lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som IT-tekniker på HT-området men är också doktorand på Historiska institutionen. Jag är intresserad av många kulturhistoriska frågeställningar och har deltagit i många olika forskningsprojekt genom åren. Bland mina forskningsområden kan nämnas brott och straff 1500-1800, hedersföreställningar i äldre tid, tålamodets kultur- och idéhistoria. Se vidare nedan under min forskning.
Jag arbetar också som lärare på institutionens distanskurser och är kursansvarig på grund- och fortsättningskurserna på distans.

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar också - alternativt har arbetat - med följande projekt: Projektet Kvinnor och stormaktstid finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, har resulterat i boken "JÄMMERDAL OCH FRÖJDESAL. Kvinnor i stormaktstidens Sverige", Atlantis 1997. Mitt bidrag: "Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet. Några tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting". Ett nordiskt forskningsprojekt betitlat "Social kontroll och konflikthantering i förindustriell tid. Domstolarna som arena för normativ och social interaktion i Norden ca 1550-1850" finansierat av NOS-H. Slutrapport "People Meet the Law. Control and Conflict-handling in the Courts", ed E Österberg/S Bauge Sogner, Oslo 2000. Mina bidrag var flera. Se nedan. Projektet "Bestraffade beteenden, normer och värderingar i det äldre svenska bondesamhället" finansierat av HSFR. NOS-H beviljade hösten 1997 forskningsanslag till projektet "Bondeoroligheter i Norden", och en forskningsrapport har färdigställts. Se under publikationer. Ett nordiskt nätverk som vi benämnt ”Kön, heders- och äreföreställningar i de nordiska länderna från tidigmedeltid till nutid – i relation till dagens hedersmord”. Nätverket har utgivit en bok. Se nedan under publikationer. Just nu arbetar jag i två nätverk: 1. Digital historiekultur 2. Förmoderna livshållningar

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (1 st)

Undervisning

Kenneth Johansson

IT-tekniker
IT-enheten, HT

Lärare
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetsadjunkt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kenneth.johanssonhist.luse

Telefon
046–222 03 63 (IT-tekniker)
046–222 30 49 (universitetsadjunkt)
046–222 77 18 (lärare)

Rum LUX:C335

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (IT-tekniker)
Helgonavägen 3, Lund (universitetsadjunkt)
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (lärare)

Postadress
Box 201, 221 00, Lund (IT-tekniker)
Box 192, 221 00, Lund (universitetsadjunkt)
Box 117, 221 00, Lund (lärare)

Internpost hämtställe
20 (IT-tekniker)
30 (universitetsadjunkt)
11 (lärare)