lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

1995 disputerade jag i Lund på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Sedan dess har jag i olika omfattning varit knuten till institutionen som lärare på kurser inom bl.a. social-, arbetar-, stads- och miljöhistoria. Mycket av undervisningen har bedrivits inom ramen för min tjänst vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, där jag varit föreståndare sedan hösten 2000. Åren 2009-2013 var jag tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse i efterkrigstidens Landskrona. Höstterminen 2014 var jag visiting lecturer vid University of Washington. Nu arbetar jag dels i ett forskningsprojekt om de senaste decenniernas förändringar inom åkerinäringen och chaufförsyrket, dels med ett mindre projekt om svenska immigranter i amerikanska s.k.Hoovervilles under 1930-talet. Däremellan är jag också utbildningskoordinator i Nationella forskarskolan i historiska studier.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Recensioner (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Hans Wallengren

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hans.wallengrenhist.luse

Telefon 046–222 03 64

Mobil 076–882 53 02

Rum LUX:A216

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk