Forskning

Vi har som långsiktigt mål att bygga ut och stärka forskning om arbetets, arbetarnas och arbetarrörelsernas historia vid historiska institutionen.

Forskningsprojekt

Inom ramen för Arbetarhistoria vid Lunds universitet bedriver Magnus Olofsson viss forskning i sin tjänst (demonstrationer, republikanism). I nu läget bedrivs flera aktuella forskningsprojekt med anknytning till miljön vid Arbetarhistoria. Läs mer om de olika projekten här.

Specialseminariet Konflikt och motstånd

På forskarseminariet Konflikt och motstånd ges möjlighet att presentera texter och utveckla sin enskilda forskning. Seminariet syftar också till att samla ett större forskningsfält. Vi utgår från historiedisciplinen, men forskningsfältet är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt. Under en lång följd av år har det på Historiska institutionen i Lund bedrivits forskning som på olika sätt har berört konflikt och motstånd. Denna forskning har över tid tagit sig olika former, haft olika forskningsobjekt och också haft olika teoretiska utgångspunkter. För att med några begrepp ringa in forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, protester, motstånd, radikala rörelser, Contenious Politics Studies användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än så – seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd.

För kontakt och aktuellt program, följ denna länk till seminariets hemsida.

Databas över forsknings- och grävcirklar

Då det tidigare saknades en samlad kunskap om alla de gräv- och forskningscirklar som varit verksamma i Sverige har Centrum för arbetarhistoria tagit fram denna sökbara databas över gräv- och forskningscirklar. I databasen kan du söka uppgifter om forsknings- och ”gräv-där-du-står”-cirklar med arbetarhistorisk inriktning från 1970-talet och framåt.

För mer inormation och för att söka i databasen, följ denna länk till databasens hemsida.

Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria

Sedan 2007 har Centrum för arbetarhistoria gett ut tio volymer arbetarhistorisk forskning i en skriftserie. Böckerna finns att ladda ned eller köpa här.

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2024-01-25