Utjämningsbidrag

Enligt avtalet är det doktorandens heminstitution som ska stå för ograduerade medel. Dessa pengar kan användas till sådant som inköp av litteratur, arkivresor eller konferensresor.  Konferens- och arkivresor ska i första hand bekostas av dessa medel.

Forskarskolan strävar efter att doktorander som ingår i samarbetet ska ha likvärdiga villkor avseende möjligheter att delta i konferenser och bedriva arkivarbete. Forskarskolan finner det lämpligt att doktoranderna kan använda 40 000 sek som så kallade ograduerade medel. Doktorander på de samarbetsinstitutioner där det för närvarande inte utgår ograduerade medel i den storleksordningen (Södertörns högskola, Lunds universitet, Göteborgs universitet) kan från och med VT 2016 söka medel från forskarskolan på maximalt 15 000 sek (summan får tillsammans med ograduerade medel inte överstiga 40 000 totalt). Alla aktiva doktorander inom FS-samarbetet som uppfyller nedanstående kriterier kan söka dessa utjämningsmedel under förutsättning att de vid ansökningstillfället har använt hälften av sina befintliga ograduerade medel. För att kunna söka utjämningsbidrag måste man ha fullföljt introduktionsåret samt ytterligare ett internat i sin helhet. Ansökan om medel ska innehålla en redogörelse för ändamålet inkluderande en budget samt ett intyg från institutionen att minst hälften av de ograduerade medlen har använts vid tiden för ansökan. Ansökan bör inkomma minst fyra veckor innan avsedd resa.

Utjämningsbidrag sökes på särskild blankett, som lämnas till biträdande studierektor Maria Småberg

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-03-18