lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i historia och verksam som forskare och lärare. Under 2018 arbetar jag med projektet "The Swedish Press and the Circulation of Knowledge in the 1960s" (finansierat av Ridderstads stiftelse").

Min forskning är i första hand inriktad mot kunskapshistoria och miljöhistoria, men jag intresserar mig även för mediehistoria, historiografi och universitetspedagogik (SoTL-fältet).

De senaste åren har jag särskilt ägnat mig åt miljö- och framtidsfrågornas stora genombrott i Sverige och Skandinavien åren kring 1970. Ett nyckelbegrepp för mig har varit "cirkulation", med vilket jag har velat analysera när, var och hur som kunskap om en global miljökris blev samhälleligt betydelsefull.

Forskning

Om forskningen

Jag är fil. dr i historia och arbetar som postdoc inom projektet ”Kunskapskulturers historia” (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Min forskning ger historiska perspektiv på vår tids klimat- och miljömedvetande. Jag intresserar mig för hur ekologiskt tänkande har vuxit fram och utvecklats till att bli en central del av kultur, politik och samhällsliv. I mitt nuvarande projekt arbetar jag tillsammans med en svensk-norsk forskargrupp med att etablera och vidareutveckla det nya forskningsfältet kunskapshistoria.

Min pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott. Jag studerar när, var och hur som kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970.

En aktuell publikation är Framtidskunskap i cirkulation. Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971–1972 och vill man hellre lyssna finns en pod-intervju med mig i Lite Passé och i Vetenskapsradions programserie Forskarliv

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (6 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Lokalredaktör för Historisk tidskrift, 2017-

Redaktionssekreterare för Scandia, 2012-2015
Vikarierande redaktör för Scandia, 2013

Min forskning har fått priser från Historiska institutionen, Humanistiska fakulteten, Inga och John Hains stiftelse samt Kyrkohistoriska föreningen.

David Larsson Heidenblad

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.larsson_heidenbladhist.luse

Telefon 046–222 79 79

Mobil 070–885 06 77

Rum LUX:A215

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30