Utjämningsbidrag

Utjämningsbidrag

Enligt samarbetsavtalet ska heminstitutionerna stå för doktorandernas ograduerade medel. Dessa pengar kan användas till sådant som inköp av litteratur, arkivresor eller konferensresor.  Konferens- och arkivresor ska i första hand bekostas av dessa medel.

Forskarskolan strävar efter att doktorander som ingår i samarbetet ska ha likvärdiga villkor avseende möjligheter att delta i konferenser och bedriva arkivarbete. Forskarskolan finner det lämpligt att doktoranderna kan använda 40 000 sek som så kallade ograduerade medel. Doktorander på de samarbetsinstitutioner där det för närvarande inte utgår ograduerade medel i den storleksordningen (Lunds universitet) kan från och med VT 2016 söka medel från forskarskolan på maximalt 15 000 sek (summan får tillsammans med ograduerade medel inte överstiga 40 000 totalt). Alla aktiva doktorander inom FS-samarbetet som uppfyller nedanstående kriterier kan söka dessa utjämningsmedel under förutsättning att de vid ansökningstillfället har använt hälften av sina befintliga ograduerade medel. För att kunna söka utjämningsbidrag måste man ha fullföljt introduktionsåret samt deltagit vid ytterligare ett internat i sin helhet.

Ansökan om medel ska innehålla en redogörelse för ändamålet inkluderande en budget samt ett intyg från institutionen att minst hälften av de ograduerade medlen har använts vid tiden för ansökan. Ansökan bör inkomma minst fyra veckor innan avsedd resa. Ansökan ska lämnas in på särskild blankett till bitr. studierektor Maria Småberg

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-10-17