Samarbetsrådet

Samarbetsrådet har i huvudsak tre funktioner:

  • Rådet behandlar frågor som rör det praktiska arbetet där samordning och koordinering är centralt. Det kan gälla sådant som antagning, internat, kurser, temadagar, skrivbordsbyten, handledning, etc.
  • Rådet fungerar som en arena för visioner. Vad ska forskarskolan ha för inriktning? Hur kan samarbetet mellan de samarbetande parterna förbättras? I vilken utsträckning kan arbetet förnyas?
  • Rådet har även en kontrollerande funktion som innebär att rådet följer upp och utvärderar hur olika initiativ och åtgärder har fungerat.
  • Rådet  har som ansvar att förmedla information om forskarskolans verksamhet till heminstitutionerna.

Rådet ska således ta ställning till vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, vilket i sin tur kan leda till nya åtgärder från ledningsgruppen.   

Förutom verksamhetsansvarig och studierektorn för forskarutbildning och avancerad nivå samt den biträdande studierektorn, som är utsedda av prefekten och institutionsstyrelsen på Historiska institutionen i Lund, har samarbetsrådet följande sammansättning:

  • Två ordinarie lärarrepresentanter vardera (med två gruppsuppleanter vardera) från Lunds universitet och Göteborgs universitet
  • En ordinarie lärarrepresentant vardera (med var sin suppleant) från de övriga samarbetshögskolorna
  • Två ordinarie doktorandrepresentanter (med tre gruppsuppleanter)
  • En representant från HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd

På samarbetsrådsmötet deltar även övriga representanter från forskarskolans ledningsgrupp.

Samarbetetsrådets nuvarande ledamöter

Verksamhetsansvarig: Henrik Rosengren

Studierektor: Martin Dackling

Representanter LU: Liesbeth Geevers, Martin Ericsson, Dick Harrison (ersättare) och Joachim Östlund (ersättare)

Representanter LNU: Stefan Eklöf Amirell och Hans Hägerdal (ersättare)

Representanter MAU: Cecilia Trenter och David Rosenlund (ersättare)

Representanter SH: Norbert Götz och Helena Bergman (ersättare)

Representanter GU: Lars Hermanson, Pia Lundqvist, Anne Berg (ersättare) och Anders Ottosson (ersättare)

Doktorandrepresentanter: Markus Hansen, Tobias Birgersson, Franklin Martinez, Rebecka Dahlkvist och Ellen Henriksson

Ledningsgruppen: Maria Småberg (biträdande studierektor), Kajsa Weber (koordinator), Cecilia Riving (koordinator) och Ariadne Eleni Fioretos (administratör)

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-05-21