Forskarskolans organisation

Forskarskolan utgörs av ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Lunds universitet är värdhögskola, de övriga parterna är samarbetshögskolor. Det yttersta ansvaret för forskarskolan i historiska studier har styrelsen för HT-fakulteterna vid Lunds universitet. HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd ansvarar för implementeringen av styrelsens beslut. Forskarskolan är sedan placerad under Avdelningen för historia vid Historiska institutionen i Lund. Institutionen har att utse en verksamhetsansvarig för Forskarskolan.

Forskarskolans verksamhetsansvarig ansvarar för och leder nätverksarbetet. Samarbetsrådet fungerar som rådgivande organ för detta arbete. I samarbetsrådet deltar representanter från historieämnet vid lärosätena i samarbetet och för doktorandkollektivet. Dessa ämnesrepresentanter ansvarar i sin tur för kontakterna med övriga ämnen med historisk inriktning i forskarutbildningssamarbetet. Varje termin hålls också dialogmöten med doktorander och representanter för HT-fakulteten.

Forskarskolan finansierar numera bara doktorandanställningar på Lunds universitet. I de utlysningar i Lund där doktorander med historisk inriktning antas i andra ämnen är kravet att en historiker från Lund deltar i beredningen. Doktorand antas i enlighet med högskoleförordningens allmänna bestämmelser och aktuellt lärosätes lokala regelverk och anställs på respektive lärosäte. I samråd med avdelningens handledarkollegium och verksamhetsansvarig för Forskarskolan föreslår föreståndaren för Avdelningen för historia fördelningen av de studiestöd som Lunds universitet disponerar inom ramen för Forskarskolan, med hänsyn tagen till de olika ämnena vid HT-fakulteterna som har en historisk inriktning.  

De doktorander som anställs med medel från Forskarskolan förutsätts delta aktivt i Forskarskolans verksamhet. Även fakultets-/projektfinansierade doktorander med historisk inriktning i Lund tillhörande de institutioner där forskarskolefinansierade doktorander är hemmahörande erbjuds möjlighet att ingå i nätverket och delta i aktiviteter som Forskarskolan anordnar. På samarbetshögskolorna erbjuds doktorander i historia och i de ämnen där det i Forskarskolan finns forskarskolefinansierade doktorander med historisk inriktning vid värduniversitetet möjlighet att vara delaktiga i Forskarskolans verksamhet.

Se vår organisationsplan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25