Internat

Centralt för forskarskolans verksamhet är de återkommande internaten. Forskarskolan arrangerar sådana internat två gånger per år. I första hand diskuteras doktorandernas egna texter.

PM-internat

I januari hålls PM-internat för de senast antagna doktoranderna där de presenterar sina respektive avhandlingsprojekt och där tidigare antagna doktorander fungerar som opponenter.

Höstinternat

I september hålls ett höstinternat där alla utom de nyantagna doktoranderna är inbjudna att presentera avhandlingstexter. Här finns också möjlighet att lägga fram en text på engelska för möjlig publicering i en internationell tidskrift. Inbjudna internationella forskare kommenterar och ger tips. Forskarskolan erbjuder också alla doktorander som befinner sig mitt i avhandlingsprocessen att delta i en mittavstämning. Här ges möjlighet att diskutera avhandlingens upplägg, disposition och preliminära resultat. En inbjuden senior forskare ger kommentarer och konstruktiva förslag. Vissa internat har därutöver ett tema som behandlas i form av föreläsningar eller paneldebatter med inbjudna gäster. Vid internaten hålls även doktorand- och handledarmöten.

Höstinternat i Mölle 18–20 september

Den 18–20 september ses vi på Grand Hotel i Mölle för Forskarskolans årliga höstinternat. Som vanligt bjuder vi in doktorander och handledare för att diskutera texter, umgås och inspireras. Upplägget är detsamma som förra året. Doktorander kan välja på att lägga fram utkast till internationella artiklar, avhandlingstexter eller göra en mittavstämning.

För att kunna utvärdera möjligheten att framöver erbjuda aktiviteter till externa deltagare testkör vi nu för första gången ett höstinternat öppet även för doktorander i historiska ämnen (antagna senast HT 2023) från universiteten i Karlstad, Örebro, Umeå och Linköping samt Försvarshögskolan; alla lärosäten som tidigare uttryckt intresse av Forskarskolans verksamhet. För externa doktorander och handledare kommer en kostnad på 3000 SEK per person tas ut för internatet. Externa deltagare bokar och bekostar också själva sina resor.

---

Internationell artikel

Först och främst uppmuntrar vi alla doktorander att utnyttja den fina möjligheten att få hjälp med att publicera en artikel i en internationell tidskrift. Den text som läggs fram på internatet fungerar som ett första utkast till en möjlig framtida artikel. På internatet kommer en inbjuden internationell gäst att kommentera texten utifrån de speciella genrekrav som gäller för internationella tidskrifter.

Textens tema och problemställning bör grundas i avhandlingsprojektet. Ett tips kan vara att anknyta till ett problem i det internationella forskningsläget och använda den egna forskningen för att belysa och diskutera detta. Ett annat tips kan vara att lyfta fram någon aspekt från den egna forskningen och visa på hur denna kan vara av intresse för det internationella forskningsläget. Det är också viktigt att tydliggöra motivet, varför era argument är viktiga i ett större sammanhang. Fundera även över vilken typ av tidskrift och målgrupp ni vill skriva för när ni väljer problemställning. Vad har tidskriften för utgivningspolicy, brukar de publicera artiklar av ert slag och är det en tidskrift som läses av de som ni vill bli lästa av.

Texterna ska vara cirka 15–20 sidor, 12 pkt, Times New Roman eller motsvarande.

Forskarskolan bekostar språkgranskning av texter både inför höstinternatet och inför eventuell publicering i en internationell tidskrift. Ange önskemål om språkgranskning i samband med anmälan till internatet. Deadline för inlämning av texter för språkgranskning är den 15 juli.

Deadline för de internationella texterna är den 4 september och de lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

Avhandlingstext

Alla doktorander som kommit en bit på väg är välkomna att delta med en text utifrån sin forskning. Vi räknar med att doktorander kommenterar på varandras texter i par.

Deadline för avhandlingstexterna är den 4 september och de bör omfatta cirka 15–20 sidor. Texterna lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

Mittavstämning

Vi erbjuder företrädesvis doktorander som befinner sig mitt i sina avhandlingsprojekt att vara med i en mittavstämning som ger möjlighet att reflektera kring det aktuella läget och vägen framåt under sista fasen av avhandlingsskrivandet.

Mittavstämningen består i att:

  1. Hålla en kort muntlig presentation om avhandlingsprojektet (5–10 minuter).
  2. Diskutera en text där doktoranden kort redogör för var hen befinner sig i arbetet, en preliminär disposition av avhandlingen, en tidsplan samt en reflektion om preliminära resultat och även eventuella utmaningar i arbetet (cirka 5 sidor).

Avstämningen inkluderar båda punkterna. En senior forskare från forskarskolesamarbetet kommenterar. Deadline för texten till mittavstämningen är den 4 september och den ska lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

-----

ANMÄLAN

Anmälan för FS-doktorander är nu stängd.

Det är viktigt att antingen huvudhandledarna eller de biträdande handledarna är med på internatet. Handledare får ersättning i timmar utifrån sin närvaro. Handledare (och samarbetsrådet) anmäler sig här senast den 17 maj.

Om ni har frågor som rör de olika seminarierna, kontakta Maria Småberg.

Varmt välkomna till Mölle!

Karriärinternat

Vid två tillfällen har forskarskolan arrangerat så kallade karriärinternat för samarbetets doktorander. Här diskuteras planering av forskarutbildningen och tankar kring tiden efter disputationen. Syftet är att doktoranderna ska få tillfälle att reflektera kring sin arbetsprocess i relation till personliga drivkrafter och framtida professionella vägval. Föreläsningar av inbjudna gäster varvas med eget planeringsarbete och diskussioner.

Det senaste karriärinternatet anordnades den 17–19 april 2023 på Mossbylund i Skåne.

Tidigare höstinternat

Tidigare höstinternat med avhandlingstexter, internationella artiklar och mittavstämningar

2023 (Grand Hotel i Mölle) med Joanna Michlic (University College London) och Daniel Steinbach (Saxo-institutet, Köpenhamns universitet) som internationella gäster.

2022 (Grand Hotel i Mölle) med Martina Kessel (Universität Bielefeld) och Chris Renwick (University of York) som internationella gäster.

2021 (Bäckaskog slott & Zoom) med Lars Deile (Universität Bielefeld) och Mark Jenner (University of York) som gäster.

Tidigare höstinternat med internationell inriktning

2020 (Lund & Zoom) med Katherine Cross (University of York), Frank Grüner (Universität Bielefeld), Willibald Steinmetz (Universität Bielefeld) och Natasha Glaisyer (University of York) som gäster.

2018 (Bäckaskog slott) med David Clayton (University of York), Mark Roodhouse (University of York) och Silvia Serena Tschopp (Universität Augsburg) som gäster. 

2016 (Bäckaskog slott) med Martina Kessel (Universität Bielefeld), Hugo Service (University of York), Stuart Carroll (York University), Lucy Sackville (University of York) och Dorothy Sue Cobble (Rutgers University) som gäster.

2014 (Bäckaskog slott) med Stuart Clark (York University), Mary Hilson (University College London), Martina Kessel (Universität Bielefeld) och Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) som gäster.

2012 (Örenäs slott) med John Spurr (Swansea University, UK) och Hagen Schulz-Forberg, (Århus universitet) som gäster.

Internatet vintern 2010 hade fokus på den transkulturella och transnationella vändningen. Inbjudna talare var Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) och Stefan Eklöf Amirell (Göteborgs universitet).

2008 (Lund) med Tony Clayton (Bangor University, UK), Tim Tilton (Indiana University Bloomington) och Rochelle Wright (University of Illinois) som gäster.

2006 (nordiskt tema) med Ida Blom, Derek Fewster, Henrik Meinander och Anette Warring som gäster.

2004 (Gripsholms Wärdshus) med Natalie Zemon Davis, Knut Kjeldstadli, Jörn Rüsen, Nina Lykke och Thomas Laqueur som gäster.

2003 (Skansen i Båstad) med Peter Burke, Bill Lancaster, Orvar Löfgren och Lenore Davidoff som gäster.

Tidigare höstinternat med tema

2019 Internat med mittavstämningar och avhandlingstexter.

2017 Internat med avhandlingstext. Seminarier om Humaniora och medierna, med Evelina Lindén, Henrik Höjer, Ida Östenberg, Tobias Svanelid och föreläsning om Seminarium, kollegialitet, genus med Lisa Öberg.

2015 Internat med avhandlingstext. Tema kulturarv. Inbjudna gäster var Karin Nilsson, Sofia Winge, Carolina Jonsson Malm och Peter Aronsson.

2013 Internat med avhandlingstext. Tema doktorandhandledning. Inbjuden gäst: Gunnar Handal. Tema långa linjer i historisk forskning, inbjuden gäst: Eva Österberg.


 

Resor i samband med internat

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare inom forskarskolan i samband med de internat som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort man har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

Vem ska jag kontakta?

För frågor om internat, vänd dig till biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-05-07