Samarbetsrådet

Samarbetsrådet har i huvudsak tre funktioner:

 • Rådet behandlar frågor som rör det praktiska arbetet där samordning och koordinering är centralt. Det kan gälla sådant som antagning, internat, kurser, temadagar, skrivbordsbyten, handledning, etc.
 • Rådet fungerar som en arena för visioner. Vad ska forskarskolan ha för inriktning? Hur kan samarbetet mellan de samarbetande parterna förbättras? I vilken utsträckning kan arbetet förnyas?
 • Rådet har även en kontrollerande funktion som innebär att rådet följer upp och utvärderar hur olika initiativ och åtgärder har fungerat.
 • Rådet  har som ansvar att förmedla information om forskarskolans verksamhet till heminstitutionerna.

Rådet ska således ta ställning till vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, vilket i sin tur kan leda till nya åtgärder från ledningsgruppen.   

Förutom verksamhetsansvarig och studierektorn för forskarutbildning och avancerad nivå samt den biträdande studierektorn, som är utsedda av prefekten och institutionsstyrelsen på Historiska institutionen i Lund, har samarbetsrådet följande sammansättning:

 • Två ordinarie lärarrepresentanter vardera (med två gruppsuppleanter vardera) från Lunds universitet och Göteborgs universitet
 • En ordinarie lärarrepresentant vardera (med var sin suppleant) från de övriga samarbetshögskolorna
 • Två ordinarie doktorandrepresentanter (med tre gruppsuppleanter)
 • En representant från HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd

På samarbetsrådsmötet deltar även övriga representanter från forskarskolans ledningsgrupp.

Samarbetetsrådets nuvarande ledamöter

 • Verksamhetsansvarig: Hanne Sanders
 • Studierektor: Joachim Östlund
 • Representanter LU: Wiebke Kolbe, Yvonne Maria Werner, Svante Norrhem (ersättare) och Martin Dackling (ersättare) 
 • Representanter LNU: Stefan Eklöf Amirell och Hans Hägerdal (ersättare)
 • Representanter MAU: Cecilia Trenter och Stefan Nyzell (ersättare)
 • Representanter SH: Christopher Collstedt och Norbert Götz (ersättare)
 • Representanter GU: Maria Sjöberg, Christer Ahlberger, Göran Malmstedt (ersättare) och Lars Hermanson (ersättare)
 • Doktorandrepresentanter: Markus Hansen, Malin Jonsson, Martina Böök, Benjamin Husvik och Jenny Gustafsson
 • Representant för HT-fakulteterna i Lund: Lena Ambjörn
 • Ledningsgruppen: Maria Småberg (biträdande studierektor), Kajsa Weber (koordinator), Cecilia Riving (koordinator) och Ariadne Eleni Fioretos (administratör)

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-03-18