskar­utbild­ningen. Målet är att deltagarna dels ska utöka sina historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflexion över det egna avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. Detta sker genom att delta­gar­na tar del av aktuella forskningsdebatter, diskuterar nya teoretiska strömningar samt studerar klassiker på fältet. Kursen erbjuds doktorander utanför forskarskolans samarbete i mån av plats.

Valbara kurser och utvidgade läskurser

Inom ramen för forskarskolesamarbetet ges valbara kurser. Dessa kurser erbjuds i första hand doktorander knutna till forskarskolesamarbetet, men kan därutöver i mån av plats läsas av andra doktorander med historisk inriktning.

Därutöver erbjuds utvidgade läskurser, som ett sätt att öka kvaliteten på individuella läskurser. Kursen ska omfatta 7.5 hp. Under en dag samlas en lärare samt minst fyra doktorander från minst två av Forskarskolans samarbetshögskolor för ett examinerande seminarium. Ansökan skickas till den biträdande studierektorn. Kursen ska godkännas av Forskarskolans verksamhetsledare. Information om kursen ska gå ut till hela forskarskolenätverket senast en månad innan planerad kursstart. Doktoranderna är välkomna att ta initiativ till en utvidgad läskurs.

Historisk metod

Forskarskolan erbjuder varje hösttermin en kurs i historisk metod. Kursen är öppen också för doktorander utanför forskarskolans samarbete.

Kursen omfattar 7,5 hp och handlar om metoder inom historisk forskning. Den vänder sig till doktorander som befinner sig i inledningsskedet av forskarutbildningen. Målet är att deltagarna dels ska utöka sina kunskaper om historiska metoder och fördjupa sin reflektion över det egna avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. Detta sker genom att deltagarna sätter sig in i en rad metoder som används inom historisk forskning och får möjlighet att diskutera de möjligheter och utmaningar dessa för med sig. Kursen utgår från ett deltagaraktivt arbetssätt.

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna på de båda träffarna och i form av skriftliga uppgifter av varierande längd och karaktär.

Forskarskolan står för kost och logi i samband med de fysiska träffarna. Om externa deltagare (dvs. icke tillhörande FS) är i behov av extra övernattning inför kursmomenten så bekostas dessa av respektive doktorands hemmainstitution. 

Resor i samband med kurser

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare i forskarskolesamarbetet i samband med kurser som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort där doktoranden har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, kontakta Ariadne Eleni Fioretos. För doktorander som inte ingår i forskarskolan förväntas heminstitutionen bekosta resa i samband med kurser medan forskarskolan betalar uppehälle och undervisning. Undantaget är doktorander antagna i Lund för vilka forskarskolan även betalar resa.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för kursadministration är forskarskolans biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-03-25