lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som IT-tekniker på HT-området men är också doktorand på Historiska institutionen. Jag är intresserad av många kulturhistoriska frågeställningar och har deltagit i många olika forskningsprojekt genom åren. Bland mina forskningsområden kan nämnas brott och straff 1500-1800, hedersföreställningar i äldre tid, tålamodets kultur- och idéhistoria. Se vidare nedan under min forskning.
Jag arbetar också som lärare på institutionens distanskurser och är kursansvarig på grund- och fortsättningskurserna på distans.

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar också - alternativt har arbetat - med följande projekt:
Projektet Kvinnor och stormaktstid finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, har resulterat i boken "JÄMMERDAL OCH FRÖJDESAL. Kvinnor i stormaktstidens Sverige", Atlantis 1997. Mitt bidrag: "Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet. Några tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting".
Ett nordiskt forskningsprojekt betitlat "Social kontroll och konflikthantering i förindustriell tid. Domstolarna som arena för normativ och social interaktion i Norden ca 1550-1850" finansierat av NOS-H. Slutrapport "People Meet the Law. Control and Conflict-handling in the Courts", ed E Österberg/S Bauge Sogner, Oslo 2000. Mina bidrag var flera. Se nedan.
Projektet "Bestraffade beteenden, normer och värderingar i det äldre svenska bondesamhället" finansierat av HSFR.
NOS-H beviljade hösten 1997 forskningsanslag till projektet "Bondeoroligheter i Norden", och en forskningsrapport har färdigställts. Se under publikationer.
Ett nordiskt nätverk som vi benämnt ”Kön, heders- och äreföreställningar i de nordiska länderna från tidigmedeltid till nutid – i relation till dagens hedersmord”. Nätverket har utgivit en bok. Se nedan under publikationer.
Just nu arbetar jag i två nätverk:
1. Digital historiekultur
2. Förmoderna livshållningar

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (1 st)

Undervisning

Kenneth Johansson

Lärare
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetsadjunkt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kenneth.johanssonhist.luse

Telefon
046–222 77 18 (lärare)
046–222 30 49 (universitetsadjunkt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (lärare)
Helgonavägen 3, Lund (universitetsadjunkt)

Postadress
Box 117, 221 00, Lund (lärare)
Box 192, 221 00, Lund (universitetsadjunkt)

Internpost hämtställe
11 (lärare)
30 (universitetsadjunkt)

Rum LUX:C335