lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historia

Den värld vi lever i är resultatet av allt som skett fram till nu. Kunskaper i historia hjälper oss därför att förstå varför världen ser ut som den gör. Studier i historia ger också perspektiv och kunskap till att tänka kritiskt om vårt förflutna, oss själva och vår samtid.

Historiska institutionen erbjuder spännande kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Historiska institutionen är en stor arbetsplats som varje år tar emot hundratals nyfikna studenter. Den är också en av landets ledande forskningsmiljöer i historia och hemvist för Nationella forskarskolan i historiska studier. Vår lärarstab har forskningskompetens inom samtliga tidsperioder och på en mångfald forskningsfält.