Det här är forskarskolan

Den nationella forskarskolan i historiska studier, med bas vid Lunds universitet, är en central och framgångsrik infrastruktur för forskarutbildning i tio ämnen med historisk inriktning. Forskarskolan är ett välutvecklat samarbete mellan Lunds universitetGöteborgs universitetLinnéuniversitetetMalmö universitet och Södertörns högskola. Forskarskolan finansierar doktorandanställningar och är en kvalitetsdrivande infrastruktur som erbjuder bland annat årliga internat, kurser, handledning och nationella och internationella utbyten. Genom forskarskolan får doktoranderna tillgång till en stor forskarmiljö och möjlighet att skapa egna nätverk.

Ledningsgruppen berättar om forskarskolans historia

År 2000 beslutade utbildningsdepartementet att inrätta en forskarskola i historia vid Lunds universitet, i samband med en allmän satsning på forskarskolor. Växjö universitet (senare Linnéuniversitetet), Södertörns högskola och Malmö högskola (senare universitet) ingick i samarbetet. En plan för skolan godkändes av fakulteten den 6 februari 2001 och de första doktoranderna började den 1 september samma år. Eftersom Södertörn och Malmö inte hade examensrätt för doktorander antogs deras doktorander vid Lunds universitet, men doktorandernas arbetsplatser och huvudhandledare var spridda över de fyra högskolorna. Fram till 2011 fanns det 53 doktorander i forskarskolan. Eva Österberg var ordförande under de första åren och hon efterträddes 2004 av Klas-Göran Karlsson.

Forskarskolan strukturerades om 2011. Historiska institutionen vid Göteborgs universitet blev en del av samarbetet. Alla högskolorna hade nu egna forskarutbildningar, vilket ledde till att samtliga doktorander antogs lokalt. Fakultetsfinansierade doktorander var även före 2011 välkomna på internat och kurser men från och med detta år blev de en integrerad del av forskarskolan, vilket avsevärt utvidgade doktorandgruppen. Från och med 2019 finansierar forskarskolan dock endast nya doktorander vid Lunds universitet.

I början ingick bara ämnet historia i forskarskolan men 2014 utvidgades samarbetet till att också innefatta mänskliga rättigheter, idé- och lärdomshistoria, etnologi, konsthistoria och visuella studier, bokhistoria, musikvetenskap, historisk arkeologi, arkeologi samt antikens kultur- och samhällsliv. Bredd och djup i en flervetenskaplig miljö präglar verksamheten i dag. Mellan 2011–2020 har drygt 130 doktorander varit del av samarbetet. Under denna tid har Hanne Sanders varit ordförande.

Satsningar på internationalisering har alltid varit starkt förankrade i forskarskolan, där internationella gäster ofta deltar i internaten. Under 2010-talet har ett samarbete med University of York och Universität Bielefeld utvecklats, bland annat i form av gemensamma doktorandkonferenser (där det läggs vikt på muntlig presentation och diskussion) och skrivbordsbyten, där doktorander byter plats med varandra under två veckor. Här uppmuntras den enskilda doktoranden att skaffa sig egna internationella nätverk och erfarenheter. På forskarskolans internationella internat, som äger rum vartannat år, uppmuntras doktoranderna att lägga fram utkast som de sedan med forskarskolans hjälp kan publicera som artiklar i internationella tidskrifter.

Målet för forskarskolan är att skapa en högkvalitativ utbildning för doktorander med historisk inriktning, där de också får möjlighet att samverka med andra doktorander och lärare för att skapa nätverk. De första åren utvecklades gemenskapen genom kurser och två årliga internat. Forskarskolan har fortsatt med detta och internaten utgör fortfarande grundbulten i samarbetet. Nya pedagogiska former har utvecklats, som temadagar med tutorials för deltagande doktorander, workshops, skrivbordsbyten i Sverige och Norden, mobilitetsstipendier, skrivreträtter och samarbetet med York och Bielefeld. Vi har även börjat erbjuda forskarskolans kurser och skrivbordsbyten till doktorander med historisk inriktning i hela Sverige.

En viktig del av en god forskarutbildning är att förbereda doktoranderna för tiden efter disputation. Frågan om arbetsmarknaden för nyutbildade doktorer i historia och ämnen med historisk inriktning aktualiseras fortlöpande i samband med forskarskolans internat och temadagar.

Nu fyller forskarskolan 20 år och är fortfarande en dynamisk kraft i svensk humaniora. Det finns flera förklaringar till att den är så livskraftig. Forskarskolan finns för att den är stark och fyller många behov. Forskarskolan finns för att Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har stött den. Forskarskolan finns för allt det arbete som doktorander, lärare och administratörer har lagt ner under 20 år. Forskarskolan har varit betydelsefull inte minst genom att ge mindre forskarutbildningsmiljöer möjlighet för att skapa en varierad och forskningsstark kritisk massa. Tillsammans har vi arbetat för en effektiv och bra utbildning.

 

Texten är hämtad ur jubileumsbloggens första inlägg. Läs alla inlägg i jubileumsbloggen här.

 

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-08-31