lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning

Vi är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare, och bland dessa finner du tolv professorer, sex lektorer och en handfull övriga forskare. Vi har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia och en forskarskola i historia och historiedidaktik. 2014 har vi 23 doktorander anställda.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som gärna fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot skola och historiebruk. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning
och historiedidaktik.

Läs mer om forskningen i våra respektive ämnen: