lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens och universitetets historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bl.a. med Cliopriset och Nils Klim-priset.

Jag skriver nu en bok om Humboldttraditionen och det moderna Tyskland. En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin.

Jag är ordförande i Clioprisets jury, ingår i Tidskriften Respons ledning och skriver emellanåt i SvD.

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

"Humboldts testamente: Universitetets idé under efterkrigstiden"

Detta projekt handlar om konflikterna mellan olika utbildningsideal. Närmare bestämt är syftet att historiskt analysera de idéer om universitetet som burit upp de tre betydelsefulla utbildningsreformerna sedan andra världskriget, det vill säga under de första efterkrigsåren, 1960-talet och åren omkring 2000. En nyckelfråga är hur den så kallade Humboldttraditionen har förvandlats och ersatts av andra akademiska ideal. Huvudsakligen följs den viktiga tyska utvecklingen men det görs också jämförelser med diskussioner om högre utbildning i Sverige efter 1945.

Wilhelm von Humboldt (1767–1835) är ett ständigt återkommande namn i diskussionen om universitetet. Det testamente han efterlämnade var emellertid högst mångtydigt. Först på senare år har ny forskning börjat visa hur Humboldts arv alltid omskapats i samklang med sin tids samhälleliga intressen, historiska erfarenheter och nationella strävanden.

Nästan all denna nya forskning har ägnats 1800- och det tidiga 1900-talet, medan efterkrigstiden tecknats mycket schematiskt. Detta är paradoxalt eftersom det råder enighet om att det var under efterkrigstiden som den högre utbildningen verkligen genomgick en radikal omvandling.
Denna studie inriktas följaktligen mot tiden efter 1945. I blickfältet står således frågan om vilka ledande idéer som har präglat efterkrigstidens universitetsreformer och hur Humboldts arv omtolkats.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (24 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (38 st)
Tidningsartiklar (18 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Johan Östling

Biträdande universitetslektor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Telefon 046–222 79 63

Mobil 070–281 75 75

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länk