lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och universitetslektor i historia. Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom jag med min andra större bok, Humboldts universitet (den engelska utgåvan Humboldt and the Modern German University utges våren 2018).

Åren 2013–2017 var jag Pro Futura-forskare, knuten till Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, och var då bl.a. gästforskare i Berlin och Potsdam. I januari 2019 tillträder jag en tjänst som Wallenberg Academy Fellow.

För närvarande är jag sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt fält. Under 2018 kommer jag att utforska kunskapscirkulation i svensk press under 1960-talet.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och ingår i Respons ledning.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent och universitetslektor i historia. Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapshistoria och kunskapens plats i samhället, men jag intresserar mig också för universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bland annat med Cliopriset och Nils Klim-priset. I omarbetat och översatt skick utkom den 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War (Berghahn Books).

År 2016 publicerades min bok Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis). En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin. Boken utkommer i en engelsk utgåva under våren 2018 som Humboldt and the Modern German University: An Intellectual History (Lund University Press/Manchester University Press).

Åren 2013–2017 var jag Pro Futura-forskare, knuten till SCAS och finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. I januari 2019 tillträder jag en tjänst som Wallenberg Academy Fellow, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under fem års tid ska jag undersöka hur humanistisk kunskap omformades och förändrades när den cirkulerade i efterkrigstidens svenska och tyska samhällen.

För närvarande är jag sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt historievetenskapligt fält. Tillsammans med flera kollegor kombinerar jag teoretiska resonemang och empiriska undersökningar för att skapa förståelse för kunskapens plats i historien. Vår första gemensamma publikation, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge, utgavs 2018. Under 2018 kommer jag att utforska kunskapscirkulation i svensk press under 1960-talet.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och ingår i Respons ledning.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (32 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (39 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)
Tidningsartiklar (29 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Östling

Biträdande universitetslektor, stf prefekt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Telefon 046–222 79 63

Mobil 070–281 75 75

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk